BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
ilość wyświetleń: 8920
ostatnia zmiana: 06.04.2011r.

Katowice, 06.04.2011 r.


Informacja
z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi
 przeprowadzonych w 2010 roku


W 2010 roku przeprowadzono kontrole w 79 placówkach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.
Kontrolą objęto:
- 37 placówek detalicznych,
- 28 zakładów gastronomicznych,
- 14 hurtowni.
W 7 placówkach kontrolę przeprowadzono wspólnie z policją.

Badaniem objęto 904 partie wyrobów alkoholowych wartości zł 734375,- oraz 281 partii wyrobów tytoniowych wartości zł 72671,-.

Stwierdzone w 34 placówkach nieprawidłowości polegały na:
- sprzedaży napojów alkoholowych bez zezwolenia
- nieuwidocznieniu wywieszek o szkodliwości spożywania alkoholu
- sprzedaży napojów alkoholowych na kredyt
- braku dowodów zakupu napojów alkoholowych
- niedozwolonej promocji napojów alkoholowych
- oferowaniu do sprzedaży wyrobów alkoholowych bez znaków akcyzy
- oferowaniu do sprzedaży papierosów bez znaków akcyzy
- zakupie napojów alkoholowych u przedsiębiorców nie posiadających zezwoleń na hurtową sprzedaż tych napojów
- hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych przedsiębiorcom nie posiadającym zezwoleń na detaliczną sprzedaż takich napojów
- braku dowodów zakupu na oferowane napoje alkoholowe
- sprzedaży papierosów luzem, na sztuki
- niewyznaczeniu miejsca dla palących
- nieuwidocznieniu informacji o zakazie palenia oraz sprzedaży osobom niepełnoletnim

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W objętych kontrolą placówkach detalicznych i punktach gastronomicznych stwierdzono, że:

Właściciele trzech zakładów gastronomicznych i dwóch placówek detalicznych prowadzili obrót napojami alkoholowymi bez wymaganych zezwoleń.
We wszystkich kontrolowanych placówkach posiadających zezwolenia, działalność wykonywana była zgodnie z ich zakresem i przez przedsiębiorców w nich oznaczonych oraz w miejscach w nich wymienionych.

W 14 zakładach gastronomicznych i 9 placówkach detalicznych brak było wywieszek informujących o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych. W toku kontroli brakujące wywieszki zostały uwidocznione, a osoby winne ukarano mandatami.
W objętych kontrolą placówkach detalicznych i gastronomicznych nie stwierdzono sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim, lub pod zastaw.
W dwóch placówkach stwierdzono natomiast sprzedaż piwa i wyrobów spirytusowych na kredyt.
W kontrolowanych punktach sprzedaży detalicznej nie stwierdzono konsumpcji napojów alkoholowych w sklepie.
Nie stwierdzono sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach określonych przez gminy, gdzie istnieje stały lub czasowy zakaz sprzedaży tych napojów.

W 2 placówkach detalicznych stwierdzono promocję napojów alkoholowych, tj.:

Ponadto w toku przeprowadzanych kontroli stwierdzono, iż w 1 placówce detalicznej i 2 zakładach gastronomicznych właściciele nie posiadali dowodów zakupu na znajdujące się na stanie zakładu napoje alkoholowe.

W objętych kontrolą hurtowniach alkoholu stwierdzono, że:
właściciele hurtowni posiadali ważne zezwolenia na prowadzenie na terenie kraju hurtowego obrotu napojami alkoholowymi. W 11 hurtowniach prowadzono sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 proc. do 18 proc., oraz powyżej 18 proc. alkoholu, w dwóch - o zawartości do 4,5 proc. alkoholu i piwo, oraz powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu a w jednej - o zawartości 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu.
Zezwolenia na obrót napojami o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu wydane zostały przez Ministra do spraw gospodarki na okres nie dłuższy niż rok, natomiast na pozostałe rodzaje napojów, przez Marszałka Województwa, na okres nie dłuższy niż 2 lata.
Przedsiębiorcy prowadzili działalność określoną w zezwoleniach osobiście lub przez zatrudnionych przez siebie pracowników.
Ponadto w dwóch placówkach sprawdzono czy wyroby alkoholowe sprzedawano podmiotom uprawnionym. Sprawdzono 129 odbiorców hurtowni (sklepów i zakładów gastronomicznych).
W wyniku powyższego stwierdzono dokonanie sprzedaży przez 2 hurtownie przedsiębiorcy nie posiadającemu zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

Hurtownicy zaopatrywali się w napoje alkoholowe u producentów bądź przedsiębiorców posiadających wymagane zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

Znajdujące się w sprzedaży wyroby spirytusowe i winiarskie były prawidłowo oznaczone znakami skarbowymi akcyzy. Badaniem w tym zakresie objęto 274 partie wyrobów winiarskich i spirytusowych.

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontrolą w tym zakresie objęto 29 sklepów i 21 zakładów gastronomicznych.
W toku kontroli nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.
Kontrolowane placówki nie były zlokalizowane na terenie zakładu opieki zdrowotnej, szkoły, obiektu sportowo-rekreacyjnego lub placówki oświatowo-wychowawczej.
W jednym z objętych kontrolą zakładów gastronomicznych stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych.

W pozostałych placówkach przestrzegany był zakaz palenia poza wyodrębnionymi pomieszczeniami lub wyodrębnionymi miejscami w lokalach jednoizbowych (do czasu wprowadzenia nowelizacji przepisów ww. ustawy z dnia 09.11.1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach oraz w opakowaniach o zawartości poniżej 20 sztuk.

W czterech sklepach spożywczych ujawniono sprzedaż papierosów luzem, bez opakowania (na sztuki).
W jednej placówce stwierdzono nieumieszczenie:
- widocznej i czytelnej informacji o treści „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych),
- w widocznym miejscu informacji o zakazie palenia wyrobów tytoniowych (tj. odpowiednich oznaczeń słownych i graficznych).

Opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych oznakowane były zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 9 ww. ustawy, a napisy ostrzegawcze oraz deklarowana zawartość nikotyny, substancji smolistych i tlenku węgla były zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.02.2004 roku w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych /Dz. U. Nr 31, poz. 235 ze zm./. Sprawdzeniem objęto 281 partii wyrobów tytoniowych wartości 72671,-.

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Kontrolą objęto 1185 partii wyrobów tytoniowych i alkoholowych w tym 904 partie napojów alkoholowych oraz 281 partii wyrobów tytoniowych.
Nieprawidłowości w w/w. zakresie stwierdzono w 4 placówkach.

Na pozostałych objętych kontrolą wyrobach alkoholowych i tytoniowych banderole:
- naklejone były w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia,
- nie były zniszczone ani uszkodzone,
- były właściwe dla poszczególnych wyrobów i posiadały odpowiednie nominały.

Nie stwierdzono sprzedaży papierosów lub tytoniu do palenia w cenach wyższych od uwidocznionych na opakowaniach jednostkowych.

W wyniku kontroli skierowano:
11 doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Policji i Prokuratury,
7 wniosków do Sądów Rejonowych,
10 informacji do Urzędów Miejskich,
12 informacji do Urzędów Skarbowych,
2 informacje do Urzędu Celnego.
Ponadto 24 osoby ukarano mandatami karnymi na kwotę zł 3600,-.


 

Katowice, 06.04.2011 r.


Informacja
z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania
wyrobów spirytusowych

W IV kwartale 2010 roku, przeprowadzono ogółem 9 kontroli :

4 sklepów sieci handlowych, tj. :
w hipermarkecie „real,'' w Zabrzu przy ul. Plut. R. Szkubacza 1,
w sklepie S.D.H. „Sezam" w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 3/9,
w sklepie „Delikatesy Centrum" w Chorzowie przy ul. Wolności 10,
w hipermarkecie „Tesco" w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 107,
5 pozostałych placówek detalicznych:
w sklepie monopolowym w Częstochowie przy ul. Wolności 22,
w sklepie spożywczo-monopolowym w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 2,
w sklepie monopolowym „Meta" w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 3
w sklepie monopolowym „Ararat" w Bielsku-Białej przy ul. Konopnickiej 23
w sklepie spożywczym w Tychach przy ul. Piłsudskiego 8,

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- niewłaściwego oznakowania towarów,
- nieaktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych.

Ogółem zbadano 93 partie towarów a zakwestionowano 7 partii - co stanowi 8 proc. ilości skontrolowanych partii 
w podziale na kategorie:
rum - zbadano 6 partii:
nie kwestionując żadnej partii,
whisky - zbadano 7 partii
nie kwestionując żadnej partii,
brandy - zbadano 9 partii
nie kwestionując żadnej partii,
wódki - zbadano 44 partie
kwestionując 1 partię wódki
likiery - zbadano 20 partii tj.:
kwestionując 5 partii
inne kategorie wymienione - zbadano 4 partie kwestionując pod względem oznakowania 1
inne kategorie wyrobów spirytusowych - zbadano 3 partie nie kwestionując żadnej.

OCENA JAKOŚCI

Badając jakość znajdujących się w obrocie wyrobów - z ocenianych ogółem 93 partii
do badań laboratoryjnych pobrano próby z 18 partii nie kwestionując żadnej.

Prawidłowość stosowania dozwolonych substancji dodatkowych sprawdzono w przypadku 8 partii wyrobów spirytusowych. W wyniku powyższego ustalono, iż wszystkie wymienione w oznakowaniu wyrobów spirytusowych substancje dodatkowe zastosowane były zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1094) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów (Dz. .U. Nr 177, poz. 1092).

PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA

Badając prawidłowość oznakowania 93 partii wyrobów spirytusowych zakwestionowano 7 partii tj. 8 proc. ilości skontrolowanych partii.
W wyniku dokonanej oceny stwierdzono w oznakowaniu:
1 partii (6 but. ā 500 ml) wódki „Luksusowa" 40 proc. - brak numeru partii produkcyjnej,
5 partii likierów ze względu na:
- niepodanie ilościowej zawartości składników występujących w nazwie oraz podkreślonych w oznakowaniu w formie graficznej,
- niepodanie numeru partii produkcyjnej.
- użycie w nazwie określenia „Dry" niezgodnie z pkt 20 załącznika II do ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008.

Ponadto w oznakowaniu niektórych towarów producenci zamieścili informacje o charakterze marketingowym.

W związku z powyższym skierowano stosowne wystąpienia do właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Z objętych kontrolą 93 partii, 6 partii wyrobów spirytusowych posiadało nazwy wymienione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 21, poz. 129) tj.:
- „Polonaise - POLISH Wódka" 40 proc.
- 2 partie „Luksusowa" 40 proc.
- „Żubrówka - Wódka Ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej" , 40 proc.
- 2 partie „Krakowska Wódka Polska", 40 proc.

ZAWARTOŚĆ NETTO

Zgodność ilości rzeczywistej wyrobów spirytusowych w stosunku do deklaracji producentów na opakowaniach sprawdzono we wszystkich 18 partiach (39 opakowań) zbadanych laboratoryjnie, nie stwierdzając nieprawidłowości.
W toku przeprowadzonych kontroli ustalono, iż wszystkie napoje spirytusowe oferowane były w opakowaniach jednostkowych w ilościach nominalnych zgodnych z załącznikiem nr 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. nr 91, poz. 740 z późn. zm.).

W związku z ustaleniami kontroli skierowano:
- 5 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
- 1 wystąpienie do organu sanitarnego,
- 3 wystąpienia do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
W toku kontroli 1 osobę ukarano mandatem w wysokości 100 zł za popełnienie wykroczenia z art. 111 § 2 KW.

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, iż jakość wyrobów spirytusowych znajdujących się w obrocie nie budziła zastrzeżeń - nie zakwestionowano żadnej z 18 partii badanych wyrobów.
Nieprawidłowości w znakowaniu stwierdzono w przypadku 7 partii z 93 zbadanych, co stanowi 8 proc. skontrolowanych partii. Należy zaznaczyć, iż nieprawidłowości te nie były na tyle istotne, aby utrudniały konsumentowi korzystanie z produktu i wynikały głównie z nieznajomości obowiązujących przepisów oraz błędnego tłumaczenia etykiet.

 


Katowice, 14.01.2010 r.

Informacja
z kontroli jakości handlowej
owoców i warzyw nie objętych unijnym systemem kontroli,
w tym pod kątem wykrywania GMO.


W IV kwartale 2010 r., przeprowadzono w powyższym zakresie ogółem 9 kontroli obejmując nimi 8 sklepów sieci handlowych w tym:
dwukrotnie - w hipermarkecie „Auchan" w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 3,
w markecie „Kaufland" w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 185,
w sklepach „Biedronka":
- nr 2662 w Świętochłowicach przy ul. Kubiny 7-9,
- nr 3190 w Bielsku-Białej przy ul. Grabowej 1,
- nr 2333 w Częstochowie przy ul. Wieluńskiej 29,
w markecie „E.Leclerc" w Chorzowie przy ul. Żołnierzy Września 22,
w hipermarkecie „Tesco" w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 180,
w markecie „Simply" w Częstochowie przy ul. Leśnej 4, podl.

Ogółem zbadano 46 partii wartości 13.962 zł, z których zakwestionowano 14 partii wartości 5.736 zł, - co stanowi 30 proc. ilości skontrolowanych partii
ziemniaków - 10 partii kwestionując 2 co stanowi 20 proc. ilości skontrolowanych
suszonych grzybów - 12 partii kwestionując 11 (92 proc.,)
bakalii - 24 partie kwestionując 1 partię ( 4 proc.)

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwej jakości towarów oraz nieprawidłowego oznakowania.

Jakość
W toku przeprowadzonych kontroli sprawdzono jakość ogółem 20 partii towarów w opakowaniach jednostkowych kwestionując 4 partie co stanowi 20 proc. partii badanych w tym zakresie, z tego:
jakość ziemniaków sprawdzono wyłącznie w zakresie ich cech organoleptycznych.
Zbadano 10 partii (tj. wszystkie oceniane) kwestionując 1 partię co stanowi 10 proc. partii badanych w tym zakresie, tj. w hipermarkecie „Auchan" w Mikołowie - 38 op. ā 2,5kg ziemniaków „do gotowania" odm. Ewelina, prod. „Agrosad" Sp. J., Równa 28, 98-235 Błaszki, z uwagi na obecność wad wewnętrznych wszystkich badanych bulw, tj. rdzawej, czarnej i szarej plamistości znajdującej się pod skórką. Przedmiotowa partia ziemniaków została przez kontrolowanego skierowana do utylizacji.
W wyniku ponownej kontroli przeprowadzonej w tym hipermarkecie, w ofercie handlowej nie stwierdzono ziemniaków ww. producenta , natomiast jakość oferowanej partii nie budziła zastrzeżeń;
jakość grzybów suszonych i bakalii sprawdzono poprzez zbadanie w laboratorium cech organoleptycznych, zawartości netto i dodatkowo dla suszonych grzybów - wilgotności, a dla bakalii - zawartości konserwantów. Badaniem objęto łącznie 10 partii ww. towarów w opakowaniach jednostkowych, z czego zakwestionowano 3 partie,co stanowi 30 proc. ilości skontrolowanych partii, z tego:
grzybów suszonych zbadano 5 partii stwierdzając niewłaściwą jakość 3 partii prod. „Pol Grzyb" , Skawina ul. Bagienki 7a, oferowanych w hipermarkecie „Auchan" w Mikołowie, tj.:
36 op. ā 40g koźlarza czerwonego suszonego, krajanego kl. II z uwagi na obecność w badanej próbce licznie występujących przypalonych plastrów grzybów w ilości od 19,9 proc. do 38,6 proc. w opakowaniu, barwę zróżnicowaną od jasnobrązowej do czarnej wierzchu kapelusza i od szarej do czarnej spodu kapelusza oraz smak i zapach lekko gorzki z posmakiem i zapachem przypalenia, a ponadto w czterech opakowaniach stwierdzono nieliczne martwe szkodniki,
28 op. ā 100g podgrzybka brunatnego suszonego, krojonego kl. II, z uwagi na obecność w badanej próbce grzybów z objawami zapleśnienia w ilości do 1,6 proc. w opakowaniu,
w toku ponownej kontroli w tej placówce - 11 op. ā 100g podgrzybka brunatnego suszonego, krojonego kl. II, z uwagi na obecność w części opakowań (w 3 opakowaniach na 5 zbadanych), grzybów z objawami zapleśnienia w ilości do 2,0 proc. w opakowaniu.
Przedmiotowe partie grzybów suszonych zostały zwrócone do producenta, który poinformował o ich komisyjnym zniszczeniu.
Bakalii zbadano 5 partii - nie kwestionując ich jakości.

W związku z niewłaściwą jakością ziemniaków i grzybów skierowano stosowne wystąpienia do jednostki nadrzędnej kontrolowanej placówki, producentów, właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
Ponadto wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dot. ukarania przedsiębiorcy tj. „Auchan Polska" Sp. z o. o. w Piasecznie karą pieniężną w związku z oferowaniem do sprzedaży grzybów suszonych niewłaściwej jakości;

Zgodność ilości rzeczywistej w stosunku do deklaracji producentów sprawdzono dla wszystkich 10 partii badanych laboratoryjnie. Ogółem oceniono 45 opakowań jednostkowych, nie kwestionując żadnego z nich.

Oznakowanie
Sprawdzając prawidłowość oznakowania, kontrolą objęto 46 partii wyrobów w opakowaniach jednostkowych kwestionując 13 partii co stanowi 28 proc. ilości skontrolowanych partii, z tego:
-ziemniaków zbadano 10 partii kwestionując 1 partię tj. 150 op. ā 5 kg ziemniaków odm. Lord, dystrybutora „Net Profit" Warzywa & Owoce Sp. z o.o., Kraków, ul. Półłanki 18 - oferowanych w hipermarkecie „Auchan" w Mikołowie, z uwagi na podanie niepełnych danych identyfikujących wprowadzającego towar do obrotu (brak formy prawnej Spółki);
-suszonych grzybów zbadano 12 partii kwestionując 11 partii:
4 partie oferowane w hipermarkecie „Auchan" w Mikołowie, w tym:
3 partie prod. ww. „PPOLGRZYB" Urszula Jedynak, tj.:
36 op. ā 40g koźlarza czerwonego suszonego, krajanego
28 op. ā 100g podgrzybka brunatnego suszonego, krojonego
11 op. ā 100g podgrzybka brunatnego suszonego, krojonego
z uwagi na:
nie podanie roku zbioru,
podanie cyfrowej daty minimalnej trwałości w kolejności rok i miesiąc zamiast - miesiąc i rok,
86 op. ā 150g podgrzybka brunatnego krojonego prod. P.P.H. „Makar" w Katowicach przy ul Krakowskiej 74, z uwagi na nie podanie:
pełnych danych identyfikujących producenta tj. imienia i nazwiska osoby fizycznej lub formy prawnej spółki,
nr atestu i roku zbioru,
32 op. ā 40g podgrzybka brunatnego suszonego prod. „Jampol"
75-900 Koszalin, Jamno ul. Koszalińska 15 - oferowanego w markecie „Kaufland" w Chorzowie z uwagi na:
nie podanie:
roku zbioru,
w którym miejscu opakowania znajduje się cyfrowa data minimalnej trwałości,
warunków przechowywania,
podanie niepełnej informacji dot. nr atestu w sposób niezrozumiały dla konsumenta, tj. uwidocznienie po cyfrowym oznaczeniu daty trwałości tylko części numeru bez określenia czego dotyczą uwidocznione cyfry,
4 op. ā 50g borowika suszonego krojonego wartości 40 zł, prod. „Galletto" 07-310 Komorowo, ul. Mazowiecka 54 - oferowanego w sklepie „Biedronka" w Świętochłowicach z uwagi na:
nie podanie:
roku zbioru,
w tym samym polu widzenia nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości i zawartości netto,
warunków przechowywania w sąsiedztwie daty minimalnej trwałości,
poprzedzenie cyfrowej daty minimalnej trwałości (miesiąc i rok) wyrażeniem „najlepiej spożyć przed" zamiast „ najlepiej spożyć przed końcem",
42 op. ā 40g podgrzybka brunatnego krojonego suszonego prod. Skup i Sprzedaż Grzybów Suszonych Krzysztof Pulut, ul. J. Ch. Paska 14/13, 25-108 Kielce - oferowanego w markecie „E.Leclerc" w Chorzowie z uwagi na:
nie podanie roku zbioru,
podanie:
cyfrowej daty minimalnej trwałości w kolejności rok i miesiąc zamiast - miesiąc i rok,
wagi netto z tolerancją „±1g",
4 partie prod. PU „IMBA", ul. Karpacka 6B/56, 80-336 Gdańsk - oferowane w markecie „Simply" w Częstochowie, tj.:
12 op. ā 50g pieczarki suszonej, krajanki
7 op. ā 50g borowika szlachetnego suszonego, krajanki
7 op. ā 50g koźlarza suszonego, krajanki
8 op. ā 20g podgrzybka suszonego, krajanki
z uwagi na nie podanie:
pełnych danych identyfikujących producenta tj. imienia i nazwiska osoby fizycznej lub formy prawnej spółki,
roku zbioru,
bakalii zbadano 24 partie kwestionując 1 tj. 48 op. ā 200g moreli suszonych, wyprodukowanych dla „Galec" Sp. z o.o. przez P.H. "Bona", ul. Anielewicza 31/34, 01-057 Warszawa - oferowanych w markecie „E.Leclerc" w Chorzowie, z uwagi na:
nie podanie w tym samym polu widzenia nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości i zawartości netto,
określenie funkcji technologicznej zastosowanej substancji dodatkowej E 220, niezgodnie z rodzajami funkcji pełnionymi przez dodatki do żywności wymienionymi w załączniku I pkt 3) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008, s. 16), tj. uwidocznienie „środek konserwujący" zamiast „substancja konserwująca".

Niezależnie od powyższego w oznakowaniu 2 partii towarów oferowanych w markecie „E.Leclerc" w Chorzowie stwierdzono również napisy i znaki słowno-graficzne, które budziły wątpliwości tut. Inspektoratu, tj.:
na 54 op. ā 2 kg ziemniaków odmiany: „Ditta" prod. „Onix" Sp. z o.o. Zakrzewo 32, 64-212 Siedlec uwidoczniono m. in. informacje o treści:
„Złocisty kolor naszych ziemniaków to nie jedyna ich zaleta, tą drugą jest niepowtarzalny smak z samego serca Wielkopolski. Przekonaj się sam - te ziemniaki zmienią Twój obiad w prawdziwą ucztę...",
„...otrzymujecie Państwo produkt najwyższej jakości...",
„Onix posiada certyfikaty BRC i Eurepgap",
na opakowaniach ww. moreli suszonych uwidoczniono znak słowno - graficzny z napisem: „Eco+"; w miejscu ekspozycji tego wyrobu uwidoczniona była dodatkowa wywieszka z tym znakiem i napisem „Ekonomia Codziennych Zakupów".

Odnośnie powyższych nieprawidłowości skierowano wystąpienia do jednostek nadrzędnych sklepów, producentów kwestionowanych towarów, właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
W oznakowaniu pozostałych badanych partii towarów nie stwierdzono terminów, w tym terminów stosowanych w znakach towarowych oraz praktyk używania w znakowaniu lub reklamie mogących wprowadzić w błąd konsumenta lub użytkownika poprzez sugerowanie, że produkt lub składniki spełniają kryteria ekologicznej produkcji ( określenia „bio" i „eko" lub wyrazy zawierające te terminy na produktach wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi).
Ponadto w oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano, że zawierają one składniki GMO.

W toku kontroli dokonano sprawdzenia przestrzegania przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008, s. 16),Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. nr 177, poz. 1094).
W wyniku powyższego ustalono, że substancje dodatkowe zadeklarowano w oznakowaniu opakowań 10 partii towarów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dostawy ocenianych w toku kontroli partii ziemniaków, suszonych grzybów i bakalii dokumentowano okazaniem stosownych dowodów dostaw.

W wyniku kontroli skierowano:
8 wystąpień do producentów kwestionowanych towarów,
9 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
2 wystąpienia do organu nadzoru sanitarnego,
6 wystąpień do jednostek nadrzędnych kontrolowanych sklepów.

W związku ze stwierdzeniem oferowania do sprzedaży grzybów suszonych o niewłaściwej jakości wszczęto postępowanie administracyjne dot. ukarania przedsiębiorcy „Auchan Polska" Sp. z o. o. w Piasecznie karą pieniężną z art. 40 a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

Podsumowanie
Wyniki z przeprowadzonych kontroli wykazały, że jakość handlowa owoców i warzyw jest zróżnicowana w poszczególnych grupach asortymentowych; mimo iż ogółem stwierdzono 30 proc. wadliwych towarów to w przypadku grzybów było to aż 92 proc. badanych partii, ziemniaków 20 proc. a bakalii tylko 4 proc.
Niewłaściwą jakość stwierdzono w przypadku 60 proc. badanych laboratoryjnie partii grzybów suszonych oraz 10 proc. partii ziemniaków zbadanych na miejscu w kontrolowanych placówkach. Jakość badanych partii bakalii nie budziła zastrzeżeń.
Szczególnie niepokojącym w przypadku grzybów był fakt ich kwestionowania z powodu zapleśnienia.
W przypadku wszystkich kwestionowanych partii grzybów nie uwidoczniono informacji dot. roku zbiorów, ponadto zastrzeżenia w jednym przypadku budził brak nr atestu, a w drugim - sposób jego uwidocznienia.
Pozostałe nieprawidłowości w oznakowaniu nie utrudniały konsumentowi korzystania z towarów poza przypadkiem gdzie nie podano warunków przechowywania (grzybów), które mają niewątpliwy wpływ na jakość (nieprawidłowe mogą być przyczyną zapleśnienia).


Katowice, 14.12.2010 r.

Informacja
z kontroli przetworów mlecznych w kierunku
ujawniania konserwantów (bez masła).

W III kwartale 2010 roku przeprowadzono 7 kontroli w:

4 sklepach sieci handlowych:
hipermarkecie „Carrefour" w Chorzowie przy ul. Parkowej 20,
supermarkecie „Simply City Elea Super Market" w Katowicach przy ul. Ligonia 21,
markecie „Kaufland" nr 8060 w Lublińcu, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie
hipermarkecie „Tesco" w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 180,
1 hurtowni:
punkcie handlowym nr 98 w Centrum Handlu Hurtowego w Katowicach przy ul. Obroki 130,
2 sklepach detalicznych:
sklepie spożywczym F.H. „Źródło" w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 14,
sklepie FHU „Zamojski" w Bielsku-Białej przy ul. Cechowej 22,

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- nieprawidłowego oznakowania,
- oferowania przetworów mlecznych po upływie daty ważności,
- nieprzestrzegania przepisów regulujących sposób oznaczania ceną,
- braku orzeczeń do celów sanitarno - epidemiologicznych.

Ogółem zbadano 32 partie przetworów mlecznych, z których zakwestionowano 9 partii co stanowi 28 proc. w tym:
mleka - zbadano 1 partię nie kwestionując jej,
serów dojrzewających - zbadano 7 partii nie kwestionując żadnej partii,
serów twarogowych - zbadano 11 partii kwestionując 4 partie
serów topionych - zbadano 3 partie i zakwestionowano 1 partię
napojów mlecznych fermentowanych - zbadano 6 partii kwestionując 3 partie
śmietany i śmietanki - zbadano 4 partie , kwestionując 1 partię

Jakość

W toku przeprowadzonych kontroli, z ocenianych ogółem 32 partii przetworów mlecznych pobrano do badań laboratoryjnych próby z 14 partii:
serów dojrzewających - z 2 partii
serów twarogowych - z 6 partii
sera topionego - z 1 partii
napojów mlecznych fermentowanych - z 4 partii
śmietanki - z 1 partii
Analiza laboratoryjna próbek pobranych z ww. partii przetworów mlecznych - w zakresie: oceny organoleptycznej, zawartości tłuszczu, obecności konserwantów oraz w przypadku 1 partii napoju mlecznego fermentowanego, także obecności słodzików - nie wykazała niewłaściwej jakości.

Zawartość netto

W zakresie badania zawartości netto próbek pobranych z ww. 14 partii przetworów mlecznych w stosunku do deklaracji ich producentów na opakowaniach - oceniono łącznie 48 opakowań jednostkowych nie kwestionując żadnego z nich.

Oznakowanie

Sprawdzając prawidłowość oznakowania, kontrolą objęto ogółem 32 partie wyrobów i zakwestionowano 8 partii co stanowi 25 proc. ilości skontrolowanych partii. Nieprawidłowości w oznakowaniu dotyczyły:

4 partii serów twarogowych:
24 op. ā 125g serka sokólskiego „Biały" zioła prowansalskie
12 op. ā 125g serka sokólskiego „Biały" chrzan
prod. Spółdzielni Mleczarskiej "Somlek", ul. Kołłątaja 65, 16-100 Sokółka, oferowanych w hipermarkecie „Carrefour" w Chorzowie, z uwagi na:
uwidocznienie informacji o treści: „ Wyprodukowano nowoczesna metodą ultrafiltracji bez zastosowania konserwantów i stabilizatorów. Smacznego!
Ma wysoką wartość odżywczą. Zawiera 100 proc. białek mleka (m.in. albuminy, globuliny o najwyższej przyswajalności w żywieniu człowieka), wysoki poziom wapnia, fosforu, witamin oraz kwasu mlekowego."- które nadrukowano na folii aluminiowej pod wieczkiem tj. w miejscu niewidocznym, ukrytym (dostępnym dla konsumenta dopiero po zdjęciu wieczka),
podanie oświadczenia żywieniowego o treści:
„ ..... wysoki poziom wapnia, ..., witamin..." podczas gdy z tabeli wartości odżywczej wynikała zawartość wapnia - 220 mg (27,5 proc. ZDS), i witaminy A - 210 µg ( 26 proc. ZDS), co nie spełniało wymagań tego typu oświadczenia (zawartość wapnia i witaminy A w produkcie nie stanowiła podwójnej wartości ilości oznaczonej jako znacząca),
„..... wysoki poziom...., fosforu,....." bez podania informacji o jego ilości,
nie wyszczególnienie chrzanu w składzie ww. serka sokólskiego „Biały" chrzan oraz nie podanie jego procentowej zawartości podczas gdy, nazwę tego składnika oraz jego wizerunek podkreślono w oznakowaniu środka spożywczego,
9 op. ā 150g serka śmietankowego plastrowanego „Campresi" oferowanego w markecie „Kaufland" nr 8060 w Lublińcu - z uwagi na uwidocznienie informacji dotyczących producenta, wprowadzających konsumenta w błąd co do stanu faktycznego - z jednej strony opakowania podano: „producent Polmlek Olsztyn Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 24, 10-339 Olsztyn", podczas gdy z drugiej jego strony podano „...wyprodukowano dla: „Polmlek Olsztyn", Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 24, 10-339 Olsztyn przez: „Starco" Sp. z o.o., ul. Barnima 5, 73-110 Stargard Szczeciński",
13 op. ā 150g serka wiejskiego „VIAN" cottage cheese dystrybuowanego przez ww. „Kaufland Polska Markety" Sp. z o.o. Sp. k., oferowanego w markecie „Kaufland" nr 8060 w Lublińcu - z uwagi na niepodanie daty ważności,

1 partii sera topionego tj. 33 op. ā 80g sera topionego kremowego „Milandia" wyprodukowanego przez Spółdzielnię Mleczarską „Ostrołęka" ul. Ławska 1, 07-400 Ostrołęka, oferowanego w supermarkecie „Simply City Elea SuperMarket"
w Katowicach, z uwagi na podanie:
oświadczenia zdrowotnego odnoszącego się do rozwoju i zdrowia dzieci niezgodnie z załącznikiem I (dot. dozwolonych oświadczeń zdrowotnych) do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 983/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielania zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. UE L.09.277.3 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowychi zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L.07.12.3).
Oświadczenie to odniesiono do grupy kwasów Omega 3 i Omega 6 podając treść „Omega 3 i Omega 6 są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci" podczas gdy dozwolone oświadczenie ma treść „Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci" i odnosi się do kwasu alfa - linolenowego i kwasu linolowego,
informacji o zalecanym dziennym spożyciu tylko „Omega 3" wynoszącym 2 g, podczas gdy z warunków stosowania oświadczenia określonego w ww. rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 983/2009 wynika, iż konsumenta należy poinformować, że korzystny efekt występuje w przypadku dziennego spożycia 2g kwasu alfa-linolenowego (ALA) i dziennego spożycia 10g kwasu linolowego (LA),

2 partii napojów mlecznych fermentowanych tj.:
10 op. ā 250g mleka ukwaszonego acidofilnego wartości 10 zł, wyprodukowanego przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łowiczu, Zakład Mleczarski w Toruniu ul. Chrobrego 64/80, 87-100 Toruń - oferowanego w hipermarkecie „Carrefour" w Chorzowie - z uwagi na uwidocznienie informacji (oświadczenia żywieniowego): „ mleko ukwaszone acidofilne jest napojem mlecznym bogatym w .......... witaminy" - bez podania nazw witamin oraz ich ilości,
9 op. ā 1 l maślanki spożywczej naturalnej „MK Krzepice" wartości 12 zł, prod. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krzepicach, ul. Muznerowskiego 11, oferowanej w sklepie spożywczym F.H. „Źródło", w Częstochowie - z uwagi na niepodanie:
w którym miejscu opakowania znajduje się termin przydatności do spożycia,
w tym samym polu widzenia nazwy środka spożywczego, zawartości netto oraz daty ważności,

1 partii śmietanki tj. 3 op. ā 180g śmietanki pasteryzowanej, homogenizowanej „MK Krzepice" 18 proc., prod. ww. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krzepicach, oferowanej w sklepie spożywczym F.H. „Źródło" w Częstochowie - z uwagi na uwidocznienie cyfrowej daty ważności w sposób nieczytelny.
Zakwestionowane towary, tj.:
serek wiejski „VIAN" cottage cheese ā 150g oferowany w markecie „Kaufland" nr 8060 w Lublińcu, został wycofany ze sprzedaży i zniszczony,
śmietanka pasteryzowana, homogenizowana „MK Krzepice" 18 proc. ā 180g, oferowana w sklepie spożywczym F.H. „Źródło" w Częstochowie, została wycofana ze sprzedaży i przeznaczona na potrzeby własne kontrolowanego przedsiębiorcy,
pozostałe ww. towary dopuszczono do obrotu handlowego z dotychczasowymi oznaczeniami.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu opakowań jednostkowych towarów skierowano stosowne wystąpienia do jednostek nadrzędnych sklepów, producentów towarów i właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz (odnośnie oświadczenia zdrowotnego przedstawionego na op. ww. sera topionego) także do Państwowego Powiatowego Inspektora Weterynarii. Dodatkowo w markecie „Kaufland" nr 8060 w Lublińcu osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu towarów ukarano mandatem w łącznej kwocie 200 zł między innymi z art. 136 § 2 KW.

Niezależnie od powyższego stwierdzono w oznakowaniu opakowań jednostkowych:
ww. serka sokólskiego „Biały" zioła prowansalskie ā 125g,
ww. serka sokólskiego „Biały" chrzan ā 125g,
uwidocznienie informacji o treści: „Ma wysoką wartość odżywczą... wysoki poziom ... kwasu mlekowego" i poprzedzenie wymienionego w składzie produktu twarożku określeniem „świeży",
ww. sera topionego kremowego „Milandia" umieszczenie napisu o treści:
„Pro-Zdrowotny" oraz znaku słowno - graficznego „WYSOKA ZAWARTOŚĆ Ω 3 & 6",
sera solankowego „Patros naturalny" ā 200 g wyprodukowanego w Niemczech przez Hochland Deutschland GmbH Kemptener Str. 17 88178 Heimenkirch, oferowanego w markecie „Kaufland" nr 8060 w Lublińcu, podanie informacji o treści: „kremowy ser solankowy typowy dla kuchni śródziemnomorskiej - to źródło niezapomnianych wrażeń kulinarnych. Tradycyjna produkcja, najwyższej jakości mleko oraz jedyne w swoim rodzaju kultury bakterii decydują o wybornej jakości sera „Patros".
Powyższe przesłano do wiadomości właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych, a w przypadku ww. sera topionego - do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
W zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie dodatków do żywności (Dz. U L 354 z 31.12.2008 s.16) w oparciu o załączniki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 roku w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. nr 177, poz. 1094) badaniem objęto 20 partii towarów - nie stwierdzając nieprawidłowości.
W ofercie kontrolowanych placówek nie stwierdzono stosowania terminów, w tym terminów stosowanych w znakach towarowych, ani praktyk używanych w znakowaniu lub reklamie mogących wprowadzać w błąd konsumenta lub użytkownika poprzez sugerowanie, że produkt lub jego składniki spełniają kryteria ekologicznej produkcji.

Data ważności oraz warunki przechowywania

Aktualność dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oferowanych do sprzedaży przetworów mlecznych, sprawdzono dla 32 partii. Nieprawidłowości stwierdzono w 1 placówce, tj. w markecie „Kaufland" nr 8060 w Lublińcu, gdzie w dniu 12.07.2010 roku oferowano do sprzedaży 5 op. ā 400g maślanki brzoskwiniowej „Vian" z terminem przydatności do spożycia: „Należy spożyć do: 06.07.2010". Przeterminowany towar został wycofany z obrotu i zniszczony. Do jednostki nadrzędnej sklepu skierowano stosowne wystąpienie, natomiast osobę odpowiedzialną (także za inne opisane powyżej nieprawidłowości) ukarano mandatem w łącznej kwocie 200 zł, między innymi z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914),

Warunki i sposób przechowywania ww. badanych towarów były zgodne z zaleceniami podanymi na opakowaniach jednostkowych przez producentów oraz wymaganiami przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004 s.1, ze zm.).

Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych

W zakresie przestrzegania postanowień art. 59 ust.4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia ustalono, że zatrudnieni pracownicy posiadali aktualne orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Nie okazano ich natomiast dla dyrektora oraz jednego z pracowników hipermarketu „Carrefour" w Chorzowie, którzy oświadczyli, że z uwagi na zajmowane stanowiska nie mają styczności z żywnością.
Niezależnie od powyższego skierowano wystąpienie do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Inne zagadnienia

Z uwagi na nieprawidłowości zaobserwowane w sklepie spożywczym F.H. „Źródło" w Częstochowie, tematykę kontroli rozszerzono o zagadnienie dotyczące prawidłowości uwidaczniania cen. W placówce tej stwierdzono brak oznaczeń cenowych na 30 asortymentach przetworów mlecznych oferowanych do sprzedaży.
W toku kontroli uzupełniono brakujące informacje w oznaczeniu towarów cenami, natomiast osobę odpowiedzialną ukarano mandatem w kwocie 300 zł z art. 137 § 1 KW.

W wyniku kontroli:

2 osoby ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 500 zł, za popełnienie wykroczeń z art. 136 § 2 KW, art. 137 § 1 KW oraz art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08. 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914),skierowano:
4 wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
1 wystąpienie do organu sanitarnego,
1 wystąpienie do organu nadzoru weterynaryjnego,
5 wystąpień do producentów przetworów mlecznych,
3 wystąpienia do zarządów spółek kontrolowanych sklepów sieciowych.

Podsumowanie

Wyniki z przeprowadzonych kontroli wskazują, że 25 proc. badanych towarów jest wadliwych. O wysokości tego wskaźnika decydują wyłącznie nieprawidłowości w oznakowaniu, których najwięcej stwierdzono w grupie serów twarogowych oraz napojów mlecznych fermentowanych. Kwestionowano między innymi brak informacji w którym miejscu opakowania znajduje się termin przydatności do spożycia, niepodanie w jednym polu widzenia nazwy środka spożywczego, zawartości netto oraz daty ważności, podanie w sposób nieczytelny bądź nieuwidocznienie cyfrowej daty ważności, podanie danych producenta w sposób budzący wątpliwości konsumenta, co do stanu faktycznego. Zastrzeżenia dotyczyły także zamieszczonych oświadczeń żywieniowych, a w przypadku sera topionego - oświadczeń zdrowotnych.
Oznakowanie badanych partii serów dojrzewających oraz mleka nie budziło zastrzeżeń.
Przeprowadzone kontrole nie wykazały niewłaściwej jakości przetworów mlecznych, w tym w zakresie zawartości konserwantów w produktach, w których ich nie deklarowano.
Nie kwestionowano także ocenianych przetworów mlecznych w zakresie zadeklarowanych w oznakowaniu substancji dodatkowych - w tym konserwantów - które użyto zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Biorąc pod uwagę rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości tut. Inspektorat uważa za uzasadnione kontynuowanie kontroli w ww. zakresie.

 


Katowice, 14.12.2010 r.

Informacja
z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania
masła w kierunku ujawniania zafałszowań.

W III kw. 2010 r. przeprowadzono w powyższym zakresie 8 kontroli obejmując nimi 7 placówek w tym:

5 hurtownii:
- dwukrotnie - w punkcie nr 98 w Centrum Handlu Hurtowego w Katowicach przy ul Obroki 130,
- w punkcie nr 31-G w Centrum Handlu Hurtowego w Katowicach przy ul. Obroki 130,
- hurtowni F.H.U. „Sobik", w Bielsku - Białej przy ul. Centralnej 20,
- hali nr 20 w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 38/40,
- hurtowni „Tradis" w Będzinie przy ul. Zagórskiej 54-56,
- w supermarkecie „Intermarche", podl. „Esperanza" Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Lipowej 33/39,
- w sklepie nr 5 „Aleksander" w Bielsku - Białej przy ul. Sukienniczej 8,

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli polegały na oferowaniu do sprzedaży towarów o niewłaściwej jakości oraz nieprawidłowo oznakowanych.

Ogółem kontrolą objęto 36 partii masła i tłuszczów mlecznych do smarowania wartości, z których zakwestionowano 7 partii - co stanowi 19 proc. z tego:
- masła - 32 partie, kwestionując 7 partii - co stanowi 22 proc.
- tłuszczu mlecznego do smarowania X proc. - 4 partie - nie kwestionując żadnej.

Jakość

Badając jakość znajdujących się w obrocie wyrobów - z ocenianych ogółem 36 partii pobrano do badań laboratoryjnych próby z 11 partii, kwestionując 5 partii co stanowi 45 proc. tj.:
- w punkcie nr 31-G w Centrum Handlu Hurtowego w Katowicach - 50 op. ā 200 g masła ekstra o zaw. tł. 82 proc. prod. FHU „Masmal", Zakład Produkcyjny w Grudziądzu ul. Magazynowa 8 z uwagi na:
obecność steroli pochodzenia roślinnego; skład trójglicerydów w badanych próbkach wskazywał na obecność około 67,67 proc. tłuszczu obcego, niewłaściwy smak, wyczuwalny posmak tłuszczu roślinnego;
- w punkcie nr 98 F.H. „Copiak" w Centrum Handlu Hurtowego w Katowicach:
1.400 op. ā 200 g masła ekstra o zaw. tł. 82 proc. wartości 4.340 zł, prod. j.w.
z uwagi na:
obecność steroli pochodzenia roślinnego; skład trójglicerydów w badanych próbkach wskazywał na obecność około 68,64 proc. tłuszczu obcego,
zawyżoną zawartość wody (było 16,5-16,5-16,4-16,4-16,4 proc. zamiast nie więcej niż 16 proc.),
niewłaściwy smak, wyczuwalny posmak tłuszczu roślinnego;

W toku ponownej kontroli w tej placówce - 400 op. ā 200 g masła ekstra o zaw. tł. 82 proc. prod. jw. z uwagi na:
zawyżoną zawartość wody w 2 próbkach (było 16,3; 16,3 proc. zamiast nie więcej niż 16 proc.)
- w hurtowni „Tradis" w Będzinie - 2 partie masła ekstra o zaw. tł. 82 proc. prod. jw. tj.:
3.000 op. ā 200 g ze względu na:
obecność steroli pochodzenia roślinnego; skład trójglicerydów w badanych próbkach wskazywał na obecność 66,59 proc. tłuszczu obcego, niewłaściwy smak, wyczuwalny posmak tłuszczu roślinnego;
2.100 op. ze względu na:
obecność steroli pochodzenia roślinnego; skład trójglicerydów w badanych próbkach wskazuje na obecność 68,7 proc. tłuszczu obcego,
zawyżoną zawartość wody (było 16,4; 16,4; 16,4; 16,3; 16,3 proc. zamiast nie więcej niż 16 proc.),
niewłaściwy smak, wyczuwalny posmak tłuszczu roślinnego;

Zakwestionowane partie do czasu uzyskania wyników badań zostały sprzedane a próby kontrolne, w przypadku hurtowni „Tradis" w Będzinie i punktu nr 98 FH „COPIAK" w Katowicach (z partii 400 op. masła), po rezygnacji z badań zostały wycofane z obrotu.
Próby kontrolne zabezpieczone w punkcie nr 98 FH „COPIAK" w Katowicach (z partii 1400 op. masła) i w punkcie nr 31-G w Katowicach przed ich zwolnieniem przedsiębiorcy przekazali producentowi.

W związku z powyższym, skierowano 2 wnioski do Sądu Rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219). W stosunku do obwinionych Sąd orzekł kary grzywny w wysokości po 100 zł.

Ponadto skierowano stosowne pismo do producenta ww. partii masła oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Bydgoszczy.
W stosunku do kontrolowanych przedsiębiorców wydano decyzje w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych, tj.:
„Tradis" Sp. z o.o. w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9 - w wysokości 100.000 zł
z art.40 a ust.1 pkt 3 i 4,
Osobie odpowiedzialnej w Katowicach przy ul Obroki 130 - w wysokości 2.000 zł z art.40 a ust.1 pkt 4 ,ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

Zawartość netto

Zgodność ilości rzeczywistej masła w stosunku do deklaracji producentów sprawdzono dla wszystkich 11 partii badanych laboratoryjnie.
Ogółem zbadano 55 opakowań jednostkowych, nie kwestionując żadnego z nich.

Oznakowanie

Badając prawidłowość oznakowania znajdujących się w obrocie wyrobów kontrolą objęto 36 partii z czego zakwestionowano 7 partii masła co stanowi 19 proc. ilości skontrolowanych partii.

Nieprawidłowości w oznakowaniu polegały na:
- niepodaniu nazwy środka spożywczego, zawartości netto i daty minimalnej trwałości w tym samym polu widzenia na:
2 partiach masła ekstra o zaw. tł. 82 proc. ā 200 g tj. 3.000 op.
i 2.100 op. oferowanych do sprzedaży w hurtowni „Tradis" w Będzinie,
2 partiach masła ekstra o zaw. tł. 82 proc. ā 200 g tj. 400 op. i 1.400 op. oferowanych do sprzedaży w punkcie nr 98 F.H. „Copiak" w Katowicach,
50 op. ā 200 g masła ekstra o zaw. tł. 82 proc. oferowanych do sprzedaży punkcie nr 31-G wł. w Katowicach,
prod. ww FHU „Masmal" w Grudziądzu,
- podaniu na opakowaniu informacji sugerującej konsumentowi, że wyrób posiada szczególne właściwości, podczas gdy wszystkie podobne środki posiadają takie właściwości, przez zamieszczenie napisu „100 % masła w maśle" na 2 partiach tradycyjnego masła irlandzkiego „Kerrygold" o zaw. tł. 82 proc. ā 200 g, dystrybucji P.P.H. „Temar" Sp. J., w Katowicach przy ul. Tartacznej 34, tj.:
111 op. oferowanych w hurtowni FHU „SOBIK" w Bielsku - Białej,
145 op. oferowanych w hali „Makro Cash and Carry" nr 20 w Częstochowie.

W związku z powyższym skierowano stosowne wystąpienia do producenta i dystrybutora masła oraz właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych.

Daty ważności oraz warunki przechowywania

Kontrolą w tym zakresie objęto 36 partii masła nie stwierdzając towarów przeterminowanych, nie kwestionując warunków i sposobu przechowywania masła, które były zgodne z zaleceniami producentów oraz z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych ( Dz. U.L. z 2004 r., Nr 139, s.1 z późń. zm.).

Rekontrola

Dokonano ponownej kontroli masła, które kwestionowano podczas oceny przeprowadzonej przez tut. Inspektorat w 2009 roku. Badaniem objęto masło prod. FHU „Masmal", które kwestionowane było z uwagi na wyższą zawartość wody (było 16,8; 16,8; 17; 16,9; 16,7 proc. zamiast nie więcej niż 16 proc.). W toku obecnych kontroli w maśle ekstra o zaw. tł. 82 proc. ā 200 g ww. producenta kwestionowano również ten sam parametr stwierdzając:
w partii 1.400 op. oferowanej w punkcie nr 98 F.H. „Copiak"
w Katowicach zawyżoną zawartość wody (było 16,5-16,5-16,4-16,4-16,4 proc. zamiast nie więcej niż 16 proc.),
w partii 400 op. oferowanej w punkcie jw., zawyżoną zawartość wody w 2 próbkach (było 16,3; 16,3 proc. zamiast nie więcej niż 16 proc.),
w partii 2.100 op. oferowanej w hurtowni „Tradis" w Będzinie, zawyżoną zawartość wody (było 16,4; 16,4; 16,4; 16,3; 16,3 proc. zamiast nie więcej niż 16 proc.).

Niezależnie od powyższego masło tego producenta w toku obecnych kontroli kwestionowano dodatkowo z uwagi na zafałszowanie, co szczegółowo opisano w niniejszej informacji w punkcie dot. jakości.

Ponadto tut. Inspektorat w maju bieżącego roku, w związku z informacją konsumenta dot. niewłaściwej jakości masła ww. producenta przeprowadził 2 kontrole, tj.:

w punkcie w Katowicach przy ul Obroki 130,
w hurtowni „Tradis" w Będzinie przy ul. Zagórskiej 54-56, podl. „Tradis" Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 7-9.

Badania laboratoryjne 2 partii masła ekstra o zaw. tł. 82 proc. ā 200g w łącznej ilości 2.080 op. produkcji firmy „Masmal" wykazały, że nie odpowiadały one wymaganiom obowiązujących przepisów, z uwagi na obecność steroli pochodzenia roślinnego; stwierdzony skład trójglicerydów wskazywał na obecność około 65,12 proc. tłuszczu obcego.
Wyrobów pozostałych producentów, które kwestionowano w 2009 roku w toku obecnej kontroli nie badano.

W wyniku kontroli skierowano:

2 wystąpienia do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
2 wnioski do Sądów Rejonowych,
wydano 2 decyzje: z art. 40 a ust. 1 pkt. 3 i 4, i z art. 40 a ust. 1 pkt. 4,
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577) dotyczące wymierzenia przedsiębiorcom kar pieniężnych w wysokości odpowiednio 100.000 zł i 2.000 zł.

Podsumowanie

Analizując materiały z przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że jakość oferowanego do sprzedaży masła uległa poprawie, bowiem obecnie zakwestionowano 45 proc. badanych partii, podczas gdy w 2009 roku aż 83 proc. Należy zaznaczyć jednak, że wskaźnik ten jest nadal bardzo wysoki.
Na ogólną ocenę miały wpływ głównie wyniki badań laboratoryjnych masła prod. F.H.U. „Masmal" bowiem zakwestionowano wszystkie pobrane partie masła tego producenta.
Wskaźnik wadliwości w zakresie oznakowania masła, który obecnie wynosi 19 proc., w 2009 roku wynosił tylko 5 proc. Na wysokość tego wskaźnika decydujący wpływ miały nieprawidłowości dot. producenta F.H.U. „Masmal" bowiem na 7 zakwestionowanych partii aż 5 było jego produkcji.
Powyższe wyniki wskazują, że masło większości producentów było właściwej jakości, wyjątek stanowiło masło prod. F.H.U. „Masmal", które kwestionowano zarówno w trakcie bieżących kontroli jak i kontroli przeprowadzonych w maju bieżącego roku w związku ze skargą konsumenta.


Katowice, 14.12.2010r.

Informacja
z kontroli prawidłowości oznakowania lodów


W III kwartale br przeprowadzono ogółem 10 kontroli obejmując nimi:

3 sklepy sieci handlowych:
supermarket „Tesco" przy ul. Moniuszki 61 w Mysłowicach,
hipermarket „Auchan" przy ul. Nikodema i Józefa Renców 30 w Katowicach,
supermarket „Tesco" przy ul. Warszawskiej 180 w Bielsku Białej,

7 pozostałych placówkach detalicznych:
sklep nr 02150 przy ul. Mikołowskiej 15 w Mysłowicach,
sklep „Spar" -„Delikatesy 108" ul. 1 Maja 108 A, „Delikatesy 108", ul. Skalna 3 D, Chełm Śląski,
sklep ogólnospożywczy ul. Grota Roweckiego 12 w Częstochowie,
sklep ogólnospożywczy w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 83,
sklep „Żabka" w Częstochowie przy ul. Focha 43/45,
sklep „Delikatesy Centrum" w Bielsku Białej przy ul. Jana Chrzciciela 13,
sklep „Delikatesy JJ Cierniak" w Bielsku Białej przy ul. Sterniczek 2 C,

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- niewłaściwego oznakowania towarów,
- niewłaściwego przechowywania towarów,
- oferowania towarów po przekroczonych datach minimalnej trwałości,
- braku oraz nieaktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- uszkodzonych opakowań jednostkowych oferowanych lodów,
- niedokonania zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie miejsca oraz przedmiotu prowadzonej działalności.

Ogółem zbadano 111 partii towarów, z których zakwestionowano 35 partii (32 proc.) w ilości:
- pojedynczych porcji lodów - 71 partii,kwestionując 17 partii,
- lodów w dużych opakowaniach - 35 partii, kwestionując 17 partii,
- sorbetów - 4 partie, kwestionując 1 partię,
- innych lodów - 1 partię, nie kwestionując jej, tj.: „IZA" lody o smaku śmietankowo-czekoladowym i lody sorbetowe pomarańczowe i wiśniowe dekorowane sosem porzeczkowym ā 300 ml.

Daty ważności oraz warunki przechowywania

Na 111 sprawdzonych partii zakwestionowano:
w sklepie „Delikatesy JJ Cierniak" w Bielsku-Białej 2 partie lodów tj:
- 1 opakowanie ā 70 ml lodów śmietankowych „HIT", - przeterminowane o 44 dni,
-2 opakowania ā 75 ml lodów o smaku pomarańczowo czekoladowym z galaretką pomarańczową w mlecznej polewie czekoladowej „Viva", przeterminowane o 42dni.

Ponadto w powyższej placówce zakwestionowano 1 partię (15 op.) lodów wodnych o smaku pomarańczowym „Ice Mastry" ā 100 ml, z uwagi na uszkodzone opakowania jednostkowe.
Lody przeterminowane oraz w uszkodzonych opakowaniach wycofano z obrotu handlowego.

Badając warunki przechowywania znajdujących się w ofercie 111 partii lodów zakwestionowano 22 partie, które przechowywano w temperaturze wyższej od określonej przez producentów, tj.
w sklepie „Delikatesy JJ Cierniak" w Bielsku-Białej - przechowywano 16 partii lodów w temperaturze -10 oC, oraz
w sklepie „Delikatesy Centrum" w Bielsku Białej - przechowywano 6 partii lodów w temperaturze -12 oC
zamiast nie wyższej niż -18 oC.

W toku kontroli przedsiębiorcy lub ich przedstawiciele dokonali obniżenia temperatury w urządzeniach chłodniczych do - 18 oC.
Wśród powyższych 22 partii lodów znajdowały się:
2 partie lodów przeterminowanych tj. 1 opakowanie ā 70 ml lodów śmietankowych „HIT" oraz 2 opakowania ā 75 ml lodów o smaku pomarańczowo czekoladowym z galaretką pomarańczową w mlecznej polewie czekoladowej „Viva",
1 partia (15 op.) lodów wodnych o smaku pomarańczowym „Ice Mastry" ā 100 ml w uszkodzonych opakowaniach jednostkowych.

Pozostałe partie lodów przechowywane były zgodnie z deklaracjami producentów oraz przepisami rozporządzenia z dnia 19.09.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych i rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

Oznakowanie

Na zbadanych 111 partii zakwestionowano 13 partii  tj: 12 proc.

W wyniku dokonanej oceny zakwestionowano:
2 partie pojedynczych porcji lodów tj:
- 19 op. ā 120 ml e / 86 g e lodów waniliowych w białej czekoladzie „Magnum White" prod. „Unilever Polska", sp. z o. o. w Warszawie ul. Domaniewska 49, znajdujących się w ofercie sklepu „Spar" - „Delikatesy 108" w Katowicach, z uwagi na nieuwidocznienie na opakowaniach jednostkowych numeru partii produkcyjnej,
- 10 op. ā 200 ml lodów o smaku waniliowo - czekoladowym z sosem ajerkoniakowym w otoczce z wiórków kokosowych „Tarfuffo" prod. „Nordis" Chłodnie Polskie sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Zimna 1 A, oferowanych w sklepie nr 02150 w Mysłowicach, z uwagi na: użycie w nazwie określenia „... z sosem ajerkoniakowym..." podczas gdy w składzie sosu nie wykazano składnika alkoholowego,
wyszczególnienie w wykazie składników substancji dodatkowej E-476, która według załącznika nr 4 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.09.2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 177, poz. 1094), nie powinna być stosowana do tego typu produktów,

- 11 partii lodów w dużych opakowaniach tj.
- 5 op. ā 1 L e lodów śmietankowo-truskawkowych „Algida śmietankowa truskawka", znajdujących się w ofercie sklepu „Spar" - „Delikatesy 108" w Katowicach, z uwagi na użycie:
niezrozumiałego dla konsumenta określenia „śmietankowa truskawka",
określenia „lody śmietankowo-truskawkowe", podczas gdy w składzie
wyszczególniono 0,3 proc. śmietanki w proszku oraz 67 proc. odtworzonego odtłuszczonego mleka,
- 3 op. ā 900 ml e / 460 g e lodów czekoladowo-waniliowych z kawałkami mlecznej czekolady „Carte D'or Milka" prod. „Unilever Polska" S.A.
w Warszawie ul. Domaniewska 49, oferowanych w sklepie „Spar" - „Delikatesy 108" w Katowicach, z uwagi na nieuwidocznienie proc. zawartości czekolady w lodach czekoladowych,
- 4 op. ā 320 g e / 650 ml e lodów o smaku waniliowym przekładanych warstwami polewy o smaku czekoladowym „Viennetta" prod. jw. znajdujących się w ofercie sklepu „Spar" - „Delikatesy 108" w Katowicach, z uwagi na:
użycie na etykiecie głównej wyrażenia „wanilia" natomiast w opisie produktu na spodzie opakowania - nazwy„lody o smaku waniliowym",
podanie nieaktualnego adresu producenta tj. Warszawa, ul. Postępu 18 A,
- 3 op. ā 900 ml / 500 g e lodów wiśniowych z sosem wiśniowym (23 proc.) i kawałkami wiśni (5 proc.) „Carte D'or cherry liquer" prod. jw. z uwagi na podanie nieaktualnego adresu producenta tj. Warszawa, ul. Postępu 18A,
- 7 op. ā 900 ml e / 500 g e lodów z sosem o smaku adwokata i kawałkami czekolady „Carte D'or adwokat" prod. „Unilever Polska" sp. z o. o. w Warszawie, ul. Domaniewska 49, oferowanych w sklepie „Spar" - „Delikatesy 108" w Katowicach - z uwagi na:
użycie na etykiecie głównej wyrażenia „adwokat" natomiast w opisie produktu umieszczonym na spodzie opakowania - nazwy „lody o smaku adwokata",
podanie jedynie określenia „lody" bez podania ich rodzaju,
- 3 op. ā 900 ml lodów cytrynowych z galaretką i sosem cytrynowym „Owocowa rozkosz" prod. „Nordis" Chłodnie Polskie, sp. z o.o. oferowanych w sklepie „02150" w Mysłowicach, z uwagi na brak na opakowaniu informacji, iż zastosowana substancja dodatkowa E-102 może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci,
- 22 op. ā 1000 ml lodów o smaku śmietankowo-truskawkowym „Excellent Premium śmietankowo truskawkowy" prod. „Ice - Mastry" Sp. j. ul. Dworska 13, Szaniec, znajdujących się w ofercie hipermarketu „Auchan" w Katowicach, z uwagi na:
uwidocznienie na etykiecie głównej wizerunku truskawki i śmietanki oraz określenia „śmietankowo truskawkowy" natomiast na spodzie opakowania użycie nazwy „lody o smaku śmietankowo-truskawkowym";
w wykazie składników wyszczególniono jedynie aromat truskawkowy identyczny z naturalnym oraz aromat śmietankowy identyczny z naturalnym,
uwidocznienie na etykiecie znajdującej się na spodzie opakowania, po wyrażeniu słownym odnoszącym się do daty minimalnej trwałości, informacji o treści „patrz nadruk na spodzie" podczas gdy faktycznie datę minimalnej trwałości nadrukowano na wierzchu opakowania,
- 11 op. ā 1000 ml lodów „Romans o smaku śmietankowym" prod. jw. oferowanych w hipermarkecie „Auchan" w Katowicach, z uwagi na podanie"dwóch nazw towaru tj. „lody o smaku śmietankowym" oraz „lody śmietankowe",
funkcji technologicznej „emulgator" bez wyszczególnienia bezpośrednio po niej nazwy lub symbolu zastosowanej substancji dodatkowej oraz wskazania, w którym miejscu ta informacja się znajduje; substancja ta o symbolu E-471 była wyszczególniona w treści oznakowania jednak bez wyraźnego odniesienia jej od pełnionej funkcji technologicznej,
- 8 op. ā 1000 ml lodów migdałowych z sosem zabajone „Garden Party" prod. „Ice-Mastry" sp. j. oferowanych w supermarkecie „Tesco" w Mysłowicach, z uwagi na:
niepodanie ilościowej zawartości składnika wyróżnionego w nazwie oraz podkreślonego graficznie w oznakowaniu lodów tj. migdałów mielonych oraz wiórków migdałowych siekanych,
podanie po wyrażeniu słownym odnoszącym się do daty minimalnej trwałości informacji o treści „patrz nadruk" zamiast informacji, w którym miejscu opakowania znajduje się ta data,
uwidocznienie znaku graficznego z napisem „Poznaj dobrą żywność", który był ważny do 26.06.2009 roku,
- 7 op. ā 1000 ml lodów biszkoptowo-sernikowych „Garden Party" prod. jw. oferowanych w supermarkecie „Tesco" w Mysłowicach - z uwagi na użycie dwóch różnych nazw towaru tj.: „biszkoptowo-sernikowe" oraz „lody
o smaku biszkoptowo-sernikowym",
- 60 op. ā 1000 ml lodów o smaku śmietankowo-śmietankowym (marka własna), wyprodukowanych przez P.P.H. „Amika", Chełm, ul. Rejowiecka 169, znajdujących się w ofercie hipermarketu „Auchan" w Katowicach - z uwagi na:
niepodanie pełnych danych identyfikujących producenta tj. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
niezrozumiałe określenie smaku lodów - „śmietankowo-śmietankowy".

O powyższych nieprawidłowościach poinformowano producentów, właściwe terenowo Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii.
Zakwestionowane partie lodów zostały dopuszczone do sprzedaży z obecnymi oznaczeniami.
Oznakowanie pozostałych ocenianych towarów nie budziło zastrzeżeń.

Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

Prowadzona przez przedsiębiorców działalność była zgodna z wpisami do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej.
W toku czynności kontrolnych w sklepie ogólnospożywczym w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 83, wł. Firma Handlowa „AGA" ustalono, że przedsiębiorca nie dokonał stosownej zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie miejsca i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
Osobę odpowiedzialną ukarano grzywną nałożoną w drodze mandatu karnego oraz powiadomiono Urząd Miasta w Częstochowie.

Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Badając posiadanie i aktualność orzeczeń lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych nieprawidłowości stwierdzono w 2 placówkach, tj. w:
-sklepie „Żabka" w Częstochowie, w którym właściciel oraz zatrudniony pracownik posiadali nieaktualne orzeczenia,
-sklepie „Delikatesy JJ Cierniak" w Bielsku-Białej gdzie sprzedawczyni posiadała nieaktualne orzeczenie.
O powyższym powiadomiono właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

W wyniku kontroli skierowano:

3 wystąpienia do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
3 wystąpienia do organów sanitarnych,
1 wystąpienie do Powiatowego Inspektora Weterynarii.

W toku kontroli 4 osoby ukarano mandatami łącznej wysokości 1000 zł, za popełnienie wykroczeń z art. 111 par. 2 KW, art. 601, par. 2 KW, art. 110 KW i art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914).

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazują, że oznakowanie lodów budzi wiele zastrzeżeń. Ogółem w zakresie oznakowania zakwestionowano 12 proc. badanych partii, jednak stwierdzone nieprawidłowości, szczególnie te, budzące wątpliwości konsumenta, co do faktycznego składu, mogą mieć znaczący wpływ na wybór produktu.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt braku informacji o możliwym szkodliwym działaniu dozwolonej substancji dodatkowej. Istotne dla konsumenta są również nieprawidłowości dot. niepodania informacji o procentowej zawartości składników wyróżnionych w nazwie oraz podkreślonych graficznie, mylnego wskazania, w którym miejscu opakowania znajduje się termin przydatności do spożycia oraz wyszczególnienie w treści oznakowania symbolu dozwolonej substancji dodatkowej, jednak bez wyraźnego odniesienia jej do pełnionej funkcji technologicznej.
W toku przeprowadzonych kontroli ujawniono również pojedyncze przypadki oferowania lodów przeterminowanych, w uszkodzonych opakowaniach oraz przechowywania lodów w warunkach niezgodnych z zaleceniami producentów.


Katowice, 08.12.2010 r.


Informacja
z wyników kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony oznaczeń
nazwy oscypek i bryndza podhalańska oraz innych produktóww sektorze mleczarskim.


W II kwartał 2010 roku, przeprowadzon ogółem 15 kontroli obejmując nimi:

2 hurtownie:
halę nr 15 „Makro Cash" przy Al. Gen. Andersa 545 w Bielsku-Białej,
hurtownię „Temar" w Katowicach przy ul. Tartacznej 34,
10 sklepów sieci handlowych:
hipermarket „Carrefour" w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok 2,
sklep „Carrefour Market" w Bytomiu przy ul. Witczaka 4,
hipermarket „Carrefour" w Bytomiu przy al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25,
supermarket „Auchan" w Bielsku-Białej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 421,
Centrum Handlowe „Auchan" w Nowej Wsi, ul. Krakowska 10,
hipermarket „Real" w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 2,
hipermarket „Real" w Częstochowie przy ul. Kisielewskiego 8/16,
hipermarket „Real" w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 20,
market „Biedronka" w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 33/37,
sklep „Marcpol" w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 80,
3 inne placówkach detalicznych:
punkt sprzedaży w pasażu hipermarketu „Real" w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego
punkt sprzedaży w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej
sklep spożywczy „Delikatesy Kolonialne" w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 26,

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

- używania nazwy chronionej dla produktów tradycyjnych,
- niewłaściwej jakości wyrobów,
- niezgodnej masy netto z deklaracją producentów,
- niewłaściwego oznakowania towarów,
- braku orzeczeń lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych osób stykających się z żywnością,
- niewłaściwego przechowywania towarów,
- nieprzestrzegania przepisów o cenach,
- braku stosownych dokumentów potwierdzających zakup towaru.

Ogółem zbadano 25 partii towarów, z których zakwestionowano 19 partii co stanowi 76 proc. ilości skontrolowanych partii w tym:
- sera „Feta" - zbadano 5 partii kwestionując wszystkie partie,
- innych serów - zbadano 20 partii, kwestionując 14 partii (70 proc.)
- „Roquefort" - 1 partię, którą zakwestionowano,
- „Grana Padano" - 3 partie, kwestionując 1 partię
- ser wędzony „oscypek" - 4 partie kwestionując wszystkie partie,
- „Gorgonzola" - 5 partii, kwestionując 3 partie tj. 60 proc,
- „Parmigiano Reggiano" - 2 partie nie kwestionując żadnej,
- „Blue d'avergne" - 1 partię wartości, którą zakwestionowano,
- „Mozzarella" - 1 partię, którą zakwestionowano,
- „Pecorino Sardo" - 1 partię, którą zakwestionowano,
- „Taleggio" - 1 partię, którą zakwestionowano,
- „Pecorino Romano" - 1 partię, którą zakwestionowano.

Jakość

Badając jakość znajdujących się w obrocie wyrobów - z ocenianych ogółem 25 partii do badań laboratoryjnych pobrano próby z 8 partii, a zakwestionowano 2 partie co stanowi 25 proc.
- w hipermarkecie „Carrefour" w Bielsku-Białej:
3 szt. ā 200 g sera „Feta Grecka Greco" prod. SHM "Hellad" S.A. 2 nd Industrial Zone of Volos, P.O. Box 1153 C.P.O. Volos 38110, Grecja dystr. "Eurial Polska" Sp. z o.o., ul. Zaleskiego 10/2, 31-525 Kraków - z uwagi na zaniżoną zawartość białka (było 15,4 proc. zamiast 18,7 proc.),
3 szt. ā 200 g sera „Oryginalna grecka Feta Bio" dystr. „Jansen" Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 62, 01-424 Warszawa
- z uwagi na:
niższą od deklarowanej na opakowaniu zawartość:
- białka (było 14,8 proc. zamiast 17,5 proc.),
- tłuszczu (było 19,4 proc. zamiast 21 proc.),
wyższą od deklarowanej zawartość wody (było 60,1 proc. zamiast nie więcej niż 56 proc.),

O powyższym poinformowano kontrolowanego przedsiębiorcę, dystrybutorów, właściwe terenowo Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz Urzędy Miar.

Zawartość netto

Zgodność masy rzeczywistej przetworów mleczarskich w stosunku do deklaracji producentów na opakowaniach sprawdzono dla wszystkich 8 partii serów badanych laboratoryjnie. Ogółem zbadano 22 opakowania jednostkowe, stwierdzając w przypadku:
1 próbki z partii 8 op. ā 100 g sera „Gorgonzola" prod. Biraghi S.p.R Via Cuneo 1, 12030 CAVALLERMAGGIORE Italia, którego dystrybutorem jest „Jansen" Sp. z o.o., oferowanej w hipermarkecie „Carrefour" w Bielsku-Białej - faktyczną masę netto niższą od deklarowanej o 10 g (było 90 g, zamiast 100 g),
2 próbek z partii 7 op. ā 200 g sera „Oryginalna grecka Feta Bio", dystr. „Jansen" Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 62, 01-424 Warszawa oraz 1 próbki z partii 10 op. ā 200 g sera „Feta Grecka Greco" dystr. „Eurial Polska" sp. z o.o. w Krakowie, ul. Zaleskiego 10/2, oferowanych w hipermarkecie „Carrefour" w Bielsku-Białej - faktyczną masę netto niższą od deklarowanej, przy czym różnica ta nie przekraczała ujemnej wartości błędu 2T1, (opakowania posiadały masę netto odpowiednio 193,8 g; 199,0 g oraz 190,6 g zamiast 200 g).
O powyższym poinformowano dystrybutorów oraz właściwe terenowo Urzędy Miar.

Prawidłowość oznakowania

Badając prawidłowość oznakowania znajdujących się w obrocie wyrobów, na zbadane 25 partii zakwestionowano 19 partii tj. 76 proc. ilości skontrolowanych partii.
W wyniku dokonanej oceny zakwestionowano:
5 partii sera „Feta"
- 8 op. ā 200 g sera „Feta Mevgal", będących w ofercie sklepu „Carrefour Market" w Bytomiu oraz 5 op. ā 200 g sera „Feta Mevgal", będącego w ofercie sklepu „Marcpol" w Częstochowie, którego dystrybutorem jest „Temar" Sp. j. w Katowicach przy ul. Tartacznej 34 - z uwagi na:
nieprawidłową wielkość Symbolu Wspólnoty tj. o średnicy 10 mm zamiast wymaganej min. 15 mm,
podanie informacji o treści „Chronione Oznaczenie Pochodzenia P.D.O" zamiast „Chroniona Nazwa Pochodzenia Ch.N.P.",
- 8 op. ā 200 g sera „Feta Dionis", którego dystrybutorem jest „North Coast" S.A. w Pruszkowie, ul. 3-go Maja 8, będącego w ofercie hipermarketu „Auchan" w Bielsku-Białej - z uwagi na uwidocznienie na opakowaniach Symbolu Wspólnoty o średnicy 10 mm zamiast min. 15 mm,
- 10 op. ā 200 g sera „Feta Grecka Greco", którego dystrybutorem jest „Eurial Polska" Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Zaleskiego 10/2, znajdującego się w hipermarkecie „Carrefour" w Bielsku-Białej - z uwagi na uwidocznienie na opakowaniach Symbolu Wspólnoty o średnicy 13 mm zamiast min. 15 mm,
- 7 opakowań ā 200 g sera „Oryginalna grecka Feta Bio" którego dystrybutorem jest „Jansen" Sp. z o.o. w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 62, znajdującego się w ofercie hipermarketu „Carrefour" w Bielsku-Białej - z uwagi na uwidocznienie na opakowaniach Symbolu Wspólnoty o średnicy 8 mm, zamiast min. 15 mm,

1 partię 8 op. ā 100 g sera „Roquefort" którego dystrybutorem jest „Jansen" Sp. z o.o., znajdującego się w ofercie hipermarketu „Real" w Sosnowcu - z uwagi na nieuwidocznienie logo zawierającego skrót „INAO",

1 partię 9 op. ā 200 g sera „Grana Padano" dystrybuowanego przez „Temar" Sp. j. w Katowicach, ul. Tartaczna 34, oferowanego w hipermarkecie „Real" w Częstochowie - z uwagi na uwidocznienie na etykiecie głównej informacji o treści „najlepiej spożyć przed: data i numer partii z tyłu opakowania", podczas gdy faktycznie informacje te uwidocznione były na tej samej stronie opakowania, lecz na drugiej etykiecie umieszczonej poniżej etykiety głównej,

4 partie serów wędzonych bez opakowań oferowanych jako „oscypki"tj.:
- 2 sztuki „średnich" i 13 sztuk „małych" w punkcie sprzedaży w pasażu hipermarketu „Real" w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego
- 2 sztuki „dużych" i 70 sztuk „małych" w punkcie sprzedaży w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej z uwagi na używanie w cennikach awizo nazwy „Oscypek", dla produktów które nie spełniały wymagań określonych we wniosku o rejestrację

3 partie sera „Gorgonzola":
- 16 op. ā 200 g sera „Gorgonzola - Sottile Gusto" wyprodukowanego dla „Biedronka" na zlecenie „Lactalis Polska" sp. z o.o. przez „Casalat - Introbio (LC) Via Vittorio Veneto 12 Italy, znajdujących się w ofercie marketu „Biedronka" w Częstochowie - z uwagi na niepodanie w jednym polu widzenia nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości oraz zawartości netto,
- 1 op. ā 1,582 kg sera „Gorgonzola Novara" wyprodukowanego przez „Mountain Nello Stabilimento Di Camen (Novara) SS 32. Del Sempiope, wprowadzonego do obrotu przez „Consonni Organic"- Dominik Bartelak w Częstochowie, ul. Sosnowiecka 54, znajdującego się w ofercie sklepu „Delikatesy Kolonialne" w Częstochowie - z uwagi na całkowity brak oznaczeń w języku polskim,
- 8 op. ā 100 g sera „Gorgonzola"- dystrybuowanego przez „Jansen" Sp. z o.o. znajdujących się w ofercie hipermarketu „Carrefour" w Bielsku-Białej - z uwagi na nieuwidocznienie na opakowaniach warunków przechowywania,
1 partię 19 op. ā 100 g sera „Blue d'Auvergne" - wyprodukowanego przez Societe Fronagere de Riom - F- 14500 Riom en Montagnes dla „Lactalis Polska" Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, znajdującego się w ofercie hipermarketu „Real"
w Częstochowie - z uwagi na nieuwidocznienie po wyrażeniu słownym „najlepiej spożyć przed..." odnoszącym się do daty ważności, informacji w którym miejscu opakowania znajduje się ta data,

1 partię 14 op. ā 250 g sera „ Mozzarella di Bufala Campana Tre Stalle" wyprodukowanego przez „Caseificio 3 Stelle Di La Marca Gennaro SS. 18 c.d.a. Cioffi - Eboli (S.A.),

1 partię 1 op. ā 2,05 kg sera „Pecorino Sardo" wyprodukowanego przez „Allevatori Di Mores socjeta cooperativa agrocola, Via Risorgimento, 4 - 07013 Mores „SS" Italy",

1 partię 4,782 kg (2 op. ā 2,4 kg i 2,382 kg) sera „Taleggio" wyprodukowanego przez „Via Provinciale 160 Peghera Di Taleggio BG", wprowadzonych do obrotu przez „Consonni Organic" w Częstochowie, ul. Sosnowiecka 54, znajdujących się w ofercie sklepu „Delikatesy Kolonialne" w Częstochowie
- z uwagi na całkowity brak oznaczeń w języku polskim,

1 partię 13 op. ā 200 g sera „Pecorino Romano" dystrybuowanego przez „Pavonique" Sp. z o.o., znajdującego się w ofercie hipermarketu „Auchan" w Nowej Wsi - z uwagi na niepodanie po wyrażeniu słownym „najlepiej spożyć przed..." odnoszącym się do daty minimalnej trwałości, informacji w którym miejscu opakowania znajduje się ta data.
Sery bez oznaczeń w języku polskim kontrolowany wycofał z obrotu handlowego, przeznaczając je na własne potrzeby.
Oznakowanie pozostałych ocenianych towarów nie budziło zastrzeżeń.

Chronione nazwy serów

W wyniku sprawdzenia czy objęte ochroną nazwy 25 partii towarów nie są stosowane do produktów konwencjonalnych tj. nieposiadających odpowiednich certyfikatów, nieprawidłowości stwierdzono w 2 placówkach:
- w punkcie sprzedaży w pasażu hipermarketu „Real" w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego, w którym 2 partie serów wędzonych bez opakowań oferowane jako „oscypki" tj.:
2 sztuki „średnie" i 13 sztuk „małe" miały kształt, wymiary oraz barwę niezgodne z cechami organoleptycznymi określonymi we wniosku o rejestrację nazwy chronionej „Oscypek".
- w punkcie sprzedaży w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej, w którym 2 partie serów wędzonych bez opakowań oferowane jako „oscypki" tj.: 2 sztuki „duże" i 70 sztuk „małe"miały kształt, wymiary oraz barwę niezgodne z cechami organoleptycznymi określonymi we wniosku o rejestrację nazwy chronionej „Oscypek".
W toku kontroli przedsiębiorcy dokonali zmiany nazw oferowanych serów.

W związku z powyższym skierowano do organów ścigania 2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 57 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 10 poz. 68).

Daty ważności

W wyniku sprawdzenia aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oferowanych do sprzedaży 25 partii towarów nieprawidłowości nie stwierdzono.
W 2 placówkach, tj.:
punkcie sprzedaży - w pasażu hipermarketu „Real" w Sosnowcu,
punkcie sprzedaży - w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej,
oferowane pod nazwą „oscypek" serki były przechowywane i wyeksponowane do sprzedaży w temperaturze otoczenia.
O powyższym poinformowano właściwe terenowo organy sanitarne.
Warunki przechowywania pozostałych partii były zgodne z deklaracjami producentów oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004 s. 1, ze zm.).

Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych

Badając posiadanie i aktualność orzeczeń lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych stwierdzono, że właściciel punktu sprzedaży w Katowicach nie posiadał stosownego orzeczenia.
O powyższym powiadomiono właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


Prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych do sprzedaży towarów

W sklepie spożywczym „Delikatesy Kolonialne" w Częstochowie nie uwidoczniono cen 4 partii oferowanych serów.
W toku czynności kontrolnych przedsiębiorcy uwidocznili brakujące oznaczenia cenowe.

Identyfikacja dostawców żywności

W 2 placówkach, tj.:
- w punkcie sprzedaży - w pasażu hipermarketu „Real" w Sosnowcu,
- w punkcie sprzedaży - w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej
przedsiębiorcy nie posiadali dowodów zakupu oferowanych serów.
O powyższym poinformowano właściwe terenowo Urzędy Skarbowe.

W wyniku kontroli skierowano:

6 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
2 wystąpienia do organów sanitarnych,
2 wystąpienia do Urzędów Skarbowych,
2 wystąpienia do Urzędów Miar,
2 doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
W związku z popełnieniem wykroczeń z art. 111 § 2 KW, 137 § 1 KW, art. 15 ust. 1 ustawy
o języku polskim ukarano 3 osoby mandatami karnymi w łącznej wysokości 900 zł.

Do dystrybutorów kwestionowanych towarów zostały skierowane stosowne wystąpienia.
W toku przeprowadzonych kontroli oceniono głównie sery produkcji zagranicznej - 80 proc., z uwagi na fakt, iż w ofercie handlowej nie stwierdzono krajowych produktów sektora mleczarskiego wpisanych w rejestr nazw chronionych, co jest spowodowane małą ilością przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie produkcji tych towarów, oraz sezonowością produkcji oscypków.

Podsumowanie

Wyniki z przeprowadzonych kontroli wskazują, że liczba produktów, w przypadku, których naruszono przepisy stosowania chronionych nazw produktów w sektorze mleczarskim jest stosunkowo niska - 4 partie z 25 partii kontrolowanych, co stanowi 16 proc.
Znacznie wyższy odsetek zakwestionowanych partii w stosunku do zbadanych odnotowano w przypadku serów oferowanych pod nazwą „oscypek", który wyniósł 100 proc.
W trakcie kontroli nie stwierdzono w sprzedaży oscypków produkowanych przez przedsiębiorców zarejestrowanych w Regionalnym Związku Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu.
Jak ustalono, nieprawidłowości w zakresie stosowania nazwy chronionej wynikały z nieznajomości przepisów dotyczących chronionej nazwy oscypek.
Wyniki badań laboratoryjnych wskazują na stosunkowo niewielki odsetek partii serów, objętych ochroną nazwy, o niewłaściwej jakości - kwestionowano 2 z 8 zbadanych partii.
Nieprawidłowości w znakowaniu stwierdzono w przypadku 76 proc. towarów, jednak należy zaznaczyć, iż nieprawidłowości te nie były na tyle istotne, aby utrudniały konsumentowi korzystanie z produktu, a wynikały głównie z nieznajomości obowiązujących przepisów.


Katowice, 09.09.2010 r.

Informacja
z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania
mięsa w tym drobiowego.

W powyższym zakresie w II kwartale przeprowadzono 9 kontroli.
Ogółem kontrolą objęto 45 partii mięsa, w tym drobiowego, z których zakwestionowano 9 co stanowi 20%.

Sprawdzeniem objęto towary z niżej podanych grup towarowych tj.:
- drób - tuszki i elementy drobiowe - 11 partii nie kwestionując żadnej,
- wieprzowina - 6 partii nie kwestionując żadnej,
- wołowina - 13 partii kwestionując 3,
-mielona, czysta wołowina - 3 partie nie kwestionując żadnej,
-mięso mielone zawierające wieprzowinę - 4 partie kwestionując 1
-mięso garmażeryjne (mielone z dodatkami) - 8 partii kwestionując 5

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:
- oferowaniu do sprzedaży towarów o niewłaściwej jakości lub nieprawidłowo oznakowanych,
- nieprzestrzeganiu przepisów regulujących oznaczanie towarów cenami,
- posiadaniu nieaktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych przez osoby bezpośrednio stykające się z żywnością.

Ocena Jakości

Badając jakość znajdującego się w obrocie mięsa - z ocenianych ogółem 45 partii pobrano do badań laboratoryjnych próby z 10 partii. Zakwestionowano 3 partie mięsa co stanowi 30% tj.
- 21 op. a' 500 g mięsa mielonego garmażeryjnego ze względu na zawyżoną zawartość kolagenu do zawartości białka w stosunku do wymagań zadeklarowanych na opakowaniu (było 23,8 ± 3,3 proc. zamiast nie więcej niż 18 proc.). W badanych próbkach stwierdzono ponadto obecność sztucznego barwnika, co jest niedopuszczalne według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.09.2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
- 20 op. a' 500 g mięsa mielonego garmażeryjnego, w którym również stwierdzono obecność sztucznego barwnika,
- 264 op. a' 400 g mielonki wołowo-wieprzowej, ze względu na zaniżoną zawartość białka w stosunku do wymagań zawartych w opisie produktu (było 9,7 ± 0,5 proc. zamiast nie mniej niż 12 proc.). W badanej próbce stwierdzono ponadto obecność fosforu, który nie został wykazany w oznakowaniu.
W związku z powyższym skierowano stosowne pismo do producentów ww. wyrobów, właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Powiatowych Inspektoratów Weterynarii i Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych.

Oznakowanie

Badając prawidłowość oznakowania znajdującego się w obrocie mięsa kontrolą objęto 45 partii, z czego zakwestionowano 6 partii co stanowi 13%
Nieprawidłowości w oznakowaniu polegały na:
- nieuwidocznieniu w miejscu sprzedaży mięsa wołowego informacji określającej nazwę państwa, w którym zwierzę było urodzone, hodowane, poddane ubojowi oraz w którym dokonano rozbioru tusz na :
- 2,50 kg szpondru luzem
- 6,30 kg mięsa wołowego b/k luzem
- 5,90 kg mięsa wołowego z/k „mostek" luzem
W toku kontroli powyższa informacja została uwidoczniona w sali sprzedażowej.
- niepodaniu ilościowej zawartości składników mięsnych występujących w nazwie tj. mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego na:
- 5 op. jedn. a' 300 g mięsa garmażeryjnego „mielonki drobiowo-wieprzowej"
- 2,50 kg mięsa garmażeryjnego „mięso mielone wołowo-wieprzowe"
- niepodaniu w oznakowaniu stosunku tkanki łącznej do białka mięsa na 5 op. a‘ 500 g mięsa mielonego wieprzowo-wołowego

W związku z powyższym skierowano stosowne wystąpienia do producentów i właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Art. Rolno - Spożywczych.

Aktualność terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości

Kontrolą w zakresie aktualności terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości oferowanych do sprzedaży towarów objęto 45 partii mięsa wartości nie stwierdzając nieprawidłowości.

Przestrzeganie przepisów o cenach

Kontrolę prawidłowości oznaczania przetworów mięsnych cenami przeprowadzono w 1 placówce, gdzie przy 7 asortymentach mięsa stwierdzono całkowity brak cen.
W toku kontroli właściciel sklepu oznakował powyższe mięsa cenami, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W wyniku kontroli skierowano:

5 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
3 wystąpienia do Inspekcji Sanitarnej,
2 wystąpienia do Inspekcji Weterynaryjnej
oraz 2 osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości ukarano mandatami na łączną kwotę 200 zł.

Podsumowanie

Należy stwierdzić, że jakość oferowanego do sprzedaży mięsa, za wyjątkiem mięsa garmażeryjnego, nie nasuwała uwag. Zakwestionowano 3 partie mięsa garmażeryjnego na 5 pobranych.
W zakresie znakowania mięsa, nieprawidłowości stwierdzono w 13% skontrolowanych partii. Zakwestionowano 6 partii mięsa, w tym większość stanowiła wołowina luzem tj. 3 partie na 13 ocenianych (23 proc.) i mięso garmażeryjne - 2 partie na 8 ocenianych (25 proc.).


Katowice, 09.09.2010 r.


Informacja
z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania
pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej

W II kwartale przeprowadzono w powyższym zakresie ogółem 10 kontroli, obejmując nimi:
8 sklepów sieci handlowych oraz 2 inne sklepy.

Ogółem zbadano 64 partie, z których zakwestionowano 25 partii tj. 39% w tym:
- pieczywa pszennego zwykłego i wyborowego - 23 partie kwestionując 5 partii
- pieczywa pszennego półcukierniczego zbadano i zakwestionowano 1 partię
- pieczywa żytniego - 8 partii kwestionując 3
- pieczywa mieszanego - 15 partii kwestionując 11
- ciast o przedłużonej trwałości - 3 partie kwestionując 1
- bułki tartej - 14 partii kwestionując 4

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- niewłaściwej jakości pieczywa,
- nieprawidłowego oznakowania,
- oferowania pieczywa po upływie daty ważności,
- nieprzestrzegania przepisów regulujących sposób oznaczania ceną,
- nieaktualnych orzeczeń do celów sanitarno - epidemiologicznych.

OCENA JAKOŚCI
W toku przeprowadzonych kontroli sprawdzono jakość pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej w opakowaniach jednostkowych poprzez zbadanie w laboratorium cech organoleptycznych i fizykochemicznych w stosunku do deklaracji producentów w oznakowaniu tych produktów.
Z ocenianych ogółem 41 partii towarów w opakowaniach jednostkowych - zbadano 25 partii kwestionując 2:
- 9 op. ā 500 g chleba tostowego pszennego, z uwagi na zawyżoną w stosunku do podanej w wartości odżywczej zawartość cukrów, tj. było 6,0 g /100 g zamiast zadeklarowanej na opakowaniu 1,2 g ( ± 15 proc., tj. 0,2 g). Przedsiębiorca zobowiązał się do skorygowania oznaczeń na opakowaniach przedmiotowego chleba,
- 4 op. (wg deklaracji ā 300 g) bułek wyborowych - wek, z uwagi na niezgodne z wymaganiami normy PN-A-74105:1992 cechy organoleptyczne tj. niewłaściwy miękisz - częściowo odstający od skórki, porozrywany, o bardzo nierównomiernej porowatości, z liczną obecnością dużych porów oraz występowanie w każdym opakowaniu po 6 kromek z ubytkami miękiszu stanowiącymi ok. 30 proc. powierzchni kromki. Producent zobowiązał się do modyfikacji końcowego etapu ich produkcji w celu wyeliminowania pieczywa niezgodnego z wymogami normy.

W przypadku pieczywa oferowanego luzem zbadano cechy organoleptyczne na miejscu w kontrolowanych placówkach, w odniesieniu do deklaracji producentów.
Z ocenianych ogółem 23 partii pieczywa luzem zbadano 18 partii nie stwierdzając nieprawidłowości.

OZNAKOWANIE
Sprawdzając prawidłowość oznakowania, kontrolą objęto ogółem 64 partie wyrobów kwestionując 23 z czego:
- towarów w opakowaniach jednostkowych zbadano 41 partii i zakwestionowano 17
- pieczywa oferowanego luzem zbadano 23 partie kwestionując 6

Stwierdzone nieprawidłowości to:
- brak informacji o ilościowej zawartości mąki istotnej do scharakteryzowania tego środka spożywczego,
- brak informacji dotyczącej masy netto,
- poprzedzenie daty ważności wyrażeniem „najlepiej spożyć do" zamiast „najlepiej spożyć przed" lub „należy spożyć do",
- brak ilościowej zawartości składników występujących w nazwie,
- brak pełnej nazwy wyrobu (określającej rodzaj pieczywa),
- podanie niepełnych danych identyfikujących producenta, niepełnych informacji dotyczących wartości odżywczej (zamieszczając  informację dot. błonnika nie podano zawartości cukrów, kwasów tłuszczowych nasyconych, sodu),
- oznaczenia daty ważności w sposób słabo widoczny (nadruk czcionką koloru czarnego na tle ciemnego pieczywa),
- brak informacji o funkcji technologicznej jaką pełnią w środku spożywczym substancje dodatkowe, tj.: pirofosforan dwusodowy i   wodorowęglan sodu,
- brak informacji o warunkach przechowywania,

Oceniając oznaczenia w punktach sprzedaży pieczywa oferowanego luzem kwestionowano:
brak pełnej nazwy wyrobu (określającej rodzaj pieczywa), oraz brak uwidocznienia danych identyfikujących producenta.

ZAWARTOŚĆ NETTO
Rzeczywistą ilość wyrobu w stosunku do deklaracji zamieszczonej na etykiecie sprawdzono dla 24 partii badanych laboratoryjnie - nie stwierdzając nieprawidłowości.

AKTUALNOŚĆ TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA
I DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI
Sprawdzając aktualność dat ważności oferowanych do sprzedaży towarów nieprawidłowości stwierdzono w 1 placówce w Katowicach, gdzie oferowano do sprzedaży 3op. ā 500g tostów śniadaniowych pszenno-żytnich przeterminowanych o jeden dzień.

W wyniku kontroli skierowano:
10 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
2 wystąpienia do organów nadzoru sanitarnego,
9 wystąpień do producentów kwestionowanych towarów,
7 wystąpień do jednostek nadrzędnych sklepów.
W toku kontroli 5 osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 650 zł za popełnienie wykroczeń z: art. 100 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, art. 111 § 2 KW, art. 136 § 2 KW, art. 137 § 1 KW.

Podsumowanie
Wyniki z przeprowadzonych kontroli wskazują, że wadliwość oferowanego do sprzedaży pieczywa, ciast i bułki tartej nadal budzi zastrzeżenia. Jednakże ogólny wskaźnik wadliwości dla objętych kontrolą wyrobów wynoszący obecnie 39% uległ obniżeniu w stosunku do 2009 roku kiedy to wynosił, aż 78%.
Jakość w bieżącym roku badano również laboratoryjnie. Z objętych oceną towarów - pieczywa w opakowaniach jednostkowych, ciast o przedłużonej trwałości, bułki tartej obecnie zakwestionowano 8% produktów, tj. znacznie mniej niż w 2007 roku - 23%
W wyniku dokonanej na miejscu, w kontrolowanych placówkach, oceny organoleptycznej pieczywa luzem nie stwierdzono nieprawidłowości, podczas gdy w 2009 roku zakwestionowano 11% wyrobów w zakresie wyróżników widocznych dla konsumenta.
Nieprawidłowości w zakresie oznakowania stwierdzono w 36% zbadanych towarów, co także stanowi poprawę w stosunku do poprzedniej kontroli, kiedy takich towarów było aż 74 %
Nieprawidłowo oznakowane były zarówno towary w opakowaniach jednostkowych, których zakwestionowano 41% oraz oferowane luzem - 26%. Ubiegłoroczna kontrola wykazała nieprawidłowe oznakowanie dla ww. produktów na poziomie odpowiednio 64% oraz 85%.

 


Katowice, 31.08.2010 r.

Informacja
z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania jaj kurzych


W II kwartale 2010 roku, przeprowadzono 7 kontroli w powyższym zakresie obejmując nimi 5 sklepów sieci handlowych oraz 2 inne sklepy detaliczne na ternie Bielska - Białej i Czechowic - Dziedzic.
Ogółem zbadano 24 partie jaj kurzych oznaczonych klasami wagowymi: „XL", „L", „M", z których zakwestionowano 18 partii czyli 75 proc. ilości skontrolowanych partii.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:
- niewłaściwej klasyfikacji wagowej jaj,
- niewłaściwego oznakowania jaj na skorupce,
- niewłaściwego oznakowania opakowań jednostkowych,
- nieprzestrzegania terminów ważności,
- nieprawidłowych warunków przechowywania,
- nieaktualnych orzeczeń lekarskich wydawanych do celów sanitarno-epidemiologicznych.

KLASYFIKACJA JAJ WEDŁUG MASY
Klasyfikację wagową jaj według masy przeprowadzono we wszystkich kontrolowanych placówkach, w odniesieniu do wymagań art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L. 163 z 24.06.2008 r.,
s. 6 z późn. zm.) oraz deklaracji producenta zamieszczonej w oznakowaniu.
Badaniem w tym zakresie objęto 18 partii stwierdzając w przypadku 13 partii niezgodność deklarowanych klas wagowych z faktycznymi, co stanowi 72,2 proc ilości skontrolowanych partii.

Skontrolowano:
-jaja klasy wagowej „XL" - 4 partie kwestionując wszystkie partie,
-jaja klasy wagowej „L" - 9 partii kwestionując 6 partii
-jaja klasy wagowej „M" - 5 partii kwestionując 3

Przykładowo stwierdzono
w 1 partii jaj a' 10 szt. o liczności 140 szt. w deklarowanej klasie wagowej „XL", wszystkie sztuki jaj były w klasie wagowej niższej „L",
w 2 partiach jaj a' 10 szt. o liczności odpowiednio 40 szt. i 60 szt. w deklarowanej klasie wagowej „XL", znajdowało się odpowiednio 37 szt. 54 szt. jaj w klasie wagowej „L"
w 1 partii jaj a' 6 szt. o liczności 216 szt. w deklarowanej klasie wagowej „M", produkcji znajdowało się 100 szt. jaj w dwóch klasach wagowych wyższych od zadeklarowanej, tj. 85 szt. w klasie wagowej „L" i 15 szt. w klasie wagowej „XL"; pozostałe jaja odpowiadały deklarowanej klasie.

PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA
W ramach tego zagadnienia sprawdzono ogółem 23 partie jaj, z których zakwestionowano 7 partii tj. 30,4 proc.

Oznakowanie jaj na skorupie
Sprawdzono ogółem 22 partie jaj, z których zakwestionowano 2 partie tj. 9,1 proc.
W 1 partii o liczności 216 szt. wszystkie jaja posiadały nieczytelne oznaczenie kodu producenta, a 96 szt. miało na skorupach obszerne zabrudzenia.
W 1 partii o liczności 130 szt. 57 sztuk jaj nie posiadało jakichkolwiek oznaczeń handlowych.

Oznakowanie jaj na opakowaniach jednostkowych
Sprawdzono ogółem 23 partie jaj, z których zakwestionowano 5.
w 1 partii jaj o liczności 250 szt. „10 mega jaj" w klasie wagowej „L", użyto w nazwie określenia „mega", które było nieadekwatne do deklarowanej klasy wagowej, sugerując potencjalnemu konsumentowi najwyższą klasę „XL".
w 3 partiach jaj o łącznej liczności 240 szt. użyto nazwę „Wsie jaja", przy równoczesnym podaniu na opakowaniu jak i na skorupie jaj - sposobu chowu kur jako klatkowy.
w 1 partii jaj o liczności 180 szt. uwidoczniono w treści oznaczeń, na opakowaniach jednostkowych na stronie czołowej banderoli, nazwę „jaja wiejskie", przy jednoczesnym podaniu informacji o metodzie chowu kur - „chów kur - klatkowy zamknięty".

AKTUALNOŚĆ DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

Sprawdzeniem aktualności dat minimalnej trwałości jaj konsumpcyjnych w stosunku do podanych przez producentów na opakowaniach jednostkowych objęto 24 partie, z których zakwestionowano 1 partię jaj „15 jaj świeżych" o liczności 30 szt., oznaczoną datą minimalnej trwałości 19.04.2010 rok, oferowaną do sprzedaży w dniu 20.04.2010 roku.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA JAJ
Sprawdzeniem warunków przechowywania jaj konsumpcyjnych w porównaniu do wymagań określonych w przepisach i deklaracji producentów objęto 24 partie stwierdzając nieprawidłowości w 2 placówkach. Niezachowanie przepisowych warunków przechowywania dotyczyło 5 partii jaj:
3 partie jaj, o łącznej liczności 490 szt. chłodzono przed sprzedażą w wydzielonej witrynie chłodniczej w temperaturze +3,5°C, w okresie dłuższym niż 72 h, licząc od dat dostaw,
2 partie jaj o łącznej liczności 360 sztuk chłodzono w witrynie chłodniczej w temperaturze 0° C, w okresie dłuższym niż 72 h, licząc od dat dostaw.

W wyniku kontroli skierowano
11 informacji do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
8 wystąpień pokontrolnych do producentów,
4 wystąpienia pokontrolne do jednostek nadrzędnych sieci handlowych,
3 informacje do organów sanitarnych.
Nałożono ponadto 1 mandat karny wartości zł 300 zł za popełnienie wykroczeń z art. 110 i art. 111 § 2 KW oraz skierowano 1 wniosek do sądu rejonowego za wykroczenia z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zm./ i z art.111 § 2KW.

Podsumowanie
Reasumując, jakość handlowa jaj konsumpcyjnych w dalszym ciągu jest niezadowalająca bowiem zakwestionowano ogółem aż 75 proc. badanych partii.
Zasadniczy wpływ na tak wysoki procent wadliwości miało przede wszystkim niewłaściwe sklasyfikowanie jaj wg masy przez producentów, co ujawniono aż w 72,2 proc zbadanych partii.
Nieprawidłowe oznakowanie jaj na skorupie i opakowaniu jednostkowym stwierdzono natomiast w 30,4 proc. ocenianych partii. W trakcie poprzedniej kontroli w 2008 roku zakwestionowano 53 proc. ocenianych partii. Należy zauważyć, że nieprawidłowości w tym zakresie polegały głównie na stosowaniu dodatkowych określeń marketingowych mających na celu zachęcenie do zakupu lecz mogących wprowadzać konsumenta w błąd.
Nie można porównać wyników klasyfikacji jaj według masy ponieważ tut. Inspektorat w 2008 roku nie sprawdzał tego zagadnienia.
Ustalenia kontroli w sklepach sieci handlowych i pozostałych placówkach były porównywalne.
Producenci, w swoich odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne, niewłaściwą klasyfikację jaj wg masy, tłumaczyli głównie awariami maszyn sortujących, błędami pracowników przy pakowaniu oraz naturalnym procesem utraty masy jaj z upływem czasu, licząc od daty zniesienia.

 


Katowice, 26.05.2010 r.

Informacja
z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania
mrożonych wyrobów kulinarnych

W I kwartale 2010 roku przeprowadzono w powyższym zakresie 9 kontroli obejmując nimi:

4 hurtownie w Tychach, Rudzie Śląskiej, Łodygowicach i Częstochowie
3 sklepy sieci handlowych w Tychach, Częstochowie i Katowicach
2 pozostałych sklepach na terenie Czechowic - Dziedzic i Katowic

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli polegały na:

-niewłaściwej jakości towarów oraz nieprawidłowego oznakowania,
-naruszaniu przepisów ustawy o towarach paczkowanych,
-nieprzestrzeganiu postanowień dot. przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

Ogółem kontrolą objęto 48 partii, z których zakwestionowano 22 partie co stanowi 46 proc. ilości skontrolowanych partii.
Sprawdzeniem objęto następujące mrożone wyroby kulinarne:
półprodukty ziemniaczane - 9 partii kwestionując 3
półprodukty mączne - 13 partii kwestionując 9
potrawy mięsne - 10 partii kwestionując 5
potrawy podrobowe - 4 partie kwestionując 1
potrawy mieszane - 10 partii kwestionując 3
wyroby z ciasta naleśnikowego - 1 partię, którą zakwestionowano,
pozostałe (zupa) - 1 partię, której nie zakwestionowano.

Jakość

Badając jakość znajdujących się w ofercie handlowej mrożonych wyrobów kulinarnych z ocenianych ogółem 48 partii towarów pobrano do badań laboratoryjnych próby z 20 partii, z których zakwestionowano 5 co stanowi 25 proc.

-60 op. jedn. a' 450 g pierogów z mięsem domowych ze względu na zaniżoną zawartość nadzienia (było 28,3 proc., 29,1 proc., 31,2 proc. zamiast minimum 40 proc.),
-60 op. jedn. a' 450 g pyz ziemniaczanych z mięsem domowych ze względu na zaniżoną zawartość nadzienia (było 17,2 proc., 17,9 proc., 16,5 proc. zamiast minimum 20 proc.),
-14 op. jedn. a' 450 g pierogów z truskawkami ze względu na niewłaściwe cechy organoleptyczne (po obróbce termicznej obecność pierogów rozklejonych z wyciekiem nadzienia w ilości 30 proc. szt.; nadzienie o barwie jednolitej, ciekłej konsystencji, bez widocznych fragmentów truskawek co było podkreślone szatą graficzną opakowania; wyraźnie osłabiony smak i zapach;),
-15 op. jedn. a' 450 g pierogów z jagodami ze względu na niewłaściwe cechy organoleptyczne (po obróbce termicznej obecność pierogów rozklejonych z wyciekiem nadzienia w ilości 30 proc. szt.; osłabiony smak i zapach jak dla pierogów z jagodami),
-112 op. jedn. a' 350 g fasoli po bretońsku z uwagi na zaniżoną zawartość fasoli w jednym opakowaniu (było 15,7 proc. zamiast 30 proc).
W związku z powyższym skierowano stosowne wystąpienia do producentów oraz właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Art. Rolno - Spożywczych.
Jakość pozostałych badanych partii nie budziła zastrzeżeń.

Zawartość netto

Sprawdzono ilości rzeczywiste 86 opakowań jednostkowych produktów w stosunku do deklaracji producenta zamieszczonych na etykietach, kwestionując 3 opakowania (3 proc.) ze względu na zaniżoną masę netto. I tak w przypadku:
- flaków wołowych w rosole a' 900 g w jednym z 3 badanych opakowań jednostkowych stwierdzono niższą od deklarowanej masę netto (847,6 ± 13,6 g),
- pyz ziemniaczanych z mięsem domowych a' 450 g w dwóch z 5 badanych opakowań jednostkowych stwierdzono niższą od deklarowanej masę netto (427,8 ± 6,8 g; 421,6 ± 6,8 g).

Przedmiotowe produkty zostały zwrócone do producentów. Pozostałych opakowań nie kwestionowano.
W związku z powyższym skierowano stosowne wystąpienia do producentów i właściwych terenowo Okręgowych Urzędów Miar.

Oznakowanie

Badając prawidłowość oznakowania znajdujących się w obrocie mrożonych wyrobów kulinarnych kontrolą objęto 48 partii z czego zakwestionowano 17 co stanowi 35 proc. z uwagi na:
- podanie w sposób mało czytelny cyfrowej daty ważności,
- niewłaściwe określenie daty ważności,
- nie podanie wykazu składnika złożonego, tj. warzyw,
- nie podanie zawartości składników środków spożywczych występujących w nazwach tych środków, podano jedynie ich proc.  
  udział w odniesieniu do farszu a nie całego wyrobu,
- nie podanie ilościowej zawartości składnika głównego wyrobu,
- nie podanie masy netto wyrobu,
- nie podanie w jednym polu widzenia nazwy środka spożywczego, masy netto oraz terminu przydatności do spożycia,
- braku dodatkowych informacji „produkt głęboko mrożony", „nie zamrażać powtórnie" lub podobnych,

W wyniku powyższego skierowano stosowne wystąpienia do producentów oraz właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Art. Rolno - Spożywczych.
Stan opakowań 48 badanych partii mrożonych wyrobów kulinarnych nie budził zastrzeżeń.

Ponadto stwierdzono, że na opakowaniach badanych wyrobów zamieszczono dodatkowe informacje o charakterze marketingowym.

W wyniku kontroli skierowano:
- 18 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
- 2 wystąpienia do Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych,
- 2 wystąpienia do Urzędów Miar,
2 osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości ukarano mandatami na kwotę zł 200,-.

Podsumowanie

Reasumując, wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, iż jakość oferowanych mrożonych wyrobów kulinarnych w stosunku do 2008 r. uległa pogorszeniu. Obecnie zakwestionowano 25 proc. badanych partii, natomiast w 2008 roku 20 proc.
Jednakże ogólny wskaźnik wadliwości badanych wyrobów uległ poprawie w stosunku do poprzednich kontroli, ponieważ obecnie zakwestionowano 46 proc. partii natomiast w roku 2008 aż 57 proc.
Zdecydowana poprawa nastąpiła w oznakowaniu towarów - obecnie zakwestionowano 35 proc. badanych partii a w 2008 roku aż 52 proc.
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie znakowania mrożonych wyrobów kulinarnych, w większości przypadków, nie dotyczyły istotnych informacji dla konsumenta.

Niezgodność faktycznej wagi netto z deklarowaną przez producentów, stwierdzono w przypadku 3 proc. badanych w tym zakresie wyrobów a poprzednio nie stwierdzono nieprawidłowości.

 Katowice, 27.04.2010 r.


Informacja z kontroli jakości
i prawidłowości oznakowania przetworów mięsnych
w tym drobiowych.

W I kw. 2010 r. przeprowadzono w powyższym zakresie 9 kontroli tj.:

w hurtowni „Selgros" w Katowicach
w hipermarkecie „Tesco" w Tychach
w supermarkecie „Ars" w Częstochowie
w sklepie „Marcpol" w Częstochowie
w punkcie sprzedaży na targowisku miejskim w Chorzowie
w sklepie mięsnym w Jaworznie
w sklepie ogólnospożywczym w Tychach
w sklepie ogólnospożywczym „U Błocha" w Częstochowie
w sklepie „Krakowski Kredens" w CH „Dąbrówka" w Katowicach,

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli polegały na:
- oferowaniu do sprzedaży towarów o niewłaściwej jakości lub nieprawidłowo oznakowanych,
- oferowaniu do sprzedaży towarów przeterminowanych,
- nieprzestrzeganiu przepisów regulujących oznaczanie towarów cenami.

Ogółem kontrolą objęto 48 partii przetworów mięsnych, z których zakwestionowano 11 partii co stanowi 23 proc. ilości skontrolowanych.
Sprawdzeniem objęto towary z niżej podanych grup towarowych:
wędlin drobiowych - 9 partii kwestionując 2 partie
konserw drobiowych - 2 partie nie kwestionując żadnej
konserw mięsnych - 1 partię nie kwestionując jej
produktów blokowych - 3 partie nie kwestionując żadnej
kiełbas - 22 partie, kwestionując 7 partii
wędzonek - 5 partii nie kwestionując żadnej
wędlin podrobowych - 6 partii kwestionując 2 partie

Ocena Jakości
Badając jakość znajdujących się w obrocie wyrobów - z ocenianych ogółem 48 partii pobrano do badań laboratoryjnych próby z 20 partii z których zakwestionowano 1 partię - 9 op. jedn. a' 280 g kiełbasy „Winerki" ze względu na zawyżoną zawartość skrobi w stosunku do specyfikacji jakościowej produktu (było 6,2 ± 0,4 proc. zamiast 4 proc.).

W związku z powyższym skierowano stosowne pismo do dystrybutora w/w. wyrobu oraz właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Poznaniu.

Oznakowanie
Badając prawidłowość oznakowania znajdujących się w obrocie wyrobów kontrolą objęto 48 partii z czego zakwestionowano 8 z nich co stanowi 17 proc.
Nieprawidłowości w oznakowaniu polegały na:
- nieuwidocznieniu wykazu składników przetworów sprzedawanych luzem przy:
1,60 kg kiełbasy śląskiej drobiowej
6,20 kg kiełbasy śląskiej
3,90 kg kiełbasy śląskiej
oferowanych do sprzedaży w punkcie sprzedaży na targowisku miejskim w Chorzowie.
Towary te zostały przez właściciela wstrzymane od sprzedaży do czasu uzyskania wymaganych oznaczeń handlowych.
- użyciu nazwy „kiełbasa drobiowa" w przypadku 82 op. a' 330 g parówek z drobiu „Bobaski" - z wykazanego składu surowcowego wynikało, że produkt ten zawierał tylko 14 proc. mięsa z kurcząt i aż 57 proc. mięsa mechanicznie oddzielonego z kurcząt, które nie jest mięsem, zgodnie z definicją zawartą w ust. 1 pkt 1.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. L. 139 z 30.04.2004, s. 55 ze zm.),
- niepodaniu nazwy lub symbolu substancji dodatkowej spełniającej funkcję przeciwutleniacza wykazanej w składzie na etykiecie 1,30 kg kiełbasy
- niepodaniu proc. zawartości składnika mięsnego i rodzaju wędliny w oznaczeniu op. jedn. 1,20 kg kiełbasy wiejskiej
- niepodaniu nazwy gatunku zwierzęcia, z którego pochodził wykazany w składzie tłuszcz drobny w oznakowaniu:
9 op. a' 280 g kiełbasy „Winerki"
70 op. a' 300 g pasztetowej drobiowej
- niepodaniu ilościowej zawartości składników tj: mięsa mechanicznie oddzielonego z kurcząt/indyków oraz wątroby drobiowej na ww. partii pasztetowej drobiowej

W związku z powyższym skierowano stosowne wystąpienia do producentów i właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Art. Rolno - Spożywczych.
Oceniane produkty nie posiadały w oznakowaniu informacji, że wyrób zawiera składniki modyfikowane genetycznie.

Aktualność terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości
Kontrolą w zakresie aktualności terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości oferowanych do sprzedaży towarów objęto 48 partii przetworów mięsnych kwestionując 3 partie
- 0,55 kg metki wędzonej cebulowej z przekroczoną datą ważności o 9 dni,
- 2,40 kg kiełbasy parówkowej z przekroczoną datą ważności o 1 dzień,
- 1,82 kg pasztetowej wędzonej z przekroczoną datą ważności o 5 dni.
Przeterminowane wyroby zostały wycofane ze sprzedaży i zabrane przez właściciela placówki do zagospodarowania we własnym zakresie. Właściciela sklepu ukarano grzywną w drodze mandatu.

Ceny
Kontrola prawidłowości oznaczania przetworów mięsnych cenami przeprowadzona w 2 placówkach wykazała nieprawidłowości jedynie w sklepie ogólnospożywczym w Częstochowie, gdzie przy 48 przetworach mięsnych stwierdzono całkowity brak cen.
W toku kontroli właściciel sklepu dokonał oznakowania tych partii produktów cenami w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Za powyższe ww. ukarano grzywną w drodze mandatu.

W wyniku ustaleń z kontroli skierowano:
5 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
1 wystąpienie do Urzędu Skarbowego,
1 wystąpienie do Inspekcji Sanitarnej,
oraz 3 osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości ukarano mandatami na łączną kwotę 500 zł.

Podsumowanie
Reasumując, należy stwierdzić, że jakość oferowanych do sprzedaży przetworów mięsnych uległa znacznej poprawie, bowiem obecnie zakwestionowano tylko 1 partię tj. 5 proc. ilości skontrolowanych partii, a w 2009 r. aż 16 proc.
Nastąpiła również zauważalna poprawa znakowania przetworów mięsnych. Wskaźnik wadliwości w tym zakresie zmniejszył się z 24 proc. w 2009 roku do 17 proc. obecnie.
W toku kontroli z 8 kwestionowanych partii przetworów najwięcej zakwestionowano kiełbas tj. 5 partii, nie mniej jednak w stosunku do 2009 roku wskaźnik wadliwości w tej grupie uległ obniżeniu z 31 proc. do 23 proc.
Analizując materiały z kontroli nasuwa się wniosek, że nieprecyzyjny zapis pkt 7.1 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego polegający na braku określenia minimalnej zawartości mięsa
w produkcie mięsnym, umożliwia użycie przez niektórych producentów nazwy „produkt mięsny" dla artykułu spożywczego zawierającego znikomą zawartość mięsa, którego definicja została podana w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 137 r. poz. 966 z późń. zm.).

Przykładem mogą być parówki z drobiu „Bobaski", do produkcji których użyto jedynie 14 proc. mięsa z kurcząt, oraz „parówki z cielęciną", gdzie wykazano w składzie 65 proc. mięsa wieprzowego i tylko 3 proc. cielęciny.


Katowice, 15.04 2010 r.

 

Informacja
z kontroli jakości w zakresie substancji dodatkowych oraz prawidłowości oznakowania sosów, majonezów, ketchupów, musztard.

W IV kwartale 2009 roku, przeprowadzono 8 kontroli obejmując nimi:
3 hurtownie:
- w Katowicach przy ul. Obroki 130,
- w Bielsku - Białej przy ul. Sobieskiego 157,
- w „Eurocash" przy ul. Bór 59 w Częstochowie,

4 sklepy sieci handlowych:
- sklep nr 01-07 SDH „ZENIT" PSS „Społem" w Katowicach przy Rynku 12,
- supermarket „Biedronka" w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 12,
- hipermarket „Real" w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 75,
- supermarkt „Stokrotka" w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 41,

1 sklep Spółki Jawnej Chmielewska, Maruniak „CHMIEL - MAR" w Bielsku - Białej przy ul. Jesionowej 13.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- niewłaściwej jakości wyrobów,
- niewłaściwego oznakowania towarów,
- nieaktualnych orzeczeń do celów sanitarno - epidemiologicznych.

Ogółem zbadano 88 partii towarów z których zakwestionowano 15 partii - co stanowi 17% ilości skontrolowanych partii z tego:
- majonezów - 13 partii kwestionując 4 partie co stanowi 31%
- majonezów niskokalorycznych - 3 partie nie kwestionując ich
- ketchupów - 19 partii kwestionując 2 partie tj. 11%
- ketchupów z dodatkami - 6 partii nie kwestionując ich,
- musztardy - 22 partie kwestionując 1 partię tj. 5%
- sosów majonezowych - smakowych - 13 partii kwestionując 3 partie tj. 23%
- dressingów - 5 partii kwestionując 2 partie tj. 40%
- innych (sos cygański, sos pomidorowy, sos paprykowy, sos boloński, sos do spaghetti z papryką, sos słodko - kwaśny) - 7 partii 
  kwestionując 3 partie tj. 43%

Jakość

Badając jakość znajdujących się w obrocie wyrobów - z ocenianych ogółem 88 partii - do badań laboratoryjnych pobrano próby z 40 partii, z których zakwestionowano 4 partie co stanowi 10%. Z tego:
- 1 partię tj. 36 op. ā 225ml e majonezu z uwagi na zaniżoną zawartość żółtka jaja kurzego, nawet po uwzględnieniu niepewności rozszerzonej wyznaczonej w laboratorium: było (5,1 ± 0,5), (4,9 ± 0,5) i (5,1 ± 0,5) proc. zamiast 6 proc.;
- 2 partie ketchupów z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne w stosunku do wymagań określonych w normie ZWJ/ORZECH-II/02/2003 tj. barwę brunatną, smak wyraźnie osłabiony jak dla ketchupu;
- 1 partię dressingu francuskiego do sałatek z uwagi na zawyżoną zawartość tłuszczu, nawet po uwzględnieniu niepewności rozszerzonej wyznaczonej w laboratorium: było (22,9 ± 0,6), (22.,8 ± 0,6) i (22,9 ± 0,6) proc. zamiast nie więcej niż 20 proc.


Oznakowanie

Badając prawidłowość oznakowania znajdujących się w obrocie wyrobów, na zbadane 88 partie zakwestionowano 12 partii tj. 14 proc. ilości skontrolowanych partii z uwagi na:
- nieuwidocznienienie w jednym polu widzenia nazwy środka spożywczego, zawartości netto, daty minimalnej trwałości,
- informację, że data trwałości jest podana w górnej części opakowania podczas gdy faktycznie została nadrukowana na wieczku,
- niepełny adres producenta
- niewłaściwe oznaczenie daty trwałości
- na wyszczególnienie w jego oznakowaniu między innymi mleka w proszku jako substancji dodatkowej pełniącej funkcję zagęszczająco - emulgującą;
- podanie w opisie produktu oświadczenia żywieniowego „lekki", mimo iż z jego oznakowania nie wynika aby zostały spełnione wymagania dla tego oświadczenia określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności,
- podanie w składzie produktu funkcji technologicznej tj. regulator kwasowości bez wyszczególnienia nazwy lub symbolu substancji dodatkowej, której dotyczy;
- nie podanie ilościowej zawartości składników produktu
- umieszczenie informacji „masa netto 575g" wraz z dodatkowym zapisem „+ 75g GRATIS" sugerującym klientowi, że masa netto wyrobu z gratisem wynosi 650g podczas gdy faktycznie wynosiła 575g.

Oznakowanie pozostałych ocenianych towarów nie budziło zastrzeżeń.

Niezależnie od powyższego stwierdzono, że na wielu towarach ich producenci umieszczali budzące wątpliwości napisy, informacje, znaki słowno - graficzne o charakterze marketingowym.
W związku z powyższym skierowano stosowne wystąpienia do właściwych terenowo WIJHARS.

Zawartość netto
Zgodność masy rzeczywistej sosów zimnych w stosunku do deklaracji producentów na opakowaniach sprawdzono 36 partii nie stwierdzając nieprawidłowości.

Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
Badając posiadanie i aktualność orzeczeń lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych nieprawidłowości stwierdzono, w 1 placówce w Bielsku - Białej, gdzie 2 osoby posiadały nieaktualne orzeczenia.

W wykorzystaniu ustaleń z kontroli skierowano:
- 24 wystąpienia do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
- 1 wystąpienie do organu sanitarnego,
- 1 wystąpienie do Urzędu Miar.
W toku kontroli 2 osoby ukarano mandatami w łącznej wysokości 200 zł, za popełnienie wykroczeń z art. 111 § 2 KW.

Do producentów kwestionowanych towarów zostały skierowane stosowne wystąpienia.

Podsumowanie
Analizując wyniki z przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że ogólny wskaźnik wadliwości dla objętych kontrolą wyrobów wyniósł 17 proc. Najwięcej wadliwych towarów stwierdzono w grupie majonezów, dressingów i innych sosów, których kwestionowano odpowiednio 31, 40 i 43 proc., natomiast jakość handlowa majonezów niskotłuszczowych i ketchupów z dodatkami w ogóle nie budziła zastrzeżeń.
Na wysokość powyższego wskaźnika miała wpływ zarówno wadliwość w zakresie jakości jak i znakowania. W obu przypadkach kształtowała się na zbliżonym poziomie i wynosiła odpowiednio 10 i 14 proc.
Stwierdzone wady w oznakowaniu stanowiły wprawdzie nieprawidłowości, ale nie utrudniały konsumentowi korzystania z nabytego towaru.
Niezależnie od powyższego problemem, którego rozmiar obrazują przytoczone w niniejszej informacji przykłady są napisy o charakterze marketingowym. Przekazywane przez nie informacje są mało istotne dla konsumenta za to często obniżają czytelność informacji wynikających z obowiązującego rozporządzenia.
Oceniając jakość i prawidłowość oznakowania kontrolowanych towarów należy zauważyć, że zdecydowana większość znajdujących się w ofercie handlowej zimnych sosów to produkty dużych i znanych producentów dbających o renomę. Może to skutkować tym, że także mniejsze i mniej znane firmy chcąc sprostać konkurencji zwracają większą uwagę na jakość swoich wyrobów.


 

Katowice, 07.04.2010 r.

Informacja
o wynikach kontroli jakości i oznakowania
wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej

W IV kwartale 2009 r. przeprowadzono 12 kontroli obejmując nimi:

5 sklepów sieci handlowych tj.:

- sklep „Lidl" w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego/Kierocińskiej,
- supermarket „Carrefour" w Zabrzu przy ul. Pośpiecha
- supermarket „Aldi" w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kapicy
- supermarket „Piotr i Paweł" w Katowicach przy ul. Bażantów
- hipermarket „Auchan" w Nowej Wsi przy ul. Krakowskiej
2 mniejsze sklepy tj:
- sklep winno-cukierniczy w Bielsku-Białej przy ul. Barlickiego
- sklep „Zorba" w Czechowicach -Dziedzicach przy ul. Słowackiego
3 hurtownie
- punkt sprzedaży hurtowej na giełdzie towarowej w Częstochowie przy
ul. Legionów
- hurtownię F.H. „Irena" w Katowicach przy ul. Obroki
- hurtownię „Łasuch" AKW Wielgus sp. j. w Częstochowie przy ul. Krakowskiej
- centrum dystrybucyjne sieci „Carrefour" w Będzinie przy ul. Świerczewskiego
- hurtownię dystrybutora sp. z o.o. „Novi" w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego

Nieprawidłowości stwierdzono w 10 placówkach, które polegały na:
- niewłaściwej jakości,
- niewłaściwym oznakowaniu ,
- oferowaniu do sprzedaży towarów po upływie ich dat ważności,
- braku lub nieaktualnych zaświadczeniach lekarskich do celów sanitarno epidemiologicznych

Ogółem zbadano 140 partii wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej, z których zakwestionowano 53 partie co stanowi 38 proc. ilości skontrolowanych partii.

Kontrolą objęto następujące grupy towarowe:

- czekolady - 15 partii kwestionując 4 partie
- czekolady mleczne - 24 partie kwestionując 13
- czekolady nadziewane - 23 partie kwestionując 11
- inne wyroby czekoladowe - 37 partii kwestionując 8
- wyroby w polewie czekoladowej - 41 partii kwestionując 17

Ocena jakości

Badając jakość znajdujących się w obrocie wyrobów, do badań laboratoryjnych pobrano próby z 12 partii, z których zakwestionowano 6 tj. 50 proc. ilości skontrolowanych:
- z uwagi na obecność ekwiwalentów tłuszczu kakaowego CBE, którego producent nie zadeklarował w produkcie,
- z uwagi na niższą zawartość białka (było 6,8 proc. zamiast deklarowanej 8,5 proc.), zaniżoną zawartość orzechów (było 5,6 proc. i 6,8 proc. zamiast deklarowanej 10,1 proc.), wyższą zawartość ekwiwalentów tłuszczu kakaowego CBE (było 7,01 proc. zamiast nie więcej niż 5 proc.),
- z uwagi na wyższą zawartość ekwiwalentów tłuszczu kakaowego CBE (np.: było 9,20 proc. zamiast nie więcej niż 5 proc.) oraz zaniżoną zawartość orzechów i rodzynek (np.: było 5,4 i 7,9 proc. zamiast deklarowanej 15,1 proc.)
- z uwagi na niższą zawartość pokrywy czekoladowej od deklarowanej

W związku z powyższym sprawy przekazano do właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych oraz skierowano stosowne wystąpienia do producentów.

Prawidłowość oznakowania

Badając prawidłowość oznakowania znajdujących się w obrocie wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej, kontrolą objęto 140 partii, z których zakwestionowano 47 tj. 34 proc. ilości skontrolowanych.

Nieprawidłowości w oznakowaniu polegały na:
• uwidocznieniu na opakowaniach czekolady deserowej w wykazie składników śmietanki w proszku 15 proc. i mleka w proszku 4 
  proc., tj. składników, których nie powinna zawierać „czekolada deserowa",
• zamieszczeniu informacji w sposób mało czytelny (czcionką wielkości od 0,5 -1,5 mm),
• braku informacji o treści „masa kakaowa minimum...proc."
• niewłaściwym oznaczeniu daty ważności
• nieumieszczeniu nazwy środka spożywczego, zawartości netto i daty ważności w jednym polu widzenia
• umieszczeniu w oznakowaniu czekolad i wyrobów czekoladowych wizerunków owoców oraz użycie ich określeń w nazwie, tych
  wyrobów, podczas gdy nie wykazano ich w wykazie składników
• podaniu w nazwie wyrobu określenia „z kawą" bez jej wyszczególnienia w składzie
• braku informacji dot. warunków przechowywania

Ponadto zakwestionowano 15 partii wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej prod. niemieckiej i austriackiej, z uwagi na całkowity brak oznaczeń w języku polskim.
Powyższą nieprawidłowość stwierdzono również w przypadku partii pralin nadziewanych wiśniami i likierem wiśniowym prod. niemieckiej - 5 op. nie posiadało oznaczeń w jęz. polskim.
Towary bez oznaczeń w języku polskim zostały wycofane z obrotu do czasu ich prawidłowego oznakowania.
W związku z powyższym skierowano stosowne wystąpienia do producentów oraz przekazano sprawy do właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a osoby odpowiedzialne za wprowadzenie towarów bez oznaczeń w j. polskim ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych.
Ponadto wydano decyzję na podstawie art. 40 a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 3, w zw. z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21.12.2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wymierzającą karę pieniężną w wysokości 1000 zł.

Aktualność dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia.
W zakresie przestrzegania terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości zbadano 140 partii kwestionując 2 partie
Powyższe czekolady w toku kontroli zostały wycofane ze sprzedaży i zniszczone.
O powyższym fakcie powiadomiono służby sanitarne, a osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym.

Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Badając przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach.
Za powyższe osoby odpowiedzialne ukarano mandatami karnymi.


W wyniku kontroli skierowano:
- 9 wystąpień do WIJHARS,
- 5 wystąpień do organów nadzoru sanitarnego,
- 1 wystąpienie do Urzędu Miar,
- 1 wystąpienie do Urzędu Skarbowego
oraz nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę zł 1100.


Reasumując, wyniki z przeprowadzonych kontroli wskazują, że jakość i oznakowanie oferowanych do sprzedaży wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej budzi wiele zastrzeżeń, o czym świadczy fakt, że ogólny wskaźnik wadliwości zwiększył się z 28 proc. w 2007 roku do 38 proc. obecnie.
Z liczbowych ustaleń kontroli wynika, że nieznacznie poprawiła się jakość badanych wyrobów. W bieżącym roku zakwestionowano 50 proc. pobranych do badań produktów, podczas gdy w 2007 roku aż 67 proc. Zaznaczyć należy, że wszystkie 6 kwestionowanych partii wyprodukowanych zostało przez polskich przedsiębiorców.
Zwiększył się natomiast wskaźnik wadliwości dot. oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej, który obecnie wynosi 34 proc. a w 2007 roku 26 proc.
Z zakwestionowanych w toku bieżących kontroli 47 partii czekolady i wyrobów czekoladowych z uwagi na niewłaściwe oznakowanie aż 68 proc. stanowiły wyroby zagranicznych producentów.

Biorąc pod uwagę rodzaj oraz rozmiar stwierdzonych nieprawidłowości, tut. Inspektorat uważa za uzasadnione kontynuowanie kontroli w w/w. zakresie.


 Katowice, 01.02.2010 r.Informacja
z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi
przeprowadzonych w 2009 r.

W roku 2009 przeprowadzono kontrole w 84 placówkach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.

Kontrolą objęto:
39 placówek detalicznych,
36 zakładów gastronomicznych,
9 hurtowni.

W 9 placówkach kontrolę przeprowadzono wspólnie z policją.

Łącznie w w/w. zakresie badaniem objęto 696 partii wyrobów alkoholowych wartości 663.138zł oraz 220 partii wyrobów tytoniowych wartości 73.953zł.

Z w/w. 84 placówek - 21 skontrolowano w związku z programem kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi, obejmując badaniem 281 partii wyrobów alkoholowych oraz 77 partii wyrobów tytoniowych.
W pozostałych 63 placówkach znaki akcyzy oraz przestrzeganie przepisów ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych badano w toku kontroli przeprowadzanych na podstawie i w zakresie otrzymanych informacji. Sprawdzono 415 partii alkoholu oraz 143 partie wyrobów tytoniowych.

Kontrole przeprowadzono na terenie:
Aleksandrii, Bielska - Białej, Będzina, Blachowni, Bobrownik, Boruszowic, Bytomia, Cieszyna, Chorzowa, Czańca, Czarnego Lasu, Czekanowa, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Janowa, Katowic, Koniecpolu, Koziegłówek, Lublińca, Łojek, Mikołowa, Mysłowic, Olsztyna, Panek, Piasku, Poraju, Rędzin, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Świętochłowic, Tychów, Wyrów, Zabrza, Zawad.

Nieprawidłowości stwierdzono w 26 placówkach, polegały one na:

- sprzedaży napojów alkoholowych bez zezwolenia (w 1 placówce detalicznej oraz w 3 placówkach gastronomicznych),
- nieuwidocznieniu wywieszek o szkodliwości spożywania alkoholu (w 5 zakładach gastronomicznych i 9 placówkach detalicznych),
- sprzedaży napojów alkoholowych na kredyt (w 1 placówce detalicznej),
- braku dowodów zakupu napojów alkoholowych (w 2 placówkach gastronomicznych i 3 placówkach detalicznych) - w/g    
  wyjaśnień  przedsiębiorców zakupu dokonano w sklepach,
- oferowaniu do sprzedaży wyrobów alkoholowych z nielegalnych źródeł bez znaków akcyzy (w 1 zakładzie gastronomicznym) oraz z
  banderolami sfałszowanymi (w 1 zakładzie gastronomicznym),
- zakupie napojów alkoholowych u przedsiębiorców nie posiadających zezwoleń na hurtową
  sprzedaż (w 5 placówkach gastronomicznych i 1 sklepie detalicznym).

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W objętych kontrolą placówkach detalicznych i punktach gastronomicznych stwierdzono, że:
właściciele 3 zakładów gastronomicznych i jednej placówki detalicznej prowadzili obrót napojami alkoholowymi bez wymaganych zezwoleń, tj.:

- właściciele baru „Hutnik" w Dąbrowie Górniczej prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. alkoholu i piwa oraz powyżej 18 proc. alkoholu bez wymaganych zezwoleń szacunkowej wartości 500zł. W toku kontroli stwierdzono w sprzedaży 12 but. a' 500 ml oryginalnie zamkniętych, z etykietą „wódka Soplica Szlachetna Polska", wypełnionych bezbarwnym płynem i 1 but. a' 500 ml pustą z ww. etykietą oraz 961 but. lub puszek różnych rodzajów piwa. W dniu kontroli właściciele wstrzymali sprzedaż napojów alkoholowych, a funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej dokonali ich zabezpieczenia. Do ww. Komendy skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez właściciela baru przestępstwa z art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skierowano informację do Urzędu Miasta i Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej;

- właścicielka baru „Sport Pub" w Tychach wprowadziła do sprzedaży napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu i powyżej 18 proc. alkoholu bez wymaganych zezwoleń, szacunkowej wartości 3900zł. Na stanie zakładu i w ofercie handlowej znajdowało się 12 partii piwa, 7 partii wina i 12 partii wódki łącznej wartości zł 1760,-. Właścicielka zaopatrywała się w wyroby spirytusowe w placówkach detalicznych. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Tychach dokonali ich zabezpieczenia.
W związku z powyższym skierowano do ww. Komendy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez właścicielkę baru przestępstwa z art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz informację do Urzędu Miasta w Tychach;

- w barze „Elektryk" w Bytomiu właścicielka wprowadziła do sprzedaży piwo oraz napoje zawierające powyżej 18 proc. alkoholu bez wymaganych zezwoleń, szacunkowej wartości 8100zł. Na stanie zakładu i w ofercie handlowej znajdowało się 8 asortymentów piwa i 11 asortymentów wyrobów spirytusowych łącznej wartości 423zł. Właścicielka okazała zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które wygasły na mocy decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia, podtrzymanej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.
Z okazanych faktur wynikało, iż w okresie 1.10 do 31.11.2009 roku właścicielka zakupiła 59 but. wyrobów spirytusowych i 1342 but. piwa. W toku kontroli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu dokonali zabezpieczenia znajdujących się na stanie zakładu napojów alkoholowych.
Ponadto do ww. Komendy skierowano zawiadomienie o popełnieniu przez właśc. baru przestępstwa z art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skierowano również informację do Urzędu Miejskiego w Tychach;

- w sklepie spożywczo-przemysłowym w Bytomiu właściciel dokonał sprzedaży 1167 op. piwa szacunkowej wartości 2.800zł. bez wymaganego zezwolenia. W/wym. posiadał zezwolenie na wyprzedaż zinwentaryzowanych 2112 op. jednostkowych piwa puszkowego i butelkowego (402 op. znajdowało się na stanie placówki), a z rozliczenia dokonanego na podstawie paragonów wynikało, że sprzedał aż 2877 op.
W związku z powyższym wszczęto dochodzenie w sprawie podejrzenia popełnienia przez właściciela sklepu przestępstwa z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a następnie skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego. Skierowano także informację do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Właściciele kontrolowanych placówek wnieśli w ustawowych terminach opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.

We wszystkich kontrolowanych placówkach posiadających zezwolenia, działalność wykonywana była zgodnie z ich zakresem i przez przedsiębiorców w nich oznaczonych oraz w miejscach w nich wymienionych.

Z okazanych zezwoleń wynikało, iż napoje alkoholowe mogły być sprzedawane w godzinach handlu placówki lub w zezwoleniach nie określono godzin sprzedaży.

Właściciele 5 zakładów gastronomicznych i jednego sklepu zaopatrywali się w napoje alkoholowe u przedsiębiorców nie posiadających zezwoleń na hurtową sprzedaż takich napojów, tj.:
- właściciel baru w Boruszowicach
- właścicielka baru „Elektryk" w Bytomiu
- właściciel baru chińsko-wietnamskiego w Tychach
- właścicielka baru „Sport Pub" w Tychach
- właściciel restauracji „Replay" w Mikołowie
- właściciel sklepu spożywczo-przemysłowego w Bytomiu

O powyższym powiadomiono właściwe miejscowo Urzędy Miejskie.

W 5 zakładach gastronomicznych i 9 placówkach detalicznych brak było wywieszek informujących o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych. W toku kontroli brakujące wywieszki zostały uwidocznione, a osoby winne ukarano mandatami.

6 samoobsługowych placówek handlowych posiadało powierzchnię powyżej 200 m2.
W sklepach tych znajdowały się wydzielone stoiska ze sprzedażą napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa).

W żadnej z objętych kontrolą placówek detalicznych nie prowadzono sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim, lub pod zastaw.
W jednej placówce detalicznej, tj. w sklepie spożywczym „Maxi" w Bobrownikach stwierdzono natomiast sprzedaż wyrobów alkoholowych na kredyt, tj. piwa i wyrobów spirytusowych. W związku z powyższym wszczęto dochodzenie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a następnie skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego, który wymierzył oskarżonej karę 40 stawek dziennych (1 stawka zł 10,-). Ponadto skierowano informacje do Urzędu Gminy w Bobrownikach i Urzędu Skarbowego w Będzinie.

W kontrolowanych punktach sprzedaży detalicznej nie stwierdzono konsumpcji alkoholu w sklepie.
Nie stwierdzono sprzedaży napojów w miejscach określonych przez gminy, gdzie istnieje stały lub czasowy zakaz sprzedaży tych napojów.

W 5 placówkach detalicznych stwierdzono promocję napojów alkoholowych, tj.:
- w 2 sklepach na terenie Bytomia przy ul Fałata.
- w sklepie w Katowicach przy ul. Warszawskiej
- w sklepie monopolowym w Mikołowie przy ul. Rynek
- w sklepie spożywczo-monopolowym „Meta" w Bytomiu przy ul. Katowickiej

Ponadto w toku przeprowadzanych kontroli stwierdzono, iż w 3 placówkach detalicznych i 2 zakładach gastronomicznych właściciele nie posiadali dowodów zakupu na znajdujące się na stanie placówek napoje alkoholowe, tj.:
- w sklepie w Bytomiu przy ul. Fałata na15 butelek wina,
- w sklepie przy ul. Fałata na 22 butelki wina,
- w sklepie spożywczo - przemysłowym w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich na 65 op. jedn. (butelek i puszek) piwa,
- w barze w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego na 961 op. piwa,
- w barze „Elektryk" w Bytomiu przy ul. Rostka na 1 but. a' 0,5 l rumu
O powyższym powiadomiono Urzędy Skarbowe.

W objętych kontrolą hurtowniach alkoholu stwierdzono, że:

- właściciele hurtowni wyrobów alkoholowych posiadali ważne zezwolenia na prowadzenie na terenie kraju hurtowego obrotu
  napojami alkoholowymi.
- Przedsiębiorcy prowadzili działalność określoną w zezwoleniach osobiście lub przez zatrudnionych przez siebie pracowników.
W Urzędach Miast i Gmin: Bielska, Bytomia, Cieszyna, Częstochowy, Katowic, Koniecpola i Żywca sprawdzono 80 przedsiębiorców (sklepy i zakłady gastronomiczne), którzy dokonywali zakupów w kontrolowanych hurtowniach stwierdzając, iż posiadali oni uprawnienia do zakupów alkoholu w hurcie.

- hurtownicy zaopatrywali się w napoje alkoholowe u producentów bądź przedsiębiorców posiadających wymagane zezwolenia na
  hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

- znajdujące się w sprzedaży wyroby spirytusowe i winiarskie były prawidłowo oznaczone znakami skarbowymi akcyzy.


Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Kontrolą objęto 22 sklepy, 21 zakładów gastronomicznych oraz 2 hurtownie.

W toku kontroli nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.

Kontrolowane placówki nie były zlokalizowane na terenie zakładu opieki zdrowotnej, szkoły, obiektu sportowo-rekreacyjnego lub placówki oświatowo-wychowawczej.

W kontrolowanych zakładach przestrzegany był zakaz palenia poza wyodrębnionymi pomieszczeniami lub wyodrębnionymi miejscami (w lokalach jednoizbowych).

Nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach oraz w opakowaniach o zawartości poniżej 20 sztuk. W dwóch sklepach spożywczych ujawniono natomiast sprzedaż papierosów luzem, bez opakowania (na sztuki) tj.:
- w sklepie „Fason" w Świętochłowicach przy ul. Cmentarnej - papierosy „Paramount" w cenie zł 0,40 za sztukę tj. 8,00zł. za paczkę
  20 szt. zamiast 6,65zł.
- w sklepie „Feniks" w Zabrzu przy ul. Jana Galla papierosy „Red & White" w cenie zł 0,50 za 1 szt. tj. 10zł. za paczkę 20 szt.    zamiast  7,95zł (cena maksymalna wydrukowana na opakowaniu. Na podstawie paragonów z kasy fiskalnej ustalono, iż sprzedano łącznie 7 paczek papierosów luzem.
W związku z powyższym skierowano wnioski do Sądu Rejonowego o popełnienie przez sprzedawcę wykroczenia z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9.11.1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz skierowano informacje do Urzędu Celnego w Gliwicach oraz Urzędów Skarbowych w Zabrzu i Chorzowie.

Na opakowaniach wyrobów tytoniowych nie stwierdzono napisów, nazw, znaków towarowych oraz symboli sugerujących, że dany wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy niż inny.

W kontrolowanych placówkach nie prowadzono reklamy lub promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu.

Opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych oznakowane były zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 9 w/wym. ustawy, a napisy ostrzegawcze oraz deklarowana zawartość nikotyny, substancji smolistych i tlenku węgla były zgodne z przepisami w/wym. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.02.2004 roku. Sprawdzeniem w/wym. zakresie objęto 220 partii.


Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 06.12.2008 roku o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 roku w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Kontrolą objęto 916 partii wyrobów tytoniowych i alkoholowych w tym 696 partii napojów alkoholowych oraz 220 partii wyrobów tytoniowych.

Nieprawidłowości w ww. zakresie stwierdzono w 2 placówkach, tj.:
- w barze w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego, w którym ujawniono 12 but. z etykietą o treści „Wódka Soplica Szlachetna Polska" 500 ml, 40 proc. o szacunkowej wartości 240zł. ze znakami akcyzy wykazującymi cechy sfałszowania.
Analiza laboratoryjna 3 kieliszków a' 100 ml ww. wódki pochodzących z zakupu kontrolnego dokonanego przez inspektorów oraz z 1 but. oryginalnie zamkniętej wykazała zaniżoną moc w stosunku do wartości podanej w protokole pobrania próbki produktu oraz deklaracji na opakowaniu butelki oryginalnie zamkniętej tj. było 36,0 proc., 36,1 proc., 36,1 proc. i 36,3 proc. zamiast 40 ± 0,3 proc. obj.
Właściciel wyjaśnił, iż przedmiotowy alkohol zakupił na targowisku.
Kwestionowane butelki zostały zabezpieczone przez pracowników Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, której przekazano materiały z kontroli w celu prowadzenia dalszego postępowania.

-w barze „Sport Pub" w Tychach, w którym znajdowały się 2 butelki wina bez znaków skarbowych akcyzy tj .: 1  butelka   wina     
 musującego „Muscador Rosse" a' 0,75 l oraz 1 butelka wina musującego „Muscador Blanc" a' 0,75 l wartości 75zł.

Na pozostałych objętych kontrolą wyrobach alkoholowych i tytoniowych banderole:
- naklejone były w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia,
- nie były zniszczone ani uszkodzone,
- były właściwe dla poszczególnych wyrobów i posiadały odpowiednie nominały.
Nie stwierdzono w sprzedaży papierosów lub tytoniu do palenia w cenach wyższych od uwidocznionych na opakowaniach jednostkowych.

W wyniku kontroli skierowano:

9 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Policji i Prokuratury (w tym 2 łącznie za nieprzestrzeganie postanowień
   ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o podatku akcyzowym),
2 wnioski do Sądu Rejonowego,
15 informacji do Urzędów Miejskich,
6 informacji do Urzędów Skarbowych,
3 informacje do Urzędu Celnego,
oraz wszczęto 2 dochodzenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prowadzone przez tut. Inspektorat.
Ponadto 14 osób ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 2.100zł.

 


Katowice, 28.01.2010 r.

Informacja
z kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania herbat
oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów


W III kwartale 2009 r przeprowadzono w powyższym zakresie 13 kontroli obejmując nimi:
2 hurtownie w Sosnowcu i Bielsku - Białej,
4 sklepy sieci handlowych w Katowicach, Siemianowicach Śląskich i Bielsku - Białej,
5 sklepów specjalistycznych w Tychach, Chorzowie, Katowicach i Częstochowie,
2 sklepy na placach targowych w Częstochowie.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- niewłaściwego oznakowania towarów,
- oferowania do sprzedaży produktów przeterminowanych,
- nierzetelnej obsługi klientów w tym: nieprawidłowego wyliczania należności, nieprzestrzegania przepisów regulujących sposób 
  oznaczania ceną,
- braku bądź też nieaktualnych orzeczeń do celów sanitarno - epidemiologicznych.

Ogółem zbadano 158 partii wartości 20 101 zł, z których zakwestionowano 61 partii co stanowi 39 % ilości skontrolowanych partii.

Ocenie poddano:

90 partii herbat i herbatek kwestionując 31 partii co stanowi 34 % tj:
czarnych - 25 partii kwestionując 11 z nich co stanowi 44 %
czarnych z dodatkami - 10 partii kwestionując 3 tj. 30 %
zielonych - 10 partii kwestionując 4 tj. 40 %
zielonych z dodatkami - 9 partii kwestionując 3 tj. 33%
yerba mate - 6 partii kwestionując 2 tj. 33%
rooibos - 9 partii kwestionując 2 tj. 22%
owocowych - 9 partii kwestionując 3 tj. 33%
ziołowych - 7 partii kwestionując 2 tj. 29%
innych (tj. herbaty: biała, czerwona, czerwona z dodatkami, mieszana) - 5 partii kwestionując 1 tj. 20%

68 partii kaw kwestionując 30 partii - co stanowi 44%
naturalnej ziarnistej - 17 partii kwestionując 4 tj. 24%,
naturalnej mielonej - 35 partii kwestionując 20 tj. 57%
ekstraktów kawy - 12 partii kwestionując 6 tj. 50%
innych (tj. kawy aromatyzowane) - 4 partie nie kwestionując ich.

Jakość

Badając jakość znajdujących się w obrocie wyrobów - z ocenianych ogółem 158 partii
do badań laboratoryjnych pobrano próby z 26 partii nie kwestionując żadnej.

Sprawdzając masę rzeczywistą pobranych próbek kaw i herbat w stosunku do deklaracji producenta na opakowaniu w 2 przypadkach stwierdzono, że faktyczna masa netto była niższa od deklarowanej, przy czym różnica ta przekraczała dopuszczalną ujemną wartość błędu T1 (odpowiednio 9g i 4,5g), ale nie przekraczała wartości błędu 2 T1.

Oznakowanie

Badając prawidłowość oznakowania znajdujących się w obrocie wyrobów, na zbadane 158 partii zakwestionowano 52 partie tj. 33% z tego:
- herbat i herbatek - 29 partii
- kawy i jej ekstraktów 23 partie

Stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na:

- braku pełnych danych identyfikujących przedsiębiorcę tj. brak formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej imienia i nazwiska 
  przedsiębiorcy oraz pełnego adresu,
- niepodaniu w jednym polu widzenia nazwy środka spożywczego, zawartości netto, daty minimalnej trwałości,
- niepodaniu warunków przechowywania w sąsiedztwie daty minimalnej trwałości,
- niepodaniu sposobu przygotowania,
- braku informacji dot. kraju pochodzenia herbaty;
- braku pełnej nazwy wyrobu informującej o postaci środka spożywczego,
- braku ilościowej zawartości suszonego owocu tj. składnika, którego nazwa została podkreślona w oznakowaniu środka
  spożywczego w formie pisemnej i graficznej,
- na niepodaniu postaci herbaty uzyskanej w procesie produkcji (liściasta, liściasta łamana),


W toku kontroli:
- partia naparu ziołowego „Tymianek dziki, macierzanka piaskowa" nie posiadająca oznaczeń pozwalających na jej identyfikację,
- 2 partie kawy ziarnistej i 8 partii kawy mielonej nie posiadające oznakowania w języku polskim, zostały przez przedsiębiorców wycofane z obrotu z przeznaczeniem na własne potrzeby.

Oznakowanie pozostałych ocenianych towarów nie budziło zastrzeżeń.

Niezależnie od powyższego stwierdzono, że na wielu towarach ich producenci umieszczali budzące wątpliwości napisy, informacje, znaki słowno - graficzne o charakterze komercyjno - reklamowym.
W związku z powyższym skierowano stosowne wystąpienia do producentów, dostawców oraz właściwych terenowo WIJHARS.

Stan opakowań badanych partii herbat, kaw i jej ekstraktów nie budził zastrzeżeń.

Badając prawidłowość przestrzegania postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 roku w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2008r., Nr 177, poz. 1094) w oparciu o deklaracje producentów na opakowaniach jednostkowych nieprawidłowości w zakresie ich stosowania stwierdzono w odniesieniu do partii 13 op. ā 35g herbatki owocowej ekspresowej aromatyzowanej Czarna Porzeczka z Żurawiną „Domowy Kompocik" prod. „MOKATE" S.A. przy ul. Katowickiej 265 a, w Ustroniu, gdzie deklarowano dodatek substancji słodzących tj. aspartamu, cyklaminianu sodu, sacharynianu sodu, których stosowania do tego typu produktów nie przewiduje ww. rozporządzenie.
O powyższych ustaleniach poinformowano właściwych terenowo Państwowych Inspektorów Sanitarnych.

Przestrzeganie terminów ważności

W wyniku kontroli aktualności dat minimalnej trwałości oferowanych do sprzedaży partii towarów nieprawidłowości stwierdzono w 2 placówkach tj.:
- w sklepie w Katowicach, gdzie w dniu 18.08.2009 roku oferowano do sprzedaży 185g kawy ziarnistej „Arabica Nepal Himalayan" z datą minimalnej trwałości „29.07.2009".
Przedmiotowa kawa została wycofana z obrotu i przeznaczona na potrzeby własne przedsiębiorcy;
- w punkcie sprzedaży w Częstochowie, gdzie w dniu 14.07.2009 roku oferowano do sprzedaży 7 partii przeterminowanych towarów (1 partię herbaty, 5 partii kaw mielonych, 1 partię ekstraktu kawy).

Ww. partie towarów zostały wycofane z obrotu i przeznaczone na potrzeby własne przedsiębiorcy;

Warunki i sposób przechowywania

Warunki i sposób przechowywania były zgodne z deklaracjami producentów oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004 s.1, ze zm.).

Zgodność oferty sklepów specjalistycznych z dokumentacją

W sklepach specjalistycznych deklaracje sprzedawców dot. oferowanych herbat i kaw były zgodne z posiadaną dokumentacją.
Jedynie w punkcie sprzedaży w Częstochowie stwierdzono, że oferowana do sprzedaży herbata luzem oznaczona była na wywieszce jako herbata czerwona „PU ERH SUPERIOR" podczas gdy z etykiety opakowania zbiorczego wynikało, że jest to herbata czarna. Do przedsiębiorcy (będącego także paczkującym tę herbatę) mającego swoją siedzibę we Wrocławiu wystąpiono o wyjaśnienie tej nieprawidłowości.

W wyniku kontroli skierowano:
47 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
6 wystąpień do organów nadzoru sanitarnego,
2 wystąpienia do Urzędów Miar,
4 osoby ukarano mandatami w łącznej wysokości 1 250 zł.

Do producentów kwestionowanych towarów zostały skierowane stosowne wystąpienia.

Podsumowanie

Reasumując wyniki z przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że ogólny wskaźnik wadliwości dla objętych kontrolą wyrobów jest wysoki i wynosi aż 39%.
Więcej wadliwych towarów stwierdzono w grupie kaw, których zakwestionowano 44%, podczas gdy herbat - 34% przy czym zarówno ich jakość jak i masa netto nie budziły zastrzeżeń.
Główną przyczyną kwestionowania kaw i herbat było ich niewłaściwe znakowanie - 33%, oraz przekroczone daty minimalnej trwałości - 5%.
Nieprawidłowości w znakowaniu kształtowały się na podobnym poziomie w obu grupach towarowych i tak herbat - 32% kaw - 34%
W większości przypadków były to nieprawidłowości mniej istotne, które nie utrudniały konsumentowi korzystania z nabytego towaru.
Zdarzały się jednak przypadki, iż np.:
oznaczenie daty minimalnej trwałości było niewyraźne, mało czytelne z uwagi na nadrukowanie cyfrowej daty ciemnym tuszem na ciemnym tle etykiety lub na szklanym opakowaniu zawierającym kawę,stosowano praktyki mogące wprowadzać konsumenta w błąd, jak to miało miejsce w przypadku „herbatki rooibos z pomarańczą i cynamonem" lub herbatki owocowej aromatyzowanej „Dzika róża z cytryną i miętą", w których zamiast składników wynikających z nazw tych wyrobów tj.: pomarańczy i cytryny były jedynie skórki tych owoców.
Sytuacje takie świadczą o lekceważeniu konsumenta przez producentów i wykorzystywaniu faktu, że ten nabywając towar z reguły sugeruje się jego nazwą, a nie wczytuje się w wykaz składników.
Innym nagminnie występującym problemem są napisy o charakterze marketingowym.
Ich rozmiar i forma często sprawiają , iż informacje wynikające z obowiązujących przepisów staja się mało czytelne, mało przejrzyste dla konsumenta. Jego rozmiar obrazują przytoczone w niniejszej informacji przykłady. Przedmiotowe napisy mimo, iż nie dostarczają konsumentowi istotnych informacji o wyrobie, gdyż najczęściej konsument może to samo przeczytać w powszechnie dostępnej literaturze, to zajmują ponadto dużą część powierzchni opakowania, natomiast informacje wynikające z obowiązującego rozporządzenia zajmują niewielkie fragmenty opakowań, często też są nadrukowane mniejszą czcionką.
W ten sposób konsument nabywając towar nie tylko płaci za produkt i jego opakowanie ale także partycypuje w kosztach reklamy producenta.

Biorąc pod uwagę rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości tut. Inspektorat uważa za uzasadnione kontynuowanie kontroli herbaty i kawy oraz jej ekstraktów szczególnie w zakresie ich oznakowania.


 Katowice, 01.12.2009 r.

 

Informacja
z kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania
ryb i przetworów rybnych

W III kwartale w powyższym zakresie przeprowadzono 16 kontroli obejmując nimi:
4 hurtownie w Katowicach, Bielsku - Białej, Częstochowie i Bytomiu,
1 hipermarket w Sosnowcu,
11 placówek detalicznych w Bytomiu, Katowicach, Mikołowie, Zabrzu, Częstochowie, Kłobucku, Myszkowie, Bielsku - Białej oraz w Żywcu.

Ogółem zbadano 232 partie ryb i przetworów rybnych wartości zł 52.748,- z których zakwestionowano 96 partii tj. 41%.

Ocenie poddano towary z niżej podanych grup towarowych tj.:
- przetworów rybnych marynowanych - 49 partii kwestionując 17 partii tj. 35%
- sardynek - 14 partii kwestionując 4 tj. 29%
- tuńczyka bonito - 14 partii kwestionując 2 tj. 14%
- pozostałych konserw - 47 partii kwestionując 6 tj. 13%
- ryb świeżych - 13 partii kwestionując 6 tj. 46%
- ryb mrożonych - 52 partie kwestionując 37 tj. 71%
- ryb wędzonych - 26 partii kwestionując 14 tj. 54%
- innych ( sałatki rybne ) - 17 partii kwestionując 10 tj. 59%

Jakość
Badając jakość znajdujących się w obrocie wyrobów - do badań laboratoryjnych pobrano próby z 36 partii, z których zakwestionowano 5 tj. 14% ilości skontrolowanych partii.
Ponadto do oceny organoleptycznej pobrano próby z 7 partii ryb świeżych i wędzonych, nie kwestionując żadnej z nich.

Nieprawidłowości w zakresie jakości stwierdzono jedynie w grupie przetworów marynowanych, z których na zbadane 14 partii zakwestionowano 5 tj.:
• 21 op. jednostkowych a' 400 g rolmopsów w zalewie octowej korzennej z uwagi na zaniżoną zawartość ryby w jednej próbie 37 ± 2% zamiast 40 proc. według deklaracji na opakowaniu,
• 26 op. jednostkowych a' 650 g wiejskich filetów śledziowych w oleju z cebulką z uwagi na zaniżoną zawartość ryby w trzech próbach 2x48 ± 2% i 49 ± 2% zamiast 53 proc. według deklaracji na opakowaniu,
• 22 op. jednostkowe a' 800 g filetów śledziowych w oleju wiejskim z uwagi na zaniżoną zawartość ryby we wszystkich pięciu badanych próbkach 38 ± 2; 2x39 ± 2; 40 ± 2 i 41 ± 2% zamiast 44 proc. według deklaracji na opakowaniu,
• 33 op. jednostkowe a' 220 g koreczków śledziowych w oleju z uwagi na zaniżoną zawartość ryby w dwóch próbkach 50 ± 2% i 52 ± 2% zamiast 55% według deklaracji na opakowaniu,
• 22 op. jednostkowe a' 800 g filetów śledziowych panierowanych i smażonych w zalewie octowej z uwagi na zaniżoną zawartość ryby w 4 próbach 278 g ± 6g, 267 g ± 6 g, 259 g ±6 g i 265 g ± 6 g, zamiast 300 g według deklaracji na opakowaniu, oraz zaniżoną masę netto we wszystkich próbkach o 11 g; 30 g; 14 g; 29 g i 23 g (było 789 g; 770 g; 786 g; 771 g i 777 g zamiast 800 g). Wartości te nie przekraczały jednak dwukrotnej wartości błędu T₁ podanego w ustawie o towarach paczkowanych z dnia 07.05.2009 roku (Dz. U z 2009 r. nr 91, poz. 740).

Kwestionowane przetwory rybne tj. wiejskie filety śledziowe w oleju z cebulką a' 650 g, filety śledziowe w oleju wiejskim a' 800 g, koreczki śledziowe w oleju a' 220 g oraz filety śledziowe panierowane i smażone w zalewie octowej a' 800 g decyzją przedsiębiorcy zostały przeznaczone do zniszczenia, natomiast partię rolmopsów w zalewie octowej korzennej a' 400 g z uwagi na nieznaczne zaniżenie zawartości ryby w jednej próbie dopuszczono do obrotu.
W związku z powyższym skierowano stosowne pisma do producentów w/w. wyrobów, właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych oraz Urzędu Miar.

Oznakowanie
Badając prawidłowość oznakowania znajdujących się w obrocie ryb i przetworów rybnych, kontrolą objęto 213 partii, z których zakwestionowano 65 partii tj. 31%.

Nieprawidłowości w oznakowaniu polegały na:

całkowitym braku oznaczeń handlowych na 16 partiach ryb t.j.:
- 9,66 kg filetów mrożonych z soli
- 1,88 kg filetów mrożonych z maruny
- 4,95 kg filetów mrożonych z mintaja
- 6,45 kg filetów mrożonych z pangi
- 8,24 kg płatów śledziowych zielonych mrożonych
- 4,43 kg tusz mrożonych z nototenii
- 4,44 kg tusz mrożonych z makreli
- 2 kg tusz mrożonych z grenadiera
- 2,19 kg tusz mrożonych z miruny
- 3,48 kg tusz mrożonych z dorsza
- 0,40 kg filetów mrożonych z dorsza
- 2,40 kg dorsza czarnego mrożonego b/s
- 2,10 kg karguleny mrożonej
- 1,30 kg mintaja mrożonego
- 2,40 kg morszczuka mrożonego
- 0,40 kg łososia mrożonego

nieuwidocznieniu w miejscu sprzedaży metody produkcji, obszaru połowu, a w przypadku ryb w glazurze - zawartości glazury lub ryby na:
- 48 kg filetów z pangi b/s w glazurze
- 40 kg filetów z limandy b/s w glazurze
- 10,50 kg tusz z nototenii bez ogona w glazurze
- 7 kg płatów śledziowych w glazurze
- 4 kg steków z halibuta w glazurze
- 3 kg filetów z soli w glazurze
- 14 kg filetów z morszczuka b/s w glazurze
- 1,50 kg filetów z mintaja kostka w glazurze
- 2,50 kg filetów z pangi b/s w glazurze
- 5,10 kg filetów z tilapii b/s w glazurze
- 1,50 kg filetów z czarniaka mrożonego
- 2,80 kg filetów z pangi b/s w glazurze
- 1,50 kg morszczuka tusze mrożonego
- 1,80 kg steków z halibuta w glazurze
- 1,80 kg filetów z pangi b/s w glazurze
- 0,90 kg filetów z tilapii mrożonej
- 4 kg filetów z mintaja kostka mrożonych
- 0,80 kg filetów z karmazyna z/s w glazurze
- 0,50 kg steków z halibuta w glazurze
- 11 kg pstrąga świeżego patroszonego
- 1,1 kg fileta z pstrąga świeżego
- 0,17 kg pstrąga patroszonego świeżego
- 1,50 kg dorsza wędzonego n/c
- 2 kg szprota wędzonego n/c
- 1,50 kg łososia wędzonego n/z
- 4 kg steków z łososia wędzonych n/z
- 1,60 kg trewala wędzonego n/g
- 2,10 kg piklinga wędzonego n/g
- 1,20 kg szprotów wędzonych n/g
Z wyjaśnień właścicieli sklepów wynika, że w/w ryby otrzymali w opakowaniach zbiorczych, prawidłowo oznakowanych lecz po rozpakowaniu towaru wyrzucili opakowania.

nieokreśleniu funkcji technologicznej wykazanych w składzie substancji dodatkowych na:
- 9 op. jednostkowych a' 650 g filetów śledziowych marynowanych w oleju „Matias korzenny"
- 5 op. jednostkowych a' 500 g moskalików - szprotów marynowanych w zalewie octowej
- 240 op. jednostkowych konserwy „sałatka pikantna z makreli" a' 130g
- 14 op. jednostkowych sardynek w sosie pomidorowym a' 240 g

umieszczeniu niewłaściwego określenia poprzedzającego datę ważności tj. „należy spożyć przed" zamiast „należy spożyć do" lub„najlepiej spożyć przed" na:
- 16 op. jednostkowych sairy w oleju a' 250g
- 3 op. jednostkowych podwędzanych filetów śledziowych w oleju a' 200 g
- 8 op. jednostkowych szprotek smażonych w sosie pomidorowym a' 240 g
- 132 op. jednostkowych tuńczyka rozdrobnionego w sosie własnym a' 185 g

niewskazaniu, w którym miejscu opakowania znajduje się data ważności lub błędnym wskazaniu miejsca na:
- 14 op. jednostkowych ww. sardynek w sosie pomidorowym a' 240 g
- 5 op. jednostkowych sardynek w sosie roślinnym a' 240 g
- 37 op. jednostkowych w tuńczyka kawałkach w sosie własnym a' 185 g
- 3 op. jednostkowych ww. podwędzanych filetów śledziowych w oleju a' 200 g
- 8 op. jednostkowych ww. szprotek smażonych w sosie pomidorowym a' 240 g

uwidocznieniu terminu przydatności do spożycia w sposób nieczytelny na 0,60 kg trewala wędzonego n/g

podaniu w oznakowaniu zaniżonej zawartości ryby w stosunku do użytej zalewy na:
- 72 op. jednostkowych sardynek w oleju roślinnym „Laguna" a' 125 g
- 5 op. jednostkowych ww. sardynek w sosie roślinnym a' 240 g
- 4 op. jednostkowych sardynek w oleju roślinnym „Meg" a' 125 g

podaniu wagi sardynek po sterylizacji w proc. zamiast w gramach na:
-14 op. jednostkowych ww. sardynek w sosie pomidorowym a' 240 g
- 5 op. jednostkowych ww. sardynek w sosie roślinnym a' 240 g

zastosowaniu niewłaściwego opisu handlowego dla tuńczyka rozdrobnionego na 132 op. jednostkowych ww. tuńczyka rozdrobnionego w sosie własnym a' 185 g,

niepodaniu imienia i nazwiska lub formy prawnej przedsiębiorcy oraz kategorii wyszczególnionego w składzie oleju na 16 op. jednostkowych ww. sairy w oleju a' 250g,

nieumieszczeniu nazwy środka spożywczego, zawartości netto i daty ważności w jednym polu widzenia na:
- 2 partiach (42 i 100 op. jedn.) filetów śledziowych w oleju a' 170 g
- 18 op. jednostkowych krajanki śledziowej w pikantnym sosie chili a' 330 g

nieumieszczeniu warunków przechowywania w sąsiedztwie daty ważności i podaniu daty ważności w sposób niezrozumiały tj. „06-08.09" na ww. 18 op. jednostkowych krajanki śledziowej w pikantnym sosie chili a' 330 g

nieuwidocznieniu ilościowej zawartości składnika występującego w nazwie środka spożywczego na 8 op. jednostkowych rolmopsów - płatów śledziowych marynowanych „AHOY" a' 400 g

braku określenia „zawiera substancję słodzącą" przy wykazaniu jej w składzie na 9 op. jednostkowych płatów śledziowych a' la Bismarck marynowanych w zalewie „AHOY" a' 400 g,

uwidocznieniu informacji dotyczącej składników w sposób nieczytelny (nadrukowanie na napisach ciemnobrązowego fragmentu kotwicy) na 4 op. jednostkowych śledzi opiekanych w zalewie octowej a' 800 g

braku w nazwie handlowej jak również w wykazie składników rodzaju procesu technologicznego zastosowanego w trakcie produkcji na 3 op. jednostkowych filetów śledziowych po góralsku a' 500 g

Towary bez oznaczeń handlowych i z nieczytelną datą ważności zostały wycofane ze sprzedaży z przeznaczeniem na potrzeby własne, natomiast pozostałe towary dopuszczono do obrotu z dotychczasowymi oznaczeniami.
W związku z powyższym skierowano stosowne wystąpienia do producentów oraz właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W zakresie aktualności terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości zbadano 196 partii towarów kwestionując 9 partii:
- 3 partie sałatek rybnych tj. 2,50 kg krajanki śledziowej w sosie tatarskim, 0,55 kg surimi z ananasem i warzywami oraz sałatki delikatesowej po upływie terminu przydatności do spożycia odpowiednio o 5 dni, 5 dni i 21 dni
- 6 partii sałatek rybnych tj. 2,50 kg koreczków z warzywami w oleju, 1,60 kg przysmaku gajowego, 0,50 kg filetów śledziowych marynowanych w sosie ekwadorskim, 1,80 kg filetów śledziowych z rodzynkami, 1,50 kg płatów śledziowych a' la Bismarck i 0,80 kg sałatki farmerskiej z warzywami po upływie terminu przydatności do spożycia odpowiednio o 4 dni, 1 miesiąc i 23 dni, 8 dni, 14 dni, 17 dni i 21 dni.
W/w. partie sałatek zostały przez właścicieli sklepów wycofane ze sprzedaży z przeznaczeniem na potrzeby własne.
O powyższym fakcie powiadomiono organy sanitarne, a osoby odpowiedzialne ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych.

Badając warunki i sposoby przechowywania ryb i przetworów rybnych do wymagań producentów oraz ogólnych wymagań higieny, zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ( Dz. U. L. 139 z 30.04.2004, s.1 , Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 13,t. 34, s. 319) (kontrolą objęto 213 partii stwierdzając nieprawidłowości w 2 sklepach tj. w Bielsku - Białej, gdzie:
nie przestrzegano właściwej segregacji asortymentowej towarów przechowując w jednym urządzeniu chłodniczym mięso,przetwory mięsne i mleczarskie wraz z rybami wędzonymi(0,25 kg brzuszków z łososia i 2,50 kg makreli). W toku kontroli dokonano właściwej segregacji.
W Żywcu gdzie:
- 3 partie ryb świeżych - 0,36 kg pstrąga patroszonego, 0,50 kg karpia patroszonego i 0,88 kg leszcza patroszonego oferowano w ladzie chłodniczej w temperaturze +50C zamiast do +30C,
- 2 partie ryb mrożonych - 20,68 kg dorsza czarniaka i 3,40 kg makreli przechowywano w szafie chłodniczej w temperaturze +80C, w stanie całkowitego rozmrożenia,
- 4 partie ryb wędzonych tj.- 5 kg dorsza, 3 kg piklinga, 3 kg łososia brzuszki i 2,50 kg szprotów,
- 6 partii przetworów marynowanych luzem tj. - 2 kg filetów śledziowych w oleju po wiejsku, 3 kg śledzi solonych, 3 kg śledzi po góralsku, 2 kg filetów śledziowych w oleju, 2 kg moskalików delikatesowych i 4 kg filetów śledziowych solonych „Matias" przechowywano poza urządzeniami chłodniczymi w temperaturze otoczenia ok. +200C.

Ryby świeże i mrożone właścicielka sklepu wycofała ze sprzedaży z przeznaczeniem do zniszczenia, natomiast ryby wędzone i przetwory marynowane przełożyła do urządzeń chłodniczych.

Ponadto w obu przypadkach zawiadomiono służby sanitarne, a osoby odpowiedzialne ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych.

Zgodność zawartości netto z rzeczywistą produktów badanych laboratoryjnie sprawdzono w stosunku do 170 próbek- op. jednostkowych stwierdzając niezgodność w 5 próbkach filetów śledziowych panierowanych i smażonych w zalewie octowej a' 800 g

Badając przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2006 r. nr 171, poz.1225 ze zm. ) nieprawidłowości stwierdzono w jednym sklepie rybnym w Bytomiu, w którym dla zatrudnionej na stanowisku kierownika sklepu osoby okazano zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych z ważnością do czerwca 2007 roku.
Za powyższe właściciela sklepu ukarano grzywną w drodze mandatu karnego.

Kontrola prawidłowości oznaczania przetworów rybnych cenami przeprowadzona w 12 sklepach wykazała, iż :
- w sklepie rybnym w Mikołowie - przy 12 partiach oferowanych do sprzedaży ryb i przetworów rybnych nie uwidoczniono w ogóle cen, natomiast pozostałe towary oznaczone były wywieszkami cenowymi zawierającymi jedynie nazwę towaru i cenę detaliczną, nie podano natomiast cen jednostkowych i jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny,
- w sklepie w Zabrzu - 9 partii przetworów rybnych oznaczonych było wywieszkami zawierającymi jedynie cenę detaliczną, nie podano natomiast nazw towarów, cen jednostkowych i jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny.
Właścicieli tych placówek ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych.

W wyniku kontroli skierowano:

• 18 wystąpień do WIJHARS,
• 5 wystąpień do organów nadzoru sanitarnego,
• 1 wystąpienie do Urzędu Miar,
oraz nałożono10 mandatów karnych na łączną kwotę zł 1.800.

Podsumowanie
Analizując wyniki przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że ogólny wskaźnik wadliwości ryb i przetworów rybnych znacznie wzrósł.
W toku bieżących kontroli zakwestionowano ogółem 41% badanych partii, podczas gdy w III kwartale 2008 roku tylko 23% Wzrost ten nastąpił prawie we wszystkich grupach towarowych i tak:
- w grupie marynat - z 15% do 35%
- w grupie tuńczyk bonito - w 2008 roku nie kwestionowano żadnej partii, a obecnie 14%
- w grupie ryb świeżych - w 2008 roku nie kwestionowano żadnej partii, a obecnie 46%
- w grupie ryb mrożonych - z 41% do 71%
- w grupie ryb wędzonych z 36% do 54%
- w grupie inne - w 2008 roku nie kwestionowano żadnej partii, a obecnie 59%

Biorąc natomiast pod uwagę jakość ryb i ich przetworów w stosunku do roku ubiegłego należy stwierdzić, że uległa ona poprawie.
Powyższe potwierdza wskaźnik wadliwości wynoszący obecnie 14%., a w 2008 roku - 57%.
Należy jednak zauważyć, że w ubiegłym roku z zakwestionowanych partii aż 63% stanowiły ryby mrożone w glazurze, których w toku bieżących kontroli tutejszy Inspektorat nie pobierał do badań laboratoryjnych.

Znacznie wzrósł wskaźnik wadliwości w zakresie znakowania ryb i ich przetworów - obecnie zakwestionowano 31% ocenianych partii podczas gdy w 2008 roku tylko 14%.
Na jego wysokość miał wpływ przede wszystkim całkowity brak oznaczeń na 16 partiach ryb mrożonych, oraz nieuwidocznienie w miejscu sprzedaży informacji dot. metody produkcji, obszaru połowu, a w przypadku ryb w glazurze dodatkowo zawartości glazury lub ryby - na 29 partiach ryb w glazurze, świeżych i wędzonych sprzedawanych luzem (na ogólną ilość 65 zakwestionowanych partii ryb i ich przetworów).
Z wyjaśnień właścicieli sklepów wynikało , że ryby te otrzymali w opakowaniach zbiorczych prawidłowo oznakowanych lecz po rozpakowaniu towaru, przez nieuwagę wyrzucili opakowania, lub też posiadali je ale nie uwidocznili wymaganych informacji, tłumacząc się nieznajomością obowiązujących przepisów.

W zakresie przestrzegania przez producentów i dystrybutorów przepisów unijnych nastąpiła istotna poprawa, o czym świadczy fakt, że w toku bieżących kontroli nie stwierdzono w oznaczeniach ryb i przetworów rybnych w op. jednostkowych braku informacji dot. metody produkcji, obszaru połowu, a w przypadku ryb w glazurze zawartości glazury lub ryby.
Inne nieprawidłowości stwierdzono w mniejszym zakresie tj. w blisko 13% kontrolowanych sklepów nie przestrzegano przepisów dot. cen, oferowano towary po upływie ich dat ważności oraz nieprawidłowo przechowywano ryby i ich przetwory.

Biorąc pod uwagę rozmiar stwierdzonych nieprawidłowości głównie w zakresie nieprzestrzegania przepisów dot. oznaczeń oferowanych do sprzedaży ryb i ich przetworów w tym luzem tut. Inspektorat uważa za zasadne kontynuowanie kontroli w w/wym. zakresie ze szczególnym zwróceniem uwagi na małe sklepy rybne.


 Katowice, 02.10.2009 r.

 

Informacja
z kontroli jakości, prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu
oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn z oliwek

W II kwartale przeprowadzono w powyższym zakresie kontrolę 14 placówek tj:

3 hurtowni w Bytomiu i Bielsku - Białej,
6 sklepów sieci handlowych w Katowicach, Częstochowie i Bielsku - Białej
1 magazynu centralnego sieci handlowej w Rudzie Śląskiej
4 pozostałych sklepów w Kłobucku, Częstochowie i Bielsku - Białej

Nieprawidłowości dotyczyły:

 • niewłaściwej jakości oliwy oraz nieprawidłowego jej oznakowania,
 • oferowania do sprzedaży oliwy przeterminowanej,
 • braku orzeczeń lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych,

Ogółem zbadano 111 partii oliwy, z których zakwestionowano 24 partie - 22 % ilości skontrolowanych partii tj:

 • oliwy z oliwek najwyższej jakości pierwszego tłoczenia zbadano 76 partii kwestionując 14 partii (18 %),
 • oliwy z oliwek - składającej się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia zbadano 11 partii kwestionując 2 partie (18%)
 • oliwy z wytłoczyn z oliwek zbadano 24 partie kwestionując 8 partii (33 %)

W ofercie handlowej kontrolowanych placówek nie stwierdzono oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia.

Jakość

Badając jakość znajdujących się w obrocie oliw z ocenianych ogółem 111 partii do badań laboratoryjnych pobrano próby z 13 partii kwestionując 3 partie (23 %), z tego:

 • Ø 1 partię oliwy z oliwek najwyższej jakości pierwszego tłoczenia:
 • - 9 op. a' 191 ml (175g) Extra Virgin Oliwy z oliwek z uwagi na wyższą liczbę nadtlenkową ( było 25 zamiast < 20 ) oraz wyższą gęstość optyczną przy K232 ( było 2,95 zamiast < 2,50 );
 • Ø 1 partię oliwy z oliwek - składającej się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia:
 • - 99 op. a' 500 ml oliwy z oliwek - składającej się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia z uwagi na niższą zawartość ß - sitosterolu
  ( było 60,9% zamiast >93% ), wyższą zawartość brassicasterolu ( było 7,4% zamiast < 0,1% ), wyższą zawartość campesterolu ( było 29,5% zamiast < 4,0% ) oraz wyższą zawartość sumy erytrodiolu i uvaolu ( było 6,3% zamiast < 4,5%);
 • Ø 1 partię oliwy z wytłoczyn z oliwek,

-  4 op. a' 1000ml e Olive Pomace Oil Oliwy z wytłoczyn z oliwek z uwagi na: niższą zawartość ß - sitosterolu ( było 91,9% zamiast >93% ) i wyższą zawartość Δ -7-sigmastenolu ( było 0,7% zamiast <0,5% ).

Ponadto stwierdzono, że w przypadku 9 partii oliwy  pobrane do badań próbki miały ujemny błąd objętości, który wynosił od -1ml do -13,8ml
Należy zaznaczyć, że wartości te nie przekraczały dwukrotnej wartości błędu T1 podanego w ustawie o towarach paczkowanych z dnia 06.09.2001r. (Dz. U. nr 128, poz. 1409 ze zm.).
Przedmiotowe wyroby, osoby upoważnione wycofały z obrotu celem zwrotu do dystrybutorów.

W związku z powyższym skierowano stosowne pisma do jednostek nadrzędnych kontrolowanych placówek, dystrybutorów zakwestionowanych oliw oraz właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, a także Okręgowych Urzędów Miar.

Oznakowanie

Sprawdzając prawidłowość oznakowania znajdujących się w obrocie wyrobów, kontrolą objęto ogółem 109 partii z czego zakwestionowano 20 partii co stanowi 18 % ilości skontrolowanych.
Nieprawidłowości w oznakowaniu dotyczyły:

13 partii oliwy z oliwek najwyższej jakości pierwszego tłoczenia,
 1 partię oliwy z oliwek - składającej się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia,
6 partii oliwy z wytłoczyn z oliwek i polegały na:

-podaniu w opisie towaru: „oliwa z oliwek najwyższej jakości" bez określenia: „z pierwszego tłoczenia";
- braku informacji dotyczącej warunków przechowywania;
-podaniu w opisie towaru: „Oliwa z oliwek: Extra Virgin" bez określenia: „z pierwszego tłoczenia",
-niewłaściwym oznaczaniu daty ważności,
-nie uwidocznieniu informacji dotyczącej kategorii oliwy,
-nie podaniu warunków przechowywania w sąsiedztwie daty minimalnej trwałości;
-uwidocznieniu składu oliwy, który nie odpowiadał opisowi produktu,
-podaniu w sposób nietrwały bądź nieczytelny danych na etykietach,
-używaniu niewłaściwych sformułowań dotyczących podanych wskaźników wartości odżywczej,
-nieuzasadnionym podaniu oświadczenia zdrowotnego,
-niewłaściwym rozmieszczeniu informacji na opakowaniach,
-stosowaniu niewłaściwej nazwy oliwy,
- uwidocznieniu w sposób mało wyraźny informacji dotyczących: składników, a także kategorii oliwy oraz składników odżywczych
- braku informacji dotyczącej warunków przechowywania,
- nie podaniu formy prawnej w danych dotyczących nazwy dystrybutora,

W związku z nieprawidłowościami w oznakowaniu badanych partii oliwy skierowano stosowne wystąpienia do dystrybutorów i właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Art. Rolno - Spożywczych.

Sprawdzając aktualność dat minimalnej trwałości oferowanych do sprzedaży oliw kontrolą objęto 111 partii kwestionując 2 partie:

4 op. a' 250ml  e  Extra Oliwy  z  oliwek pierwszego tłoczenia prod. greckiej, dla której data minimalnej trwałości: 03.2009 upłynęła w dniu 01.04.2009r.,
4 op. a' 1l e wartości 58 zł Oliwy z wytłoczyn z oliwek „Farchioni" (oliwa sansa), której data minimalnej trwałości: 14.04.2009 r. upłynęła w tym samym dniu.

Kierownik w/wym. sklepu wycofał przedmiotowe partie oliwy z obrotu handlowego w celu komisyjnego zniszczenia.
Odnośnie powyższego skierowano stosowne wystąpienie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

1. Warunki i sposób przechowywania badanych towarów spełniały zalecenia producentów.

2. Stan opakowań badanych partii towarów nie budził zastrzeżeń. Pojemność opakowań jednostkowych oraz ich system zamknięcia był zgodny z wymaganiami art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1019/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.

3. Badając przestrzeganie postanowień art. 59 ust.4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ustalono, że zatrudnieni pracownicy posiadali aktualne orzeczenia dla celów sanitarno - epidemiologicznych. Nie okazano ich natomiast dla dyrektorów 3 kontrolowanych podmiotów

Odnośnie powyższego skierowano wystąpienia do właściwych terenowo Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

W wyniku kontroli skierowano:

-13 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
-5 wystąpień do Urzędów Miar,
-4 wystąpienia do organów sanitarnych.

Ponadto wystąpienia zostały skierowane do jednostek nadrzędnych kontrolowanych placówek oraz dystrybutorów kwestionowanych towarów.

W toku kontroli 1 osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym w wysokości 200 zł, za popełnienie wykroczeń z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Podsumowanie

Reasumując wyniki z przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że jakość i oznakowanie oliwy budzą wiele zastrzeżeń. Zakwestionowano ogółem aż 22 % skontrolowanych partii, w tym najwięcej oliwy z wytłoczyn z oliwek, bo aż 33%, a oliwy z oliwek najwyższej jakości pierwszego tłoczenia oraz oliwy z oliwek składającej się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia -18%.

Przeprowadzone badania wykazały niewłaściwą jakość 23% badanych partii oliwy ( z 13 partii oliwy zakwestionowano 3 partie, w tym 1 partię oliwy z oliwek najwyższej jakości pierwszego tłoczenia, 1 partię oliwy z oliwek składającej się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia i 1 partię oliwy z wytłoczyn z oliwek ), podczas gdy w toku poprzednio przeprowadzanych kontroli zakwestionowano pod kątem zafałszowania 1 partię oliwy z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości, co stanowiło  4%.

Niezgodności masy faktycznej wyrobu z deklarowaną w toku obecnych kontroli nie stwierdzono, natomiast w 9 przypadkach odnotowano zaniżenie masy netto przekraczające wartość błędu T1, ale nie przekraczające wartości 2T1.

Pogorszyło się również znakowanie oliwy - w tym zakresie kwestionowano 18 % badanych partii, podczas, gdy w toku poprzednich kontroli wskaźnik ten wyniósł 13,9%. Nieprawidłowości w znakowaniu posiadały wszystkie oceniane rodzaje oliwy, lecz najwięcej ich stwierdzono w przypadku oliwy z wytłoczyn z oliwek - zakwestionowano aż 26% badanych partii, następnie oliwy z oliwek najwyższej jakości pierwszego tłoczenia - 17% i oliwy z oliwek składającej się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia - 9%.

Należy nadmienić, iż spośród nieprawidłowości w znakowaniu niewłaściwą nazwę oliwy stwierdzono tylko w przypadku 1 partii oliwy z wytłoczyn z oliwek, dla której uwidoczniono wyłącznie nazwę w języku obcym. Natomiast brak opisu kategorii ujawniono dla 7 partii oliwy, w tym 5 partii oliwy z oliwek najwyższej jakości pierwszego tłoczenia, 1partii - oliwy z oliwek składającej się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia i 1 partii oliwy z wytłoczyn z oliwek.

Oprócz tego kwestionowano także m. in.: uwidocznienie składu oliwy, który nie odpowiadał opisowi produktu, podanie w sposób nietrwały bądź nieczytelny danych na etykietach, brak warunków przechowywania, brak wymaganego wyrażenia poprzedzającego datę minimalnej trwałości, używanie niewłaściwych sformułowań dotyczących podanych wskaźników wartości odżywczej, nieuzasadnione podanie oświadczenia zdrowotnego, a także niewłaściwe rozmieszczenie informacji na opakowaniach.

Producenci nagminnie umieszczają na opakowaniach środków spożywczych napisy, informacje, które stanowią formę reklamy ich produktu, a elementy te najczęściej są wyeksponowane i zajmują centralne części etykiet.

W związku z nieprawidłowym znakowaniem wycofano z obrotu handlowego 3 partie oliwy wartości 1 397 zł , dla której dane dot. daty minimalnej trwałości umieszczono w sposób nietrwały, bądź nieczytelny.

Oferowanie do sprzedaży oliwy przeterminowanej stwierdzono w jednej placówce.

Biorąc pod uwagę rodzaj oraz rozmiar stwierdzonych nieprawidłowości tut. Inspektorat uważa za uzasadnione kontynuowanie kontroli w w/w. zakresie.


 

Katowice, 02.10.2009 r. 

Informacja
z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka
i przetworów mlecznych

W II kw. 2009 r. przeprowadzono  w powyższym zakresie 15 kontroli tj w:

5 hurtowniach: w Katowicach, Bielsku - Białej, Częstochowie
3 sklepach sieci handlowych w Chorzowie, Katowicach, Bielsku - Białej
2 magazynach centralnych sieci handlowych w Rudzie Śląskiej i Gliwicach
5 pozostałych sklepach w Katowicach, Bielsku - Białej, Częstochowie

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli polegały na:

 • oferowaniu do sprzedaży towarów o niewłaściwej jakości lub nieprawidłowo oznakowanych,

 • niewłaściwych warunkach przechowywania towarów,

 • oferowaniu do sprzedaży towarów przeterminowanych,

 • braku zaświadczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników lub ich nieważności,

 • nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących oznaczania towarów cenami,

 • naruszaniu przepisów dot. towarów paczkowanych.

Ogółem kontrolą objęto 185 partii  a zakwestionowano 38 partii co stanowi 21% ilości skontrolowanych.
Sprawdzeniem objęto towary z niżej podanych grup towarowych tj.:

 • mleka - 25 partii kwestionując 5 co stanowi 20 % ilości skontrolowanych partii,

 • śmietanki i śmietany - 25 partii kwestionując 7 partii tj. 28 %,

 • masła - 20 partii wartości zł 34 421,-, kwestionując 5 partii tj. 25 %,

 • serów dojrzewających - 27 partii kwestionując 6 partii tj. 22 %,

 • serów topionych - 13 partii - nie kwestionując żadnej partii,

 • serów twarogowych - 30 partii kwestionując 3 partie tj. 10 %,

 • wyrobów seropodobnych - 8 partii kwestionując 3 partie tj. 38 %,

 • napojów mlecznych fermentowanych - 31 partii kwestionując 7 partii tj. 23 %,

 • innych przetworów mlecznych (desery o smaku czekoladowym z bitą śmietanką , chłodnik, deserek truskawkowy,
  deser mleczny z ryżem i wsadem jabłkowym) - 6 partii kwestionując 2 partie tj. 33 %.

Jakość

Badając jakość znajdujących się w obrocie wyrobów - z ocenianych ogółem 185 partii pobrano do badań laboratoryjnych próby z 45 partii wartości, z których zakwestionowano 8 partii tj. 18% ilości skontrolowanych:

450 op. a' 200 g masła ekstra 82% z uwagi na obecność tłuszczu obcego; skład trójglicerydów w badanych próbkach wskazywał na obecność około 47,72% tłuszczu obcego; w ocenie organoleptycznej wyczuwalny był posmak tłuszczów roślinnych,

2394 op. a' 200g masła ekstra 82% z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu; średnia arytmetyczna zawartości tłuszczu z pięciu badanych próbek wynosiła 84% i różniła się od zadeklarowanej zawartości (82%) o więcej niż jeden punkt procentowy,

150 op. a' 200g masła ekstra 82% z uwagi na wyższą zawartość wody (było 16,8; 16,8%; 17%; 16,9%; 16,7% zamiast nie więcej niż 16%) w stosunku do wymagań normy PN-A-86155:195 „Mleko i przetwory mleczne" zadeklarowanej przez producenta,

49 op. a'200 g masła ekstra roztropickiego  z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu; średnia arytmetyczna zawartości tłuszczu z pięciu badanych próbek wynosiła 84% i różniła się od zadeklarowanej zawartości (82%) więcej niż o jeden punkt procentowy,

200 op. a'200 g masła ekstra z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu; średnia arytmetyczna zawartości tłuszczu z pięciu badanych próbek wynosiła 84% i różniła się od zadeklarowanej zawartości (82%) więcej niż o jeden punkt procentowy,

45 op. a' 300g sera półtłustego „Mini Rolada Ustrzycka" z uwagi na zawyżoną zawartość soli było 4,3 i 4,5% zamiast nie więcej 2,5% oraz bardzo słony smak,

188 op. a' 200g śmietany wiejskiej ukwaszonej homogenizowanej gęstej z uwagi na niejednolitą konsystencję, z wyraźnie widocznymi w całej masie grudkami ściętego sernika,

4 op. a' 400g jogurtu brzoskwiniowego z uwagi na zaniżoną zawartość brzoskwiń w stosunku do deklaracji podanej na opakowaniu tj. było 0,7-0,8% zamiast 2,5%.

Zakwestionowane partie masła ekstra roztropickiego a' 200 g oraz masła ekstra a' 200 g wycofane zostały z obrotu i zwrócone do producentów. Pozostałe kwestionowane partie zostały sprzedane. Próby kontrolne tych wyrobów po rezygnacji z ich badań zostały przez właścicieli wycofane ze sprzedaży z przeznaczeniem na potrzeby własne.

W zakresie stanu opakowań jednostkowych badanych partii mleka i przetworów mlecznych nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z powyższym skierowano stosowne pisma do producentów  ww. wyrobów oraz właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych.

W zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych ustalono, że przedmiotowe substancje deklarowano w 80 partiach przetworów mlecznych. Substancje te zostały zastosowane do tych produktów zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia.

Oznakowanie

Badając prawidłowość oznakowania znajdujących się w obrocie wyrobów, kontrolą objęto 178 partii z czego zakwestionowano 19 partii co stanowi 11 % ilości skontrolowanych  z tego:

w grupie mleka - na 24 partie zakwestionowano 4 partie (17 %)

w grupie śmietanki i śmietany - na 22 partie zakwestionowano 2 partie (9%)

w grupie masła - na 20 partii zakwestionowano 1 partię (5%)

grupie serów dojrzewających - na 27 partii zakwestionowano 5 partii (19%)

w grupie serów topionych -zbadano 13 partii nie kwestionując żadnej z nich,

w grupie serów twarogowych - na 29 partii zakwestionowano 1 partię (3%)

grupie wyrobów seropodobnych - na 8 partii zakwestionowano 3 partie (38%)

w grupie napojów mlecznych fermentowanych - na 30 partii zakwestionowano 2 partie (7%)

w grupie innych - na 5 partii zakwestionowano 1 partię (20%).

Nieprawidłowości polegały na:

-nieuwidocznieniu w oznaczeniu producenta formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej imienia i nazwiska osoby wykonującej działalność,

-niewłaściwym oznakowaniu towarów datą ważności,

-nieuwidocznieniu w jednym polu widzenia nazwy środka spożywczego, zawartości netto oraz terminu przydatności do spożycia,

-niepodaniu procentowej zawartości tłuszczu, suchej masy beztłuszczowej mleka obok nazwy środka spożywczego,

-uwidocznieniu informacji o ilościowej zawartości tłuszczu bez użycia zwrotu „zawartość tłuszczu... %" z dokładnością do jednego miejsca po przecinku,

-braku daty wazności,

-niepodaniu, w którym miejscu opakowania środka spożywczego znajduje się data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,

-uwidocznieniu nazwy wyrobu „masło ekstra 82%" podczas gdy w wykazie jego składników na op. wyszczególniono oprócz tłuszczu mlecznego również tłuszcze roślinne i serwatkę jogurtową,

-podaniu nazwy mleko podczas gdy w wykazie składników na op. wyszczególniono karagen - roślinny stabilizator - braku funkcji technologicznych substancji dodatkowych,

-uwidocznieniu informacji o zawartości tłuszczu bez określenia ilości produktu, w której znajduje się podana zawartość - „zawartość tłuszczu 26 g" przy wadze sera  900 g.

-odwoływaniu się do właściwości leczniczych - sugerowaniu, że dany środek spożywczy posiada szczególne właściwości, podczas gdy wszystkie podobne środki spożywcze posiadają identyczne właściwości -„to produkt o niepowtarzalnym smaku idealnie sprawdzający się podczas letnich upałów. Doskonały jako napój dający orzeźwienie jak i dodatek do młodych ziemniaków. Ponadto wpływa korzystnie na pracę przewodu pokarmowego i przemianę materii".

Nie stwierdzono produktów mlecznych objętych rejestrem chronionych nazw pochodzenia
i chronionych oznaczeń geograficznych, typu „bryndza podhalańska" i „oscypek".

W znakowaniu i reklamie objętych sprawdzeniem przetworów wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi, nie stwierdzono stosowania terminów typu „bio" i „eko" mogących wprowadzać w błąd konsumenta poprzez sugerowanie, że dany produkt lub jego składniki spełniają kryteria produkcji ekologicznej.

W związku z powyższym skierowano:

- wystąpienia do producentów i właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Art. Rolno -Spożywczych,
- doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w związku z usunięciem informacji dot. terminu ważności serka twarogowego.

Ponadto stwierdzono, że na opakowaniach badanych wyrobów zamieszczono szereg informacji marketingowych  przykładowo:

„mleko UHT charakteryzuje się wysoką czystością mikrobiologiczną", „nasze mleko produkowane jest z surowca najwyższej jakości pozyskiwanego z terenów o tradycyjnie wysokiej kulturze rolnej, gdzie od setek lat słuchamy natury", „dzięki zastosowaniu nowoczesnej produkcji i pakowania stworzyliśmy mleko o wyjątkowych walorach smakowych", „mleko polecane jest do spożycia zarówno dla dzieci i dorosłych, gdyż nie ma innego napoju, który by dorównywał mu jakością i ilością zawartych w nich składników odżywczych", „Tradycja Wielkopolska",

Na 1280 op. a' 125g jogurtu truskawkowego umieszczono znak "%" bez podania, czego on dotyczy. W odpowiedzi na pismo tut. Inspektoratu producent wyjaśnił, iż jest to „uśmiechnięta buźka" i stanowi element szaty graficznej.

O powyższym również poinformowano właściwe terenowo Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Art. Rolno - Spożywczych oraz skierowano pisma do producentów dot. podania zasadności umieszczania na tych wyrobach ww. napisów.

Na etykietach topionych produktów mleczno-tłuszczowych z dodatkiem oleju roślinnego
-z grzybami, z warzywami i czosnkowo-szczypiorkowego nie podano nazwy wyrobu, co sprzeczne jest z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych,
-z papryką użyto nazwy „ser", co narusza postanowienia punktu II.2 załącznika XII rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku").

W toku kontroli ww. wyroby prawidłowo oznakowano.

Kontrolą w zakresie aktualności terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości oferowanych do sprzedaży towarów objęto 184 partie kwestionując 7:

11 op. a' 175g deseru czekoladowego z bitą śmietaną po przekroczonym terminie o 12 dni

3 op. a' 190g jogurtu do picia o smaku waniliowym po przekroczonym terminie o 14 dni

1 op. a' 0,5l mleka spożywczego 2% tł. przeterminowanego 14 dni,

3 op. a' 0,5l śmietanki 12% przeterminowanej 20 dni,

7 op. a' 0,25l śmietanki 12% przeterminowanej 19 dni,

1 op. a' 100g serka do chleba z ziołami przeterminowanego 7 dni.

3 op. a' 100g śmietanki do kawy 10%, przeterminowaną 2 dni.

Towary te wycofano ze sprzedaży.

W zakresie warunków i sposobu przechowywania art. mleczarskich zbadano 185 partii towarów.
Nieprawidłowości stwierdzono w 1 hurtowni, gdzie 5 partii towarów:

12 op. a' 200g, śmietany18%,
2,61 kg sera pełnotłustego luz,
9 op. a' 150g serka naturalnego,
10 op. a' 400g kefiru  2%,
20 op. a' 200g jogurtu naturalnego

przechowywanych było poza urządzeniem chłodniczym w temp.powyżej +10°C, podczas gdy producent na opakowaniach jednostkowych określił temp.przechowywania do +8ºC.

W toku kontroli kwestionowane produkty przełożone zostały do sprawnego urządzenia chłodniczego. O powyższym powiadomiono właściwy organ sanitarny.

Ponadto w sklepie w Bielsku - Białej stwierdzono w ladzie chłodniczej 0,335 kg sera salami „Królewski"oraz 0,30 kg sera salami „Złocisty" o niewłaściwej jakości zdrowotnej (kawałki serów porcjowanych i pakowanych w sklepie w przezroczystą folię, noszące ślady pleśni).

W toku kontroli powiadomiono przedstawicieli sanepidu w Bielsku-Białej, którzy wycofali z obrotu kwestionowane sery.

We wszystkich próbkach pobranych do badań laboratoryjnych sprawdzono ilość rzeczywistą produktu w stosunku do deklaracji producenta zamieszczonej na etykiecie opakowania jednostkowego. Ogółem sprawdzono 128 op. jednostkowych, kwestionując 3 op. tj.:
2 op. a'400 g kefiru z uwagi na zaniżenie masy netto w obu badanych próbkach, które przekraczało dwukrotną wartość błędu T1 (deklarowano masę 400g, a faktyczna wynosiła 351,8g i 358,3g)

1 op. a' 200g masła ekstra 82% z uwagi na zaniżoną masę netto (deklarowano masę 200g, a było 180,1g).

W związku z powyższym skierowano stosowne  informacje do Urzędów Miar.

Badając przestrzeganie art. 59 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia stwierdzono, że:

- w sklepie spożywczym w Katowicach właścicielka posiadała nieaktualne orzeczenie dla celów sanitarno - epidemiologicznych.
W toku kontroli zostało ono uaktualnione.

- w sklepie spożywczym w Częstochowie sprzedawca posiadał również nieaktualne orzeczenie.
O powyższym powiadomiono właściwy organ sanitarny.

Prawidłowość uwidaczniania cen mleka i przetworów mlecznych sprawdzono w 2 sklepach
w związku z zaistnieniem okoliczności  określonych w art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj.:
1. w sklepie spożywczym w Katowicach, w którym brak było cen na wszystkich oferowanych do sprzedaży przetworach mlecznych i mleku (23 partiach),
2. w sklepie ogólno-spożywczym w Częstochowie, w którym brak było oznaczeń cenowych na 6 partiach mleka i przetworów mlecznych.

W toku kontroli kierownicy lub właściciele sklepów dokonali oznakowania tych partii produktów cenami w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a osoby odpowiedzialne za nieuwidocznienie cen ukarano mandatami.

W wyniku kontroli skierowano:

- 25 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
- 2 wystąpienia do Urzędów Miar,
- 4 wystąpienia do Inspekcji Sanitarnej,
- 1 zawiadomienie do organu ścigania
oraz 6 osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości ukarano mandatami na łączną kwotę 1100 zł.

Analizując wyniki z przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że jakość oferowanych do sprzedaży przetworów mlecznych i mleka nadal budzi wiele zastrzeżeń. Wskaźnik ich wadliwości z 19 % w 2008 r. wzrósł do 21 % w roku bieżącym.

Wskaźniki wadliwości w poszczególnych grupach towarowych uległy obniżeniu tylko w przypadku masła - z 32% do 25%, serów twarogowych - z 18% do 10% oraz  serów topionych - nie zakwestionowano żadnej partii a w roku ubiegłym 7%.

W pozostałych grupach towarowych wskaźnik ten zwiększył się nawet dwukrotnie np. w grupie napojów fermentowanych z 11% do 23%, a serów dojrzewających z 9% do 22%. Największy wskaźnik wadliwości stwierdzono w grupie wyrobów seropodobnych - aż 38%.
Decydujący wpływ na wysokość w/wym. wskaźników miały wyniki badań jakości produktów.
W br. zakwestionowano 18% pobranych do badań przetworów mleczarskich, podczas gdy w 2008 r.  15 %. Jakość niezgodną z wymaganiami obowiązujących przepisów posiadało aż 5 z 6 partii masła, w tym 3 partie z uwagi na zawyżoną zawartość tłuszczu. W jednym przypadku stwierdzono użycie nazwy „masło" podczas gdy w wykazie jego składników wyszczególniono oprócz tłuszczu mlecznego również tłuszcze roślinne. W badaniach laboratoryjnych ww. masła stwierdzono zawartość około 47,72% tłuszczu obcego.
Jakość  tego masła kwestionowano również w latach poprzednich, z uwagi na użycie niewłaściwej nazwy.
W zakresie znakowania mleka i przetworów mlecznych nastąpiła nieznaczna poprawa. W br. roku zakwestionowano 11% a w ubr. 12%.
Należy zauważyć, iż nagminnym zjawiskiem jest umieszczanie na opakowaniach mleka i przetworów mlecznych informacji zachęcających konsumentów do zakupu produktu np. „tradycyjny smak, unikalna receptura, produkt z najczystszych terenów Polski" itp. Producenci nie potrafią jednak udowodnić zasadności zamieszczania takich treści. W większości przypadków stanowią one formę reklamy, która narusza art. 16 rozp. Parlamentu europejskiego i Rady178/2002, z którego jednoznacznie wynika, że reklama nie może wprowadzać konsumenta w błąd.

Biorąc pod uwagę rodzaj oraz rozmiar stwierdzonych nieprawidłowości, tut. Inspektorat uważa za uzasadnione kontynuowanie kontroli w ww. zakresie.


 

Katowice, 16.07.2009 r.

Informacja

z kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania pieczywa,
ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej.

W II kwartale przeprowadzono 15 kontroli obejmując nimi placówki na terenie Katowic, Tychów, Bielska - Białej, Ornontowic, Dąbrowy Górniczej a także placówki w Kozach, Buczkowicach i Częstochowie.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

-niewłaściwej jakości towarów oraz nieprawidłowym oznakowaniu,

-nierzetelnej obsłudze klientów w tym: nieprawidłowym wyliczaniu należności, niezgodności faktycznej wagi pieczywa oferowanego luzem z deklarowaną, nieprawidłowym oznaczaniu ceną, posługiwaniu się nielegalizowanymi wagami,

-naruszaniu przepisów dot. stosowania substancji dodatkowych,

-braku aktualnych orzeczeń do celów sanitarno - epidemiologicznych,

-prowadzeniu działalności gospodarczej niezgodnie z dokonanym wpisem ( 1 przypadek)

Ogółem zbadano 184 partie, z których zakwestionowano aż 144 co stanowi 78 % ilości skontrolowanych partii tj:

- pieczywa pszennego zwykłego i wyborowego - zbadano 72 partie kwestionując 63,
- pieczywa pszennego półcukierniczego - 5 partii kwestionując wszystkie,
- pieczywa żytniego - 21 partii kwestionując 17,
- pieczywa mieszanego - 58 partii kwestionując 44,
- ciast o przedłużonej trwałości - 9 partii kwestionując 3,
- bułki tartej - 19 partii kwestionując 12 z nich.

Jakość

W tym zakresie dokonano oceny organoleptycznej 45 partii pieczywa oferowanego luzem. Zakwestionowano 5 partii z uwagi na:

- zdeformowany kształt i boczne styki (zlepienia) - 120 szt. a 50g i 32 szt. a 50g bułek kajzerek,
- zabrudzenie i przypalenie skórki dolnej, gorzki smak - 10 szt. a 80g bułek grahamek,
- niedopieczenie bocznej skórki i boczne styki - 21 szt. a 100g rogali wyborowych,
- niedopieczenie bocznej skórki i rozerwania na górnej powierzchni - 4 szt. a 350g strucli małych z kruszonką.

Kwestionowane kajzerki zostały przecenione natomiast grahamki, rogale i strucle wycofano z obrotu.

Skierowano stosowne pisma do producentów oraz właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych.

Oznakowanie

Kontrolą objęto 184 partie kwestionując 137 tj: 

 • pieczywa w opakowaniach jednostkowych zakwestionowano 61 partii ze względu na brak:

- informacji o ilościowej zawartości mąk istotnych do scharakteryzowania środka spożywczego,
- określenia funkcji technologicznej dla kwasu mlekowego wykazanego w składzie substancji dodatkowej,
- w oznaczeniu producenta formy prawnej lub imienia i nazwiska w przypadku osoby fizycznej,
- pełnej informacji o składzie wyrobu,
- pełnej nazwy wyrobu (określającej rodzaj pieczywa),
- oznaczenia producenta lub pełnej nazwy wprowadzającego towar do obrotu
- informacji o warunkach przechowywania,
- danych o zawartości netto,
- oznaczenia masy jednostkowej,
- niewłaściwe określenie daty ważności.

Stan opakowań badanych partii pieczywa, ciast o wydłużonej trwałości i bułki tartej nie budził zastrzeżeń.

Zakwestionowano także 76 partii pieczywa oferowanego luzem ze względu na m. in.:

- brak pełnej nazwy wyrobu, 
- brak masy jednostkowej,
- brak danych identyfikujących producenta

Ponadto w przypadku 22 szt. a 50g bułek grahamek bezpodstawnie użyto nazwy grahamki, gdyż do ich produkcji nie zastosowano mąki typu graham co wynika z deklaracji producenta.

Podobnie zakwestionowano 22 szt. a 60g bułek kajzerek żytnich z uwagi na fakt użycia do ich produkcji zaledwie 17% mąki żytniej.

1. W 2 placówkach w Katowicach i Ornontowicach stwierdzono pieczywo oraz bułkę tartą do produkcji, których zastosowano substancje niedozwolone takie jak środek konserwujący E 282, emulgator E 481, fosforan monowapniowy, difosforan diodowy, a także karmel użyty jako barwnik. Zastosowanie tych substancji stwierdzono na podstawie deklaracji producentów umieszczonych na opakowaniach jednostkowych kwestionowanych produktów.

O powyższych ustaleniach poinformowano właściwych terenowo Państwowych Inspektorów Sanitarnych.

2. W 3 placówkach stwierdzono towary przeterminowane:

- w Tychach, 5 przeterminowanych partii - od 1 do 4 dni

· 1 op. ā 410g chleba żytniego ze słonecznikiem,
· 1 op. a 500g mieszanego chleba polskiego z ziarnami,
· 2 op. ā 430g chleba żytniego z soją,
· 3 op. ā 500g mieszanego chleba polskiego z ziarnami,
· 1 op. ā 450g chleba tostowego Sandwicz z ziarnami

Przedmiotowe pieczywo zostało wycofane z obrotu i zwrócone do producenta.

- w Częstochowie, oferowano do sprzedaży 2 op. przeterminowanego pieczywa od 1 do 3 dni:

· 1 op. ā 250g chleba tostowego pszennego krojonego,
· 1 op. ā 400g kromki chleba wieloziarnistego krojonego

- w sklepie spożywczym w Częstochowie oferowano do sprzedaży 2 przeterminowane partie pieczywa od 2 do 4 dni:

· 3 op. ā 500g chleba pszennego z lecytyną krojonego,
· 3 op. ā 400g chleba żytniego słonecznikowego

Przedmiotowe pieczywo zostało wycofane z obrotu i przeznaczone na potrzeby własne.

3. Warunki przechowywania pieczywa były zgodne z deklaracjami producentów oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004 s.1, ze zm.).

4. Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców wykazała, że działalność prowadzili zgodnie z wpisami do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej za wyjątkiem sklepu piekarniczego w Katowicach, gdzie przedmiotem działalności gospodarczej była detaliczna sprzedaż pieczywa, której przedsiębiorca nie zgłosił do ewidencji działalności gospodarczej. Na wniosek kontrolujących przedsiębiorca podjął działania dot. usunięcia powyższego.

5. Badając posiadanie i aktualność orzeczeń lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych nieprawidłowości stwierdzono, w:

-punkcie sprzedaży w Katowicach, gdzie sprzedawca nie posiadał stosownego orzeczenia,
-delikatesach w Ornontowicach, gdzie 3 pracownice posiadały nieaktualne orzeczenia

Ponadto omawianych orzeczeń nie okazali:

-w hipermarkecie w Katowicach - menadżer hipermarketu,
-w sklepie w Tychach - prezes i zastępca składając oświadczenia, że nie mają kontaktu z żywnością.

O istniejącym stanie rzeczy każdorazowo informowano właściwe terenowo organy sanitarne.

6. Rzetelność obsługi klientów badano we wszystkich kontrolowanych placówkach:

-rozliczenia zakupów kontrolnych wykazały że ceny za pieczywo pobierane były zgodnie z obowiązującymi. Jedyną nieprawidłowość stwierdzono w:

· sklepie w Ornontowicach, gdzie kasjerka przy 2 zakupach pobrała od każdego z inspektorów należność zawyżoną o 0,65 zł, tj. łącznie o 1,30 zł. Powyższe spowodowane było zaewidencjonowaniem w kasie fiskalnej sprzedaży bułek kajzerek w cenie 0,45 zł/szt. zamiast w cenie obowiązującej tj. 0,32 zł/szt.

W stosunku do osoby winnej skierowano wniosek o ukaranie do sądu rejonowego.

-sprawdzenie zgodności faktycznej wagi pieczywa (pochodzącego z zakupu kontrolnego) z deklarowaną wykazało nieprawidłowości w:

· punkcie sprzedaży w Katowicach, gdzie 15 szt. bułek ze słonecznikiem o deklarowanej gramaturze 100g, faktycznie posiadało wagę w granicach 88g-96g. Przedstawiciel producenta wycofał z obrotu zarówno przedmiotowe bułki jak i pozostałe z tej partii tj. ogółem 24 szt. Wycofane bułki zostały przeznaczone na cele nie związane ze sprzedażą (darowizna);
· sklepie w Dąbrowie Górniczej, gdzie 1 szt. chleba małego (mieszanego zwykłego) o deklarowanej gramaturze 600g,faktycznie posiadała wagę 445g.
· sklepie w Tychach, w którym:
* 3 szt. bułek kajzerek o deklarowanej gramaturze 45g, faktycznie posiadały wagę 42g, 42g i 36g.
* 1 bagietka o deklarowanej gramaturze 250g, faktycznie posiadała wagę 242g.
· sklepie usytuowanym bezpośrednio przy piekarni w Ornontowicach, gdzie 1 szt. chleba mieszanego o deklarowanej gramaturze 1,00kg faktycznie posiadała wagę 968g. Waga pozostałych 3 szt. tego chleba pochodzących z zakupu kontrolnego wynosiła 990g, 980g, 973g. Stwierdzone niedowagi wprawdzie mieściła się w 3 % tolerancji, to jednak wystąpiły we wszystkich badanych sztukach. Producent wyjaśnił, że przyczyną niedowagi jest mocniejsze wypieczenie chleba zgodnie z oczekiwaniami konsumentów i zadeklarował zwiększenie naważki surowego ciasta.

-nieprawidłowości w zakresie oznaczania ceną pieczywa będącego przedmiotem zakupu kontrolnego stwierdzono w 8 sklepach przy 24 asortymentach pieczywa.
Polegały one na braku na wywieszkach pełnej nazwy wyrobu, ceny jednostkowej wraz z jej jednostką miary, jednostki miary, której dotyczyła cena, masy jednostkowej, której dotyczyła lub też na całkowitym braku oznaczeń cenowych.

Brakujące informacje uzupełniano w miarę możliwości w toku kontroli lub w zadeklarowanym terminie.

-narzędzia miernicze znajdujące się w użyciu z nieaktualnymi cechami legalizacji stwierdzono aż w 7 placówkach w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Tychach, Ornontowicach, Częstochowie.

Nielegalizowane wagi zostały wycofane z użycia i przekazane do legalizacji lub zastąpione wagami z aktualnymi cechami legalizacji.

W wyniku kontroli skierowano:

- 1 wniosek do sądu rejonowego,
- 29 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
- 9 wystąpień do Urzędów Miar,
- 9 wystąpień do organów nadzoru sanitarnego.

W toku kontroli 15 osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 3 450 zł, za popełnienie wykroczeń z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia art. 60' KW, art. 110 KW, art. 136 § 2 KW art. 137 § 1 KW, i art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001r. „Prawo o miarach".

Do producentów kwestionowanych towarów zostały skierowane stosowne wystąpienia.

Podsumowanie

Ogólny wskaźnik wadliwości dla objętych kontrolą wyrobów wynoszący 78 % jest bardzo wysoki i uległ podwyższeniu w stosunku do 2007 r. kiedy to wynosił 54 %.
W konsekwencji tego podwyższyły się również wskaźniki we wszystkich badanych grupach asortymentowych pieczywa.

Jakość w bieżącym roku badano wyłącznie dla pieczywa luzem (w ocenie organoleptycznej), kwestionując 11 % wyrobów w wyniku oceny organoleptycznej tj. w zakresie wyróżników widocznych dla konsumenta.

Podczas poprzedniej kontroli zakwestionowano 23 % pieczywa obejmując badaniami pieczywo w opakowaniach jednostkowych, ciasta o przedłużonej trwałości i bułkę tartą - stwierdzając wady ukryte.

W przypadku pieczywa luzem konsument ma swobodę wyboru towaru, której jest pozbawiony kupując towary opakowane, zatem zasadne jest także badanie laboratoryjne tych wyrobów.

Nieprawidłowości w zakresie oznakowania stwierdzono aż w 74 % badanych towarów, co także stanowi znaczne pogorszenie w stosunku do poprzedniej kontroli, kiedy takich towarów było 52 %.

Nieprawidłowo oznakowane były zarówno towary w opakowaniach jednostkowych - 64 % jak i oferowane luzem - 85 %.

Należy zauważyć, że w toku obecnej kontroli stwierdzono stosowanie dla pieczywa oferowanego luzem nazewnictwa nieadekwatnego dla użytych surowców, co miało miejsce w przypadku bułek grahamek i bułek żytnich opisanych w niniejszej informacji, a ujawnionych w oparciu o składy surowcowe podane w opisach produktów nadsyłanych przez producentów w związku z przeprowadzaną oceną organoleptyczną.

W toku obecnie przeprowadzonych kontroli stwierdzono także nagromadzenie różnych nieprawidłowości, które wcześniej nie miały miejsca lub występowały na mniejszą skalę. Dotyczy to: oferowania przeterminowanego pieczywa, posługiwania się narzędziami z nieaktualnymi cechami legalizacji, braku i nieaktualnych orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno - epidemiologicznych, prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnie z dokonanym wpisem.

Nieprawidłowości w zakresie uwidaczniania cen były na podobnym poziomie jak poprzednio.
Problem braku cen jednostkowych dotyczył większości placówek poza sklepami sieci handlowych, a nieprawidłowości w tym zakresie kształtowały się na poziomie 53 % tj. podobnie jak w 2007r. - 56 %.

Biorąc pod uwagę rodzaj oraz rozmiar stwierdzonych nieprawidłowości tut. Inspektorat uważa za uzasadnione kontynuowanie kontroli w w/wym. zakresie z rozważeniem możliwości przeprowadzenia badań laboratoryjnych pieczywa.Katowice, 10.07.2009 r.

Informacja
z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i jego przetworów.

W II kw. 2009 r. przeprowadzono w powyższym zakresie 19 kontroli w 4 hurtowniach, w 1 magazynie centralnym sieci handlowej, w 14 sklepach detalicznych w tym 5 sklepach wielkopowierzchniowych działających na terenie Katowic, Częstochowy, Gliwic, Bielska - Białej, Tarnowskich Gór oraz Tychów.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli polegały na:

- oferowaniu do sprzedaży towarów o niewłaściwej jakości lub nieprawidłowo oznakowanych,
- oferowaniu do sprzedaży towarów przeterminowanych,
- nieważnym zaświadczeniu lekarskim do celów sanitarno- epidemiologicznych właściciela,
- posługiwaniu się nielegalizowanymi przyrządami pomiarowymi,
- nieprzestrzeganiu przepisów regulujących oznaczanie towarów cenami,
- naruszaniu przepisów dot. towarów paczkowanych.

Ogółem kontrolą objęto 211 partii wartości zł 89 909,-, z których zakwestionowano 73 partie wartości zł 5 105-, - co stanowi 35 % ilości skontrolowanych partii i 6 % ich wartości.

Sprawdzeniem objęto towary z niżej podanych grup towarowych tj.:

· mięsa - 14 partii kwestionując 4 partie
· mięsa mielonego - 3 partie kwestionując 1
· konserw mięsnych - 16 partii kwestionując 1
· produktów blokowych - 28 partie kwestionując 14
· kiełbas - 108 partii kwestionując 41
· wędzonek - 17 partii kwestionując 3
· wędlin podrobowych - 19 partii kwestionując 7
· innych przetworów mięsnych (mięso mielone garmażeryjne, schab pieczony z majerankiem, schab po grecku i polędwica z warzywami) - 6 partii kwestionując 2.

1. Badając jakość znajdujących się w obrocie wyrobów - z ocenianych ogółem 192 partii pobrano do badań laboratoryjnych próby z 50 partii, z których zakwestionowano 8 partii - co stanowi 16 % ilości skontrolowanych w tym:

6kg kiełbasy góralskiej luz, ze względu na niewłaściwe cechy organoleptyczne tj. konsystencję wyraźnie miękką, duże skupiska luźnego tłuszczu i galarety głównie pod osłonką oraz osłabiony smak i zapach - wyraźnie tłuszczowy.
8,50kg parówek a' la cielęcych ze względu na zaniżoną zawartość białka (było 12,9% zamiast nie mniej niż 14%),
6,90kg mielonki tyrolskiej mini ze względu zawyżoną zawartość tłuszczu (było 15,2% zamiast nie więcej niż 8%) oraz zaniżoną zawartość białka (było 10,7% zamiast nie mniej niż 14%),
12 op. jedn. a' 300g parówek tęczowych z uwagi na zawyżoną zawartość skrobi nawet po uwzględnieniu niepewności rozszerzonej (było 2,3% zamiast 1,0 ± 0,5%),
11kg mielonki turystycznej z uwagi na zawyżoną zawartość skrobi (było 4,4% zamiast nie więcej niż 4,0%),
25 op. jedn. a' 500g bloku szynkowego - z uwagi na zaniżoną masę netto w 1 próbce (było 457,7g zamiast 500g); zaniżenie to przekraczało dwukrotną wartość błędu T1,
14 op. jedn. a' 300g polędwicy luksusowej z uwagi na zaniżoną zawartość białka (było 10,2% zamiast nie mniej niż 13%), oraz zawyżoną zawartość skrobi (było 3,5% zamiast nie więcej niż 2%),
14 op. jedn. a' 400g parówek „M" z uwagi na zawyżoną zawartość skrobi (było 6,4% zamiast nie więcej niż 4%) oraz niewłaściwe cechy organoleptyczne tj. dość twardą, suchą konsystencję z wyczuwalnymi grudkami, smak i zapach wyraźnie osłabiony, mdły, mączysty.

Zakwestionowane partie wycofane zostały z obrotu i zwrócone do producentów, za wyjątkiem kiełbasy góralskiej, która została sprzedana. Próby kontrolne tego wyrobu, po rezygnacji z ich badań, zostały przez właściciela wycofane ze sprzedaży z przeznaczeniem na potrzeby własne.

Skierowano stosowne pisma do producentów w/wym. wyrobów oraz właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych.

W zakresie stanu opakowań jednostkowych badanych partii mięsa i przetworów mięsnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Przestrzeganie postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.09.2008r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych.

Kontrolą w w/wym. zakresie objęto 101 partii stwierdzając, że substancje te zostały zastosowane do produktów zgodnie z postanowieniami rozporządzenia.

3. Badając prawidłowość oznakowania znajdujących się w obrocie wyrobów kontrolą objęto 192 partie kwestionując 47 partii co stanowi 24 % ilości skontrolowanych partii.

Nieprawidłowości w oznakowaniu polegały na:

- braku informacji w jakim państwie zwierzę się urodziło, odbywała się jego hodowla i dokonano jego uboju, w jakim państwie mięso zostało podzielone oraz numeru zatwierdzenia ubojni,
- całkowitym braku oznaczeń handlowych przetworów luzem tj. nie podaniu nazwy środka spożywczego oraz wykazu składników,
- nie uwidocznieniu w oznakowaniu produktu daty jego ważności,
- braku na etykiecie informacji o treści: „zawartość procentowa tłuszczu do..."
i „stosunek mięsa do białka w tkance łącznej do..." ,
- nie podaniu pochodzenia tłuszczu w wykazie składników,
- nie uwidocznieniu rodzaju wyrobu,
- braku % zawartości składnika mięsnego,
- braku funkcji technologicznych substancji dodatkowych,
-nie uwidocznieniu w oznaczeniu producenta formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej imienia i nazwiska osoby wykonującej działalność ,
- nie umieszczeniu zawartości netto lub liczby sztuk opakowanego środka spożywczego,
- podaniu informacji wprowadzającej w błąd konsumenta co do nazwy i składu wyrobu.

Przykładowo:

· 8,50 kg parówek a'la cielęce (w składzie surowcowym wykazano wyłącznie mięso wieprzowe, a w nazwie użyto określenie „a'la cielęce"),
· 8 kg szynki wędzonej cielęcej-vac ( w składzie wykazano tylko mięso wołowe w ilości 85 %),
· 49 op. konserwy „Golonka wieprzowa" a' 300g (w składzie wykazano 72% mięsa wp. i tylko 19 % golonka wp.).

O powyższym poinformowano właściwe terenowo Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Art. Rolno - Spożywczych oraz skierowano pisma do producentów.

4. Na 196 partii mięsa i wędlin -15 nie posiadało daty ważności natomiast w 1 sklepie w Kłobucku stwierdzono 19 partii towarów przeterminowanych m. in. 5kg kiełbasy krakowskiej parzonej, ponad 3kg polędwicy drobiowej, ponad 3kg golonki konserwowej.

Ogółem okres przeterminowania wynosił od 2 dni do 1 miesiąca i 26 dni.
W/wym. towary zostały wycofane ze sprzedaży.

5. W zakresie warunków i sposobu przechowywania mięsa i jego przetworów zbadano 211 partii towarów. Były one zgodne z przepisami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych oraz z zaleceniami producentów.

6. Prawidłowość uwidaczniania cen mięsa i jego przetworów sprawdzono w 2 sklepach w związku z zaistnieniem okoliczności określonych w art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W wyniku powyższego stwierdzono:

- całkowity brak cen na 12 partiach mięsa i jego przetworów w sklepie mięsnym w Chałupkach ( ceny były uwidocznione w koronach),
- niezgodność cen uwidocznionych na wywieszkach cenowych przy towarze z zakodowanymi w kasie fiskalnej w supermarkecie na terenie Katowic tj:
szynki staropolskiej- na op. której podano cenę zł 14,95 zł/kg a na wywieszce uwidoczniono i w kasie zaewidencjonowano cenę 17,95 zł/kg,
kiełbasy śląskiej- na op. której oraz wywieszce uwidoczniono cenę 9,95zł/kg, natomiast w kasie zaewidencjonowano cenę 12,65 zł/kg,
kiełbasy podwawelskiej - na opakowaniu której uwidoczniono oraz w kasie zaewidencjonowano cenę 14,45 zł/kg, natomiast na wywieszce podano cenę 13,79 zł/kg,
piersi z indyka, wędzonej - na opakowaniu której podano cenę zł 19,95 zł/kg, a na wywieszce uwidoczniono oraz w kasie zaewidencjonowano zł 23,95 zł/kg.
Ponadto przy mięsie wołowym - pręga woł. z/k, cena zł 7,86 za op. o masie 0,566kg nie odpowiadała podanej cenie jednostkowej zł 13,98.

W toku kontroli kierownicy lub właściciele sklepów oznakowali produkty cenami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Osoby odpowiedzialne za nie uwidocznienie cen ukarano mandatami.

7. Badając przestrzeganie art. 59 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia stwierdzono, nieważność zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych właścicielki sklepu mięsnego w Chałupkach.

8. W 2 placówkach, w związku z zaistnieniem okoliczności określonych art. 84a pkt 6 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej tj.:

-w supermarkecie w Katowicach
-w sklepie mięsnym w Chałupkach
dokonano zakupów kontrolnych towarów.

W wyniku powyższego w supermarkecie stwierdzono:

a) pobranie wyższej należności o zł 1,85 w stosunku do ceny uwidocznionej przez producenta na opakowaniu szynki staropolskiej,
b) pobranie wyższej należności o zł 1,07 w stosunku do ceny uwidocznionej na opakowaniu i na wywieszce cenowej kiełbasy śląskiej,
c) pobranie wyższej należności o zł 0,37 w stosunku do ceny uwidocznionej na wywieszce cenowej kiełbasy podwawelskiej,
d) pobranie wyższej należności o zł. 1,66 w stosunku do ceny uwidocznionej na opakowaniu wędzonej piersi z indyka.

W sklepie mięsnym w Chałupkach na stanie i w użyciu znajdowała się waga elektroniczna z wygasłą cechą legalizacji, którą wycofano z użycia.

W związku z powyższym skierowano stosowne wystąpienie do właściwego terenowo Urzędu Miar, a osobę odpowiedzialną za powyższe ukarano mandatem.

W wyniku kontroli skierowano:

- 21 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
- 2 wystąpień do Urzędów Miar,
- 1 wystąpienie do Inspekcji Sanitarnej,
oraz 5 osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości ukarano mandatami na łączną kwotę 1700 zł.

Podsumowanie

Wyniki z przeprowadzonych kontroli budzą wiele zastrzeżeń co do jakości oferowanych wędlin i mięsa. Wskaźnik wadliwości kontrolowanych wyrobów uległ podwyższeniu z 32 % w 2008r. do 35 % w roku bieżącym.

W grupach towarowych, które badano zarówno w 2008 r. jak i w br. uległ on wprawdzie obniżeniu w przypadku wędzonek z 20% do 18%, ale zwiększył się znacznie w grupie kiełbas - z 25% do 38% i produktów blokowych - z 38% do 50%. Część produktów objętych kontrolą w roku ubiegłym obecnie zakwalifikowano do innych grup, dlatego też niemożliwe jest porównanie wyników z bieżących kontroli oraz ubiegłorocznych w tym zakresie.

Obniżyła się jakość oferowanych do sprzedaży wędlin co potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych.
W br. kwestionowano 16% pobranych do badań produktów, podczas gdy w 2008 r. nie zakwestionowano żadnej partii.

Wpływ na wysokość ogólnego wskaźnika kwestionowanych przetworów mięsnych ma również nieprawidłowe znakowanie, które stwierdzono w przypadku 24% badanych partii.
Sytuacja w tym zakresie uległa poprawie ponieważ w ubr. kwestionowano aż 31% badanych partii. Wskaźnik wadliwości wyraźnie zmniejszył się w grupie produktów blokowych z 38% do 16% i wędzonek z 20% do 13%, natomiast zwiększył się w grupie kiełbas z 25 do 31%.

Przyczyną nieprawidłowego oznakowania badanych towarów - jak wynika z wyjaśnień producentów było wykorzystywanie starych zapasów opakowań (etykiet), po wprowadzonych zmianach w przepisach, jak również niedopatrzenie pracowników na etapie ich projektowania bądź też nieuwaga lub niedbałość osób odpowiedzialnych za oznaczenie wyrobów.

Biorąc pod uwagę rodzaj oraz rozmiar stwierdzonych nieprawidłowości, tut. Inspektorat uważa za uzasadnione kontynuowanie przedmiotowych kontroli.


 

Katowice, 30.04.2009 r.

Informacja
z kontroli jakości i oznakowania produktów żywnościowych przetworów owocowych i warzywnych.

Zgodnie z planem pracy na I kwartał br., przeprowadzono w powyższym zakresie kontrolę 16 placówek w tym:

-5 hurtowni: w Chorzowie, Bielsku - Białej, Częstochowie i Katowicach,
-3 sklepy wielkopowierzchniowe w Sosnowcu, Mysłowicach i Częstochowie,
-8 innych placówek detalicznych na terenie Katowic, Bytomia, Gliwic, Bystrej, Bielska- Białej i Częstochowy.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli dotyczyły:

- niewłaściwej jakości towarów oraz nieprawidłowego oznakowania,
- naruszania przepisów dot. towarów paczkowanych,
- oferowania towarów przeterminowanych,
- nie przestrzegania przepisów dot. uwidaczniania cen,
- braku orzeczeń lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych,
- posługiwania się narzędziami mierniczymi z nieczytelnymi lub nieaktualnymi cechami legalizacji.

Ogółem zbadano 167 partii towarów, z których zakwestionowano 49 co stanowi 29 % ilości skontrolowanych partii z tego:

koncentratu pomidorowego zbadano 16 partii, z których zakwestionowano 4 partie co stanowi 25 % ilości skontrolowanych,

papryki konserwowej zbadano 11 partii, z których zakwestionowano 3 tj.27 %,

ogórków konserwowych zbadano 18 partii kwestionując 7 tj. 39 %,

fasolki konserwowej zbadano 11 partii kwestionując 1 partię tj. 9 %,

sałatek warzywnych zbadano 25 partii kwestionując 9 tj. 36 %,

innych przetworów warzywnych zbadano 29 partii kwestionując 11 partii tj.38 %,

dżemów zbadano 17 partii kwestionując 3 partie tj. 18 %,

powideł zbadano 9 partii kwestionując 3 tj. 33 %,

konfitur zbadano 5 partii kwestionując 1 tj. 20 %,

marmolady zbadano 10 partii kwestionując 2 partie tj. 20 %,

owoców południowych w zalewach zbadano 11 partii kwestionując 3 tj. 27 %,

innych przetworów owocowych zbadano 5 partii kwestionując 2 partie tj. 40 %.

Jakość

Z ocenianych ogółem 167 partii - do badań laboratoryjnych pobrano próby z 65 partii, z których zakwestionowano 15 co stanowi 23 % badanych.

Z tego:
1 partię koncentratu pomidorowego koncentratu pomidorowego 30 % z uwagi na:
niewłaściwy smak i zapach, tj. nietypowy jak dla koncentratu pomidorowego, niezharmonizowany, bardzo słodki,
zaniżoną zawartość ekstraktu ogólnego (było w granicach 16,7-16,8 % zamiast 30,0 ± 2%),
niedopuszczalną obecność sacharyny i jej soli (było 50 mg/kg),
obecność skrobi w ilości 1,9 - 2,0 %;

2 partie papryki konserwowej z uwagi na:

-zaniżoną masę netto po odsączeniu (było w granicach 237,0 - 240,5g zamiast 260g oraz 193,7-240,4g zamiast 280g);
-niewłaściwy wygląd papryki, tj: we wszystkich badanych opakowaniach obecności małych skrawków papryki w ilości 5,3 - 8,1 % w stosunku do masy papryki odciekniętej,
w dwóch próbkach występowanie papryki uszkodzonej mechanicznie
i z plamami w ilości 10,0 % i 22,8 %,
dodatkowo w jednej próbce obecność papryki nadpsutej w ilości 52,2 %,

5 partii ogórków konserwowych i tak:

-1 partię z uwagi na niewłaściwą konsystencję ogórków, tj. zróżnicowaną w opakowaniu jednostkowym, w części wyraźnie osłabioną, dodatkowo ze szczelinami w komorze nasiennej, występującymi w ilości 15 - 42 % w opakowaniu w stosunku do liczby sztuk w danym opakowaniu
-1 partię z uwagi na niewłaściwą konsystencję ogórków, tj. zróżnicowaną w opakowaniu jednostkowym, w części wyraźnie osłabioną, dodatkowo ze zwiędniętą i pomarszczoną powierzchnią , występujące w ilości 26,3 % - 31,6 % w opakowaniu jednostkowym;

Przeprowadzone badania próbki kontrolnej potwierdziły złą jakość tego wyrobu z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne.:

* w jednej próbce - niewłaściwy wygląd ogórków tj. ogórki z wadą kształtu (mocno zakrzywione) w ilości 25 % w stosunku do liczby sztuk,
* w jednej próbce - niewłaściwą konsystencję tj. ogórki o pomarszczonej powierzchni i osłabionej konsystencji w ilości do 27 % w stosunku do liczby sztuk.

-1 partię ogórków konserwowych luksusowych kl. I z uwagi na:

* zawyżoną zawartość ogórków z wadami kształtu tj. zakrzywione, maczugowate (było 21,0 i 25,0 % zamiast nie więcej niż 15 %), * niejednolitą konsystencję ogórków w opakowaniu, w części wyraźnie osłabioną (nie tylko w górnej części opakowania) z pomarszczoną, zwiędniętą skórką , występującą w ilości 26,3 % i 41,7 % w stosunku do liczby sztuk w opakowaniu.

Ze względu na wyraźnie osłabioną konsystencję badane próbki nie mieściły się także w wymaganiach specyfikacji producenta dla kl. II,
* w jednej próbce - smak niezharmonizowany, wyraźnie kwaśny, mało słodki oraz zaniżony ekstrakt ogólny (było 4,8 % zamiast nie mniej niż 6,0 %),
* w jednej próbce - zaniżoną masę netto po odsączeniu (było 408,4g zamiast 420g),

-1 partię ogórków konserwowych luksusowych kl. I z uwagi na:

* zawyżoną zawartość ogórków z wadami kształtu tj. maczugowate, zakrzywione (było 21,7 i 33,3 % zamiast nie więcej niż 15 %),
* niejednolitą konsystencję ogórków, w części wyraźnie osłabioną (nie tylko w górnej części opakowania) z pomarszczoną, zwiędniętą skórką, występujące w ilości 43,5 % i 80,0 % w stosunku do liczby sztuk w opakowaniu.

Ze względu na wyraźnie osłabioną konsystencję badane próbki nie mieściły się także w wymaganiach specyfikacji producenta dla kl. II.

-1 partię ogórków konserwowych kl. I z uwagi na:

* zawyżoną zawartość ogórków z wadami kształtu tj. maczugowate, zakrzywione (było 23,1 i 18,2 % zamiast nie więcej niż 15 %),
* niejednolitą konsystencję ogórków w opakowaniu, w części wyraźnie osłabioną, występującą w ilości 30,8 % i 18,2 % w stosunku do liczby sztuk w opakowaniu,
* niewłaściwy smak, tj. niezharmonizowany, wyraźnie słodki,

-1 partię sałatki warzywnej z uwagi na zaniżoną masę netto po odsączeniu nawet po uwzględnieniu niepewności rozszerzonej (było 275,0g i 275,7g zamiast 300g);

-2 partie innych przetworów warzywnych i tak:
· 1 partię selera delikatesowego z uwagi na zaniżoną w jednej próbce masę netto po odsączeniu (było 191,8g zamiast 210g);
· 1 partię selera wybornego z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne
* konsystencja selera - wyraźnie miękka, z tendencją do rozpadu,
* smak i zapach - niezharmonizowany z dominującym posmakiem i zapachem kwaśnym, natomiast słabo wyczuwalnym posmakiem i zapachem selera,
* zalewa - mało charakterystyczna jak dla zalewy octowej: gęsta, śluzowata;

-1 partię dżemu truskawkowego niskosłodzonego z uwagi na niewłaściwy wygląd, tj. owoce rozdrobnione w zżelowanej masie, ze sporadycznie występującymi małymi fragmentami owoców;

-1 partię powideł śliwkowych domowych z uwagi na zaniżoną zawartość ekstraktu ogólnego nawet po uwzględnieniu niepewności rozszerzonej wyznaczonej w laboratorium (było w granicach 51,3±0,9 - 52,4±0,9 % zamiast nie mniej niż 54%);

-2 partie owoców południowych w zalewach i tak:

· 1 partię brzoskwiń połówek w lekkim syropie z uwagi na zaniżoną masę netto po odsączeniu (było 436,9 i 467,4g zamiast nie mniej niż 480g);
· 1 partię brzoskwiń połówek w lekkim syropie z uwagi na:
* zaniżoną masę owoców (było 440,4g zamiast 480g),
* zaniżony w jednej próbce ekstrakt ogólny, nawet po uwzględnieniu niepewności rozszerzonej (było 13,2 % zamiast 14 - 16 %),
* niewłaściwe w dwóch próbkach cechy organoleptyczne, tj.:
¨ obecność połówek brzoskwiń z pestką lub połówką pestki w ilości 27,2 % i 17,0 % w stosunku do masy owoców oraz uszkodzonych mechanicznie w ilości 8,8 % i 13,0 %,
¨ konsystencję wyraźnie osłabioną, bardzo miękką z tendencją do rozpadu w ilości 13,5% i 23,7 % w stosunku do masy owoców,
* obecność w jednej próbce połówek brzoskwiń ze zmianami chorobowymi w ilości 8,2 % w stosunku do masy owoców oraz nadpsutych od wewnątrz w ilości 9,0 %;

Przedmiotowe wyroby wycofano z obrotu i zwrócono do producentów lub dostawców a jedną partię papryki przekazano do utylizacji.

W związku z powyższym skierowano stosowne pisma do producentów oraz właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych.

Oznakowanie

Na 167 sprawdzonych partii zakwestionowano 37 tj: 22 % ilości skontrolowanych.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

3 partii koncentratu pomidorowego z uwagi na:

-nie podanie warunków przechowywania w sąsiedztwie daty minimalnej trwałości na przedmiotowym koncentracie, ponadto uwidoczniono informację o treści „Tradycyjny koncentrat wyprodukowany ze świeżych, dorodnych pomidorów zbieranych wyłącznie w najlepszym okresie późnego lata" oraz „Ludzie to lubią"; ( 1 partia)
-nie podanie pełnej nazwy producenta oraz formy prawnej a w przypadku osoby fizycznej imienia i nazwiska przedsiębiorcy, (1 partia)
-nie podanie nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości i zawartości netto w jednym polu widzenia, (1 partia)

3 partii papryki konserwowej z uwagi na:

-oznaczenie daty minimalnej trwałości i numeru partii produkcyjnej w sposób mało czytelny (nadruk na kolorowej litografii wieczka); ( 1 partia)
-nie uwidocznienie nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości i zawartości netto w jednym polu widzenia, ( 1 partia)
-nie umieszczenie warunków przechowywania w sąsiedztwie daty minimalnej trwałości,

4 partii ogórków konserwowych z uwagi na:

-podanie informacji dot. daty minimalnej trwałości, nr partii, klasy jakości w sposób mało wyraźny (nadruk na kolorowej litografii wieczka), brak w składzie wyrobu substancji dodatkowej tj. sacharyny stwierdzonej w badaniach laboratoryjnych oraz uwidocznienie na op. napisu o treści „Najwyższa jakość" oraz „..... Nasze przetwory z polskich warzyw i owoców są naturalne i zdrowe. Mają niepowtarzalny smak i aromat, bowiem ich sekret tkwi w tym, że powstają według tradycyjnych polskich receptur. Zapraszamy do skosztowania smaku polskiej tradycji w swoim domu (1 partia)
-poprzedzenie daty minimalnej trwałości oznaczonej poprzez podanie miesiąca i roku określeniem „Najlepiej spożyć przed" zamiast „Najlepiej spożyć przed końcem", brak warunków przechowywania, ( 1 partia)
-podanie w sposób mało czytelny słownego oznaczenia daty minimalnej trwałości i klas jakości „kl. I, II", oraz nie oznaczenie właściwej klasy jakości, mimo iż na etykiecie podano kl. I, II (wynikające z deklarowanej na opakowaniu PN-75/A-77801), ( 1 partia)
-brak w wykazie składników substancji dodatkowej tj. sacharyny stwierdzonej w badaniach laboratoryjnych, ( 1 partia)

2 op. ā 470g fasolki konserwowej szparagowej żółtej z uwagi na nie umieszczenie warunków przechowywania w sąsiedztwie daty minimalnej trwałości,

8 partii sałatek warzywnych tj:

sałatki obiadowej o smaku łagodnym z uwagi na:
nie podanie warunków przechowywania w sąsiedztwie daty minimalnej trwałości,

selera sałatki o smaku łagodnym z uwagi na:
poprzedzenie daty minimalnej trwałości wyrażonej przez podanie miesiąca i roku określeniem „Najlepiej spożyć przed", zamiast „Najlepiej spożyć przed końcem",

sałatki pieczarkowej o smaku łagodnym z papryką z uwagi na:
nie podanie ilościowej zawartości składników występujących w nazwie środka spożywczego tj. pieczarek i papryki,

Ponadto na op. tego wyrobu stwierdzono uwidocznienie znaku słowno - graficznego „Bajeczny smak";

sałatki mazowieckiej z uwagi na podanie w sposób mało czytelny informacji dot. zastosowanej obróbki termicznej, warunków przechowywania, oraz słownego określenia daty minimalnej trwałości, masy netto i masy netto po odsączeniu (biały nadruk na kolorowym tle etykiety),

sałatki wielowarzywnej z uwagi na:
nie podanie warunków przechowywania,
poprzedzenie daty minimalnej trwałości wyrażonej przez podanie miesiąca i roku określeniem „Najlepiej spożyć przed" zamiast „Najlepiej spożyć przed końcem",
uwidocznienie w sposób mało czytelny informacji dot. daty minimalnej trwałości (nadrukowano czarną czcionką na granatowym tle),

sałatki wielowarzywnej z uwagi na nie podanie:
-w oznaczeniu producenta formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej imienia i nazwiska przedsiębiorcy,
-ilościowej zawartości składników tj. warzyw,
-informacji o warunkach przechowywania w sąsiedztwie daty minimalnej trwałości,
-po wyrażeniu słownym „Najlepiej spożyć przed końcem" w którym miejscu opakowania znajduje się cyfrowe oznaczenie daty minimalnej trwałości,

sałatki greckiej łagodnej „Rarytas" z uwagi na brak:
w oznaczeniu producenta formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej imienia i nazwiska przedsiębiorcy,
-ilościowej zawartości składników tj. warzyw,
-po wyrażeniu słownym „Najlepiej spożyć przed" w którym miejscu opakowania znajduje się cyfrowe oznaczenie daty minimalnej trwałości,

sałatki z buraków ćwikłowych z papryką o smaku łagodnym z uwagi na nie umieszczenie:
-ilościowej zawartości składników tj. warzyw,
-informacji o warunkach przechowywania w sąsiedztwie daty minimalnej trwałości,

8 partii innych przetworów warzywnych, tj.:

buraczków - wiórki pasteryzowane z uwagi na nie podanie ilościowej zawartości składnika tj. buraków, których nazwa jest podkreślona w oznakowaniu w formie pisemnej i obrazka,

pieczarkowego hitu marynowanego classic z uwagi na: nie podanie w jednym polu widzenia nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości, zawartości netto,

Ponadto na w/wym. wyrobie stwierdzono uwidocznienie informacji o treści „wybierz wyjątkowy smak" oraz „Świetna przekąska oraz dodatek do mięs, wędlin i sosów",

kukurydzy konserwowej z uwagi na uwidocznienie: informacji „data i nr partii na wierzchu opakowania" podczas gdy faktycznie dane te podano na spodzie opakowania,

Ponadto na op. w/wym. wyrobu stwierdzono umieszczenie:

znaku słowno - graficznego „Marka Eksportowa",
informacji „Tradycja smaku. Produkty ... przygotowywane są ze świeżych warzyw na bazie tradycyjnych polskich receptur. Dlatego do dziś cenione są na całym świecie za swój wyjątkowy smak i niezmiennie wysoką jakość",

kukurydzy konserwowej cukrowej z uwagi na nie podanie:
w jednym polu widzenia nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości, zawartości netto,
warunków przechowywania w sąsiedztwie daty minimalnej trwałości,

kapusty kwaszonej z grzybami pasteryzowanej z uwagi na brak ilościowej zawartości składników występujących w nazwie wyrobu tj.: kapusty i grzybów;

buraczków - wiórki z uwagi na:

brak w oznaczeniu producenta formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej imienia i nazwiska przedsiębiorcy,

nie umieszczenie po wyrażeniu słownym „Najlepiej spożyć przed końcem" informacji w którym miejscu opakowania znajduje się cyfrowe oznaczenie daty minimalnej trwałości,

chrzanu tartego extra z uwagi na:
brak funkcji technologicznej zastosowanej substancji dodatkowej tj. kwasu cytrynowego,
nie wskazanie po wyrażeniu słownym „Najlepiej spożyć przed" w którym miejscu opakowania znajduje się cyfrowe oznaczenie daty minimalnej trwałości,

ćwikły z chrzanem z uwagi na poprzedzenie cyfrowej daty minimalnej trwałości wyrażeniem „Należy spożyć przed" zamiast „Najlepiej spożyć przed".

2 partii dżemów, tj.:

dżemu truskawkowego kl. II z uwagi na:
brak w jednym polu widzenia nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości, zawartości netto,
podanie w wykazie składników dla syropu glukozowo - fruktozowego funkcji technologicznej substancji słodzącej mino iż nie jest on substancją dodatkową,
uwidocznienie informacji o treści „Zawiera substancje słodzące" zamiast „Zawiera cukry i substancje słodzące,

dżemu truskawkowego niskosłodzonego z uwagi na:
brak w jednym polu widzenia nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości, zawartości netto,
oznaczenie cyfrowej daty minimalnej trwałości i partii produkcyjnej
w sposób mało czytelny (nadrukowane na kolorowej litografii wieczka),

2 partii powideł, tj.:

powideł śliwkowych z uwagi na: użycie w wyrażeniu dot. wskazania zawartości cukru w produkcie gotowym określenia „... nie mniej niż ...." zamiast „łączna zawartość cukru ...g na 100g produktu",
Ponadto na op. w/wym. wyrobu stwierdzono uwidocznienie informacji o treści „Delikatna konsystencja" oraz „Macie Państwo w swoich rękach owoc poszukiwań konsumentów - powidła .... Ich doskonała jakość i niepowtarzalny smak to owocowa przyjemność przez cały rok";

powideł śliwkowych węgierkowych z uwagi na:
brak w jednym polu widzenia nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości, zawartości netto,
oznaczenie cyfrowej daty minimalnej trwałości i partii produkcyjnej
w sposób mało czytelny (nadrukowane na kolorowej litografii wieczka),

konfitury brzoskwiniowej z uwagi na nie podanie:
w oznaczeniu producenta formy prawnej lub imienia i nazwiska przedsiębiorcy,
zawartości owoców w produkcie gotowym przy użyciu wyrażenia o treści „sporządzono z ... g owoców na 100g produktu",
zawartości cukru w produkcie gotowym do spożycia przy użyciu wyrażenia „łączna zawartość cukru ... g na 100g produktu";

2 partii marmolady, tj.:

marmolady wieloowocowej twardej z uwagi na brak w jednym polu widzenia nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości, zawartości netto,

marmolady wieloowocowej miękkiej z uwagi na nie uwidocznienie warunków przechowywania,

5 op. ā 820g brzoskwiń połówek w lekkim syropie z uwagi na brak w jednym polu widzenia nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości i zawartości netto,

2 partii innych przetworów owocowych, tj.:

jabłek prażonych z uwagi na podanie w sposób mało czytelny cyfrowego oznaczenia daty minimalnej trwałości, Ponadto na op. tego wyrobu stwierdzono umieszczenie znaku słowno-graficznego „Naturalnie Dobre"

wiśni drążonych - do ciast, deserów, kompotów z uwagi na:
podanie w sposób mało czytelny cyfrowego oznaczenia daty minimalnej trwałości,
podanie masy netto produktu oraz % zawartości wiśni bez zalewy zamiast masy netto i masy netto po odcieku,

W związku z powyższym skierowano stosowne wystąpienia do producentów, dystrybutorów i właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Art. Rolno - Spożywczych.

Oznakowanie pozostałych ocenianych towarów nie budziło zastrzeżeń . Jednak na niektórych towarach ich producenci umieszczali budzące wątpliwości napisy, informacje, znaki słowno - graficzne np.: „ Laur konsumenta 2008", „ Poznaj dobra żywność Nr 562/2006", „ Złoty medal Polagra Ford 2003".

W w/wym. przypadkach każdorazowo kierowano do producentów wystąpienia w celu podania zasadności stosowania w./wym. napisów, informacji lub znaków. Część z nich deklarowała usuwanie tego typu oznakowania, natomiast część uznawała te treści za prawidłowe - w takich przypadkach stosowne informacje przekazywano do właściwych terenowo WIJHARS.

Stan opakowań, badanych partii towarów nie budził uwag.

Substancje dodatkowe

Badając prawidłowość przestrzegania postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 września 2008r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych - kontrolą objęto ogółem 91 partii przetworów tj. badane laboratoryjnie oraz te dla których producenci deklarowali dodatek przedmiotowych substancji. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono jedynie w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych w toku których stwierdzono w 1 partii koncentratu pomidorowego 30 % niedopuszczalną obecność sacharyny co opisano wcześniej.

Sprawdzając przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6.09.2001r. o towarach paczkowanych i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.10.2005r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych - kontrolą objęto 167 partii.

Ilości rzeczywiste 65 partii towarów paczkowanych badanych laboratoryjnie były zgodne z deklarowanymi przez producentów.

Stwierdzono natomiast, że:
-jedna z trzech badanych próbek partii papryki marynowanej posiadała zaniżoną masę netto przy czym zaniżenie to przekraczało ujemną wartość błędu T1, jednak nie przekraczało dwukrotnej wartości błędu T1 (było 456,5g zamiast 480g);
-dwie z trzech badanych próbek partii selera sałatki o smaku łagodnym posiadały zaniżoną masę netto przy czym zaniżenie to przekraczało ujemną wartość błędu T1, jednak nie przekraczało dwukrotnej wartości błędu T1 (było 285,3g i 290,1g zamiast 300g);
-dwie badane próbki z partii sałatki wielowarzywnej domowej posiadały zaniżoną masę netto przy czym zaniżenie to przekraczało ujemną wartość błędu T1, jednak nie przekraczało dwukrotnej wartości błędu T1 (było 475,9g i 477,9g zamiast 500g
-jedna z dwóch badanych próbek z partii sałatki wielowarzywnej domowej posiadała zaniżona masę netto przy czym zaniżenie to przekraczało ujemną wartość błędu T1, jednak nie przekraczało dwukrotnej wartości błędu T1 (było 476,9g zamiast 500g);

Wysokość znaku „e" uwidocznionego obok oznaczenia ilości nominalnej była prawidłowa;

Nieprawidłową wysokość cyfr i liter wyrażających ilość nominalną - stwierdzono w 5 przypadkach tj:

chrzanu tartego extra na których wynosiła 1mm zamiast min. 3mm,
koncentratu pomidorowego 30 % kl. I, na których wynosiła 2mm zamiast min. 3mm,
ogórków konserwowych wieluński, papryki konserwowej, ćwiartki,dyni konserwowej, na których wysokość cyfr wynosiła 2mm zamiast min. 4mm,

Na opakowaniach stosowano obowiązujące jednostki miar, a na żadnym z badanych wyrobów nie deklarowano wielkości dopuszczalnego błędu, tj. granicy tolerancji „±".

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano stosowne wystąpienia do właściwych terenowo Urzędów Miar.

Kontrolą w zakresie aktualności terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości oferowanych do sprzedaży towarów objęto 167 partii przetworów kwestionując 3 op. ā 300g ćwikły z chrzanem z uwagi na przekroczenie daty minimalnej trwałości oznaczonej jako „11.2008." Kierowniczka sklepu wycofała przedmiotową partię z obrotu handlowego celem zwrotu do producenta.

Warunki i sposób przechowywania badanych towarów spełniały zalecenia producentów.

Ceny

Nieprawidłowości w zakresie oznaczania ceną badanych partii towarów stwierdzono w 9 sklepach na 11 skontrolowanych i polegały one m. in. na:

- braku na wywieszkach ceny jednostkowej,
- nieprawidłowo wyliczonych cenach jednostkowych,
-braku wywieszek cenowych informujących o ich nazwie, cenie sprzedaży i cenie jednostkowej i jednostkach miar, których dotyczą. Przedsiębiorca uzupełnił przedmiotowe oznaczenia;
- niezgodności ceny uwidocznionej z zakodowaną w czytniku

Legalność

Badając legalność prowadzonej działalności ustalono, że:

zatrudnieni pracownicy posiadali aktualne orzeczenia dla celów sanitarno - epidemiologicznych z wyjątkiem 1 przedsiębiorcy.

O powyższym poinformowano właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Działalność prowadzona była zgodnie z wpisami do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ewidencji działalności gospodarczej.

W 3 placówkach na terenie Bytomia, Gliwic i Częstochowy posługiwano się niewłaściwymi narzędziami mierniczymi.

Przedmiotowe wagi zostały wycofane z użycia a o powyższych ustaleniach poinformowano właściwe terenowo Urzędy Miar.

W zakresie przestrzegania ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim sprawdzono 167 partii nie stwierdzając nieprawidłowości.

Na podstawie ustaleń kontrolnych skierowano:

42 wystąpienia do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
10 wystąpień do Urzędów Miar,
1 wystąpienie do organu sanitarnego.

W toku kontroli 3 osoby odpowiedzialne ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 750 zł, za popełnienie wykroczeń z art. 100 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, art. 137 § 1 KW, art. 111 § 2 KW, art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach.

Do producentów kwestionowanych towarów zostały skierowane wystąpienia.

Reasumując wyniki z przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że jakość i oznakowanie przetworów warzywnych i owocowych nadal budzą wiele zastrzeżeń - zakwestionowano aż 29 % badanych partii, podobnie jak w toku poprzedniej kontroli ( 31 %).

Obecnie największą wadliwość posiadały towary z grup:

- innych przetworów owocowych - 40 %,
- ogórków konserwowych - 39 %,
- innych przetworów warzywnych - 38 %,
- sałatek warzywnych - 36 %.

W pozostałych grupach wadliwość utrzymywała się na poziomie 18 - 33 % za wyjątkiem fasolki konserwowej, którą kwestionowano najrzadziej - 9 %.

Niewłaściwą jakość posiadało 23 % towarów badanych w tym zakresie, należących do 8 grup przetworów na 11 ocenianych, co stanowi nieznaczną poprawę w stosunku do wskaźnika 28 % z roku 2007.

Najwięcej wad jakości posiadały takie przetwory jak: papryka konserwowa - 67 %, ogórki konserwowe oraz owoce południowe w zalewach - 50 %, co spowodowane było między innymi zaniżoną masą po odcieku, stosowaniem surowców uszkodzonych mechanicznie, nadpsutych, o niewłaściwym wyglądzie i konsystencji.

Nieprawidłowości w znakowaniu stwierdzono w przypadku 22 % badanych towarów. Uchybienia w tym zakresie stwierdzano we wszystkich grupach przetworów. Wielkość tego wskaźnika utrzymuje się na podobnym poziomie jak poprzednio ( 25 %).

Niezgodności masy faktycznej wyrobu z deklarowaną w toku obecnych kontroli nie stwierdzono, natomiast w 4 przypadkach odnotowano zaniżenie masy netto przekraczające wartość błędu T1 ale nie przekraczające wartości 2T1.

Towary przeterminowane oraz stosowanie substancji dodatkowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami (dodatek sacharyny do koncentratu pomidorowego) występowały sporadycznie.

W 2 przypadkach stwierdzono natomiast niepokojące inne praktyki producentów dot. stosowania tych substancji tj. producenci ogórków konserwowych zastosowali dodatek sacharyny bez powiadomienia o tym fakcie konsumenta, pozbawiając go w ten sposób swobody wyboru.

Generalnie można stwierdzić, że zarówno nieprawidłowości w zakresie jakości jak i znakowania utrzymują się na podobnym poziomie.

Ustosunkowując się do niewłaściwej jakości przetworów ich producenci twierdzili, że badania tych wyrobów przeprowadzane przez kontrolę wewnętrzną wykazywały, ich prawidłową jakość .

Należy także zaznaczyć, iż nieprawidłowości znakowania w większości przypadków nie były na tyle istotne aby utrudniały konsumentowi korzystanie z produktu. Obecnie najczęściej kwestionowano niewłaściwe rozmieszczenie informacji na etykiecie.

Częstym zjawiskiem było też umieszczanie na opakowaniach środków spożywczych napisów, informacji, które nie mają nic wspólnego z oznakowaniem produktu a stanowią formę reklamy, marketingu.

Elementy te najczęściej są wyeksponowane i zajmują centralne części etykiet pozostawiając niewiele miejsca na właściwą treść oznakowania.

Biorąc pod uwagę rodzaj oraz rozmiar stwierdzonych nieprawidłowości tut. Inspektorat uważa za uzasadnione kontynuowanie kontroli w ww. zakresie.


Katowice, 16.04.2009 r.

Informacja
z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania miodów

W I kw. 2009 r. przeprowadzono kontrole w 13 placówkach:

w 1 hurtowni w Bielsku-Białej, 7 sklepach wielkopowierzchniowych na terenie Żywca, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Częstochowy i Mysłowic oraz w 5 placówkach detalicznych w Zabrzu, Bystrej, Katowicach i w punkcie sprzedaży na targowisku miejskim w Będzinie.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli polegały na:

- oferowaniu do sprzedaży miodów o niewłaściwej jakości lub nieprawidłowo oznakowanych,
- posługiwaniu się nielegalizowanymi przyrządami pomiarowymi,
- nieprzestrzeganiu przepisów regulujących oznaczanie towarów cenami,
- naruszaniu przepisów dot. towarów paczkowanych.

Ogółem kontrolą objęto 109 partii, kwestionując 36 z nich, co stanowi 33 % ilości skontrolowanych partii.

Sprawdzeniem objęto miody z niżej podanych grup towarowych:

z domieszką miodów spoza UE - 23 partie kwestionując 2 partie co stanowi 9 %,
wielokwiatowe - 15 partii kwestionując 5 tj. 33 %,
rzepakowe - 3 partie kwestionując wszystkie z nich,
lipowe - 15 partii kwestionując 5 tj. 33 %,
akacjowe - 12 partii kwestionując 6 tj. 50%,
gryczane - 15 partii kwestionując 4 tj. 27%,
spadziowe - 18 partii kwestionując 7 tj. 39%,
inne (wrzosowy) - 8 partii kwestionując 4 tj. 50%.

1.Jakość

Pod kątem jakości, z ocenianych ogółem 109 partii pobrano do badań laboratoryjnych próby z 9 partii, z których zakwestionowano 4 co stanowi 44 % ilości skontrolowanych. Nieprawidłowości stwierdzono:

· w punkcie sprzedaży na targowisku miejskim w Będzinie kwestionując:
-4 op. miodu spadziowego a' 400g z uwagi na niższą liczbę diastazową ( było 0,4;1,8; 1,0 zamiast nie mniej niż 8 ), wyższą zawartość HMF ( było 691,2; 596,7; 625,5 zamiast nie więcej niż 40 mg/kg), niższą przewodność właściwą ( było 0,2; 0,2; 0,2 zamiast nie mniej niż 0,8 mS/cm ) oraz wyższą zawartość sacharozy w dwóch badanych próbkach ( było 13 i 5,8 zamiast nie więcej niż 5g/100g ) oraz brak cech smakowych typowych dla miodu spadziowego,

- 4 op. miodu akacjowego a' 400g z uwagi na niższą liczbę diastazową ( było 1,9; 1,8; 2,2 zamiast nie mniej niż 8), wyższą zawartość HMF ( było 308,2 mg; 307,4 mg; 338,9 mg zamiast nie więcej niż 40mg/kg ), niższy udział pyłku przewodniego akacji (było 16,7% zamiast w znacznej przewadze),

-3 op. miodu gryczanego a' 400g z uwagi na niższą liczbę diastazową w dwóch badanych próbkach ( było 7,6 i 2,6 zamiast nie mniej niż 8 ), wyższą zawartość HMF ( było 479,4; 538 i 790,3 zamiast nie więcej niż 40 mg/kg ), niski udział pyłku gryki ( było 26% zamiast w znacznej przewadze ), niewłaściwą dla miodu krystalizację (drobnoziarnistą, mazistą).

· w hurtowni w Bielsku-Białej kwestionując:

276 op. a' 370g miodu lipowego z uwagi na niższy udział pyłku
przewodniego lipy ( było 4,7% zamiast w znacznej przewadze ).

Ponadto w 2 próbkach miodu wrzosowego a' 370 g stwierdzono ujemny błąd masy -2,2g i -0,4g. Wartości te nie przekraczały jednak dwukrotnej wartości błędu T1 podanego w ustawie o towarach paczkowanych.
O powyższym powiadomiono właściwy Urząd Miar.

Zakwestionowane partie miodów zostały wycofane z obrotu.

Skierowano stosowne pisma do producenta i konfekcjonera wyrobów oraz właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych.

W zakresie stanu opakowań jednostkowych badanych partii miodów nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.Oznakowanie

W tym zakresie kontrolą objęto 109 partii, z których zakwestionowano 35 co stanowi 32 % ilości skontrolowanych, gdzie:

w grupie miodów z domieszką spoza UE - na 23 partie zakwestionowano 2 co stanowi 9% skontrolowanych,
w grupie miodów wielokwiatowych - na 15 partii zakwestionowano 5 tj. 33 %,
w grupie miodów rzepakowych - zbadano i zakwestionowano 3 partie,
w grupie miodów lipowych - na 15 partii zakwestionowano 4 tj. 27%,
w grupie miodów akacjowych - na 12 partii zakwestionowano 6 tj. 50%,
w grupie miodów gryczanych - na 15 partii zakwestionowano 4 tj. 27%,
w grupie miodów spadziowych - na 18 partii zakwestionowano 7 tj. 39%,
w grupie miodów innych - na 8 partii zakwestionowano 4 tj. 50%.

Nieprawidłowości polegały na:

-braku terminu ważności, zawartości netto, nazwy i adresu producenta lub dystrybutora oraz partii produkcyjnej,
-przypisywaniu miodom właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływaniu się do takich właściwości, nie uwidocznieniu warunków przechowywania (pomimo podania informacji o terminie przydatności do spożycia) i nie poprzedzeniu terminu przydatności do spożycia określeniem „należy spożyć do"
-umieszczeniu informacji o treści „data na opakowaniu" bez wskazania miejsca jej uwidocznienia
-nie umieszczeniu warunków przechowywania w sąsiedztwie daty minimalnej trwałości
-poprzedzeniu cyfrowego oznaczenia daty minimalnej trwałości określeniem „należy spożyć przed", „należy spożyć do końca" zamiast „należy spożyć do" lub „najlepiej spożyć przed"
-nieuwidocznieniu w jednym polu widzenia: nazwy środka spożywczego, zawartości netto oraz terminu przydatności do spożycia.

W związku z powyższym skierowano stosowne wystąpienia do producentów i właściwych terenowo Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Art. Rolno - Spożywczych.

W ofercie kontrolowanych placówek nie stwierdzono miodów rolnictwa ekologicznego oraz miodów, których opisy i sposób znakowania wprowadzałyby konsumentów w błąd i sugerowały ich produkcję metodami ekologicznymi.

3.Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o towarach paczkowanych i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5.11.2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych
Kontrolą objęto 109 partii miodów.

W wyniku powyższego ustalono, że w oznaczeniu 5 partii towarów wysokość cyfr i liter wyrażających ilość nominalną była niższa od wymaganej wynosiła 3mm zamiast min.4mm.

W związku z tym skierowano stosowne wystąpienia do producentów oraz właściwych terenowo Urzędów Miar. Zasady oznaczania opakowań znakiem „e" oraz stosowania obowiązujących jednostek miar zastrzeżeń nie budziły.

4.W badanych miodach nie stwierdzono substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu - kontrolą objęto 109 partii

5.W zakresie przestrzegania postanowień ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim sprawdzono w/wym. 109 partii nie stwierdzając nieprawidłowości.

6.Objęte kontrolą 97 partii miodów posiadało aktualne daty ważności.

7.Ceny
Prawidłowość oznaczania miodów cenami sprawdzono w 13 sklepach stwierdzając w 5 placówkach nieprawidłowości polegające na:

- całkowitym braku cen
- nieuwidocznieniu cen jednostkowych

.W toku kontroli kierownicy lub właściciele sklepów dokonali oznakowania tych partii produktów cenami w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a osobę odpowiedzialną za całkowity brak cen ukarano mandatem. Uwidocznione ceny jednostkowe były właściwie wyliczone.

8.Legalność
Badając legalność prowadzonej działalności ustalono, że przedsiębiorcy działali legalnie zgodnie z wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej.

W 1 placówce tj. w supermarkecie na terenie Częstochowy stwierdzono wagę elektroniczną oznaczoną czarną literą „M" na zielonym tle i nr CE „05".
Osobę odpowiedzialną za powyższe ukarano mandatem, a ponadto skierowano stosowne wystąpienie do właściwego terenowo Urzędu Miar. Przedmiotową wagę wycofano z użycia.

Osoby mające kontakt z żywnością w kontrolowanych placówkach posiadały aktualne orzeczenia do celów sanitarno - epidemiologicznych.

W wyniku kontroli skierowano:

9 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
3 wystąpienia do Urzędu Miar,
1 wystąpienie do Urzędu Skarbowego,
2 osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości ukarano mandatami na łączną kwotę 400 zł.

Analizując materiały z przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że zarówno jakość jak i oznakowanie oferowanych do sprzedaży miodów budzą wiele zastrzeżeń.
W zakresie jakości wskaźnik wadliwości wyniósł aż 44%, przy czym najwięcej bo aż 33% zakwestionowanych miodów pochodziło od mniej znanych producentów - konfekcjonerów. Stwierdzone w badaniach laboratoryjnych parametry miodów, w niektórych przypadkach rażąco odbiegały od wymagań np. liczba diastazowa stwierdzona w badaniach - 0,4 zamiast nie mniej niż 8, zawartość HMF stwierdzona - 790 zamiast nie więcej niż 40 mg/kg, a zawartość sacharozy 13g zamiast nie więcej niż 5g/100g.

Również w zakresie oznakowania miodów wskaźnik wadliwości był wysoki i wyniósł aż 32%. Z ogólnej ilości zakwestionowanych w tym zakresie 35 partii miodów aż 22 partie tj. 63% wyprodukowane zostały przez mniej znanych producentów-konfekcjonerów. Stwierdzone nieprawidłowości były istotne dla konsumenta i polegały np. na nie oznaczeniu opakowań terminem ważności, zawartością netto, nazwą i adresem producenta lub dystrybutora, partią produkcyjną, a także przypisywaniu miodom właściwości leczniczych lub zapobiegania chorobom.

Istotną nieprawidłowością było nie przestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów dotyczących oznaczania towarów cenami co stwierdzono aż w 45% kontrolowanych placówek.

Biorąc pod uwagę rodzaj, a w szczególności rozmiar stwierdzonych nieprawidłowości, tut. Inspektorat uważa za uzasadnione kontynuowanie kontroli w w/wym zakresie ze szczególnym zwróceniem uwagi na miody pochodzące od producentów mniej znanych i prowadzących sprzedaż miodów na placach targowych. 

Podmiot udostępniający inf.: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odpowiada za treść: Katarzyna Kielar
Wprowadza dane: Katarzyna Kielar
Data wytworzenia inf.: 2011.04.06
Data udostępnienia inf.: 2011.04.06
Valid HTML 4.01 Transitional